19.9.2018
ID: 4222upozornenie pre užívateľov

Určenie výšky pokuty v prípade zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž

Dňa 1.9.2018 vstúpil do účinnosti Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (ďalej ako Metodický pokyn), ktorý vydal Protimonopolnú úrad Slovenskej republiky (ďalej ako PMÚ).

 
 Hamala Kluch Viglasky
 
Metodický pokyn je revíziou staršieho Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž v znení k 11.8.2014 a tento nahrádza. 

Metodický pokyn sa vzťahuje iba na ukladanie pokút za porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a zneužívanie dominantného postavenia posudzovaných PMÚ podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon), ako aj podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Metodický pokyn sa teda nevzťahuje na ukladanie pokút pri porušení ustanovení Zákona týkajúcich sa koncentrácií ani za procesné porušenie Zákona

POSTUP PMÚ PRI VÝPOČTE POKUTY

Pri kalkulácii finálnej pokuty uloženej podnikateľovi PMÚ postupuje v nasledovnom poradí:

1. Určenie základnej sumy 

V prvom kroku PMÚ určí základnú sumu pokuty, ktorá sa rovná súčinu (i) relevantného obratu, (ii) percenta závažnosti porušenia Zákona a (iii) koeficientu dĺžky porušenia Zákona. 

Určenie relevantného obratu 

Pri výpočte pokuty PMÚ najprv určí relevantný obrat daného podnikateľa, od ktorého sa bude následne odvíjať výška pokuty.

Relevantným obratom je hodnota predajov dosiahnutá podnikateľom z predaja tovarov a služieb, ktorých sa obmedzenie súťaže (zneužívanie dominantného postavenia alebo dohoda obmedzujúca súťaž) priamo alebo nepriamo týka v geografickej oblasti Slovenskej republiky za posledný ukončený hospodársky rok účasti tohto podnikateľa na porušení Zákona. 

Do hodnoty predajov sa zarátavajú všetky tovary a služby, ktoré boli ovplyvnené protisúťažným správaním, nielen hodnoty z predajov pri tých transakciách/obchodoch, pri ktorých sú k dispozícii dôkazy o porušení Zákona. 

Relevantný obrat sa vypočítava z hodnoty predaja tovarov a služieb bez daní (bez DPH a bez spotrebných daní), ale započítava sa doň finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi, ktorá má vplyv na hodnotu predaju tovarov a služieb, na základe ktorých sa vypočítava relevantný obrat. 

V prípade, že existuje akákoľvek hodnota, ktorá je lepšou referenčnou hodnotou na vyhodnotenie očakávaných ziskov z protisúťažného správania ako hodnota predajov tovarov a služieb, môže byť vzatá do úvahy práve táto hodnota. Príkladom je napríklad účasť podnikateľa na zakázaných dohodách a koordinácii správania pri verejnom obstarávaní. V prípade verejných obstarávaní môže byť relevantným obratom každého účastníka dohody hodnota víťaznej ponuky alebo obrat, ktorý mohol byť realizovaný na základe výhry v danom verejnom obstarávaní. 

Pri určovaní relevantného obratu je podnikateľ povinný poskytnúť PMÚ požadovanú súčinnosť. Ak však existuje dôvodné podozrenie, že podklady, ktoré poskytol podnikateľ na účely výpočtu relevantného obratu, sú nepravdivé alebo neúplné, môže PMÚ vypočítať relevantný obrat aj na základe iných údajov a informácií, ktoré považuje za použiteľné. 

Závažnosť

V závislosti od závažnosti porušenia ustanovení Zákona sa suma relevantného obratu prenásobí percentom závažnosti, a to až do výšky 30%.

Výška percenta závažnosti sa určuje podľa okolností prípadu a do úvahy sa berie napríklad (i) povaha porušenia Zákona, (ii) dopad na dotknutý trh, (iii) veľkosť dotknutého trhu, (iv) implementácia protizákonnej praktiky, (v) spoločný trhový podiel účastníkov protisúťažnej praktiky, (vi) dopad protisúťažnej praktiky na trh (v prípade jej implementácie).  

V zmysle Metodického pokynu v prípade najzávažnejších porušení Zákona, ktorými sú horizontálne dohody, ktorých cieľom je obmedzenie súťaže (tzv. hardcore kartely – určovanie cien, rozdelenie územia atď.), sa bude percento závažnosti ukladať v rozmedzí od 15% - 30%. V prípade zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd a horizontálnych dohôd, ktorých následkom je obmedzenie súťaže, sa percento závažnosti bude pohybovať v rozmedzí 15% a menej. 

Dĺžka porušovania Zákona  

PMÚ takisto zohľadní dĺžku porušovania Zákona. Pri určovaní dĺžky trvania protisúťažného správania PMÚ zohľadní celé mesiace a roky, pričom obdobie kratšie ako mesiac sa považuje za jeden mesiac. 

V odôvodnených prípadoch, akými sú napríklad porušenie Zákona pri verejnom obstarávaní, sa koeficient odrážajúci dĺžku trvania porušenia Zákona nepoužije. 

2. Úprava základnej sumy o priťažujúce a poľahčujúce okolnosti 

Po určení základnej sumy PMÚ zohľadní individuálne u každého podnikateľa poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. 

Priťažujúce okolnosti, na základe ktorých sa zvyšuje pokuta:

(i) opakované porušenie zákona – opakovaným porušením zákona sú prípady, kedy dôjde k protiprávnemu konaniu toho istého alebo obdobného typu, a to predovšetkým  pokiaľ ide o jeho účel alebo cieľ, prípadne následok alebo dopad na trh. Nie je podstatné, že predchádzajúce porušenie sa týkalo iného tovaru alebo služby, iného priestorového trhu alebo bolo realizované vo forme inej skutkovej podstaty. Pri zvyšovaní pokuty sa PMÚ riadi takisto nasledovnými princípmi: 

  • k opakovanému porušeniu dochádza aj pri kombinácii zneužitia dominantného postavenia aj pri účasti na dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž, ktoré sa týkali trhu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či boli postihované na základe Zákona alebo Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 
  • možnosť zvýšiť pokutu za opakované porušenie možno iba v prípadoch ak od právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o porušení pravidiel hospodárskej súťaže neuplynulo viac ako 15 rokov, pričom konkrétna dĺžka môže byť vzatá do úvahy;
  • v prípade jedného predchádzajúceho porušenia úrad zvýši pokutu najviac o 50%, v prípade dvoch predchádzajúcich porušení najviac o 75% a v prípade troch a viac porušení najviac o 100%. 
(ii) aktivita podnikateľa pri protisúťažnej praktike – PMÚ zohľadní mieru, akou sa jednotliví podnikatelia podieľali na protisúťažnej praktike. PMÚ vezme do úvahy rolu podnikateľa pri organizovaní dohôd, utajovaní dohôd, implementácii dohôd, iniciatívu pri presadzovaní a dodržiavaní dohôd či aktivity podnikateľa pri vyvíjaní nátlaku alebo ukladaní sankcií za porušenie protisúťažných praktík. 

(iii) sťažovanie postupu PMÚ – ide najmä o obštrukcie zo strany podnikateľa, o zničenie dokumentov, nespolupracovanie s PMÚ, nepredloženie informácií, zavádzanie PMÚ atď. Úrad bude rozhodovať o tejto priťažujúcej okolnosti podľa osobitostí každého prípadu. Treba však poznamenať, že odmietnutie spolupráce s PMÚ nemôže viesť k dvojitému postihu vo forme zohľadneniu tohto správania ako priťažujúcej okolnosti a súčasne ako porušeniu procesných pravidiel. 

Poľahčujúce okolnosti, na základe ktorých sa znižuje pokuta:

(i) Náhrada škody – poľahčujúcou okolnosťou je náhrady škody, ktorá bola spôsobená tretím osobám porušením pravidiel hospodárskej súťaže. Náhrada škody musí byť realizovaná pred vydaním rozhodnutia úradu, a to buď na základe dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní. 

(ii) Ukončenie porušovania súťažných pravidiel po intervencii úradu – podnikateľ musí ukončiť svoje protisúťažne správanie do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k výzve pred vydaním rozhodnutia. Táto poľahčujúca okolnosť sa neuplatní pri dohodách, ktorých cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže. 

(iii) Limitovaná účasť na dohode obmedzujúcej súťaž – základná suma pokuty môže byť znížená, ak podnikateľ preukáže, že na dohode obmedzujúcej súťaž participoval iba v obmedzenej miere, dohodu neimplementoval, nezúčastňoval sa všetkých rokovaní o kartelových dohodách a podobne. 

(iv) Dôvodná pochybnosť na strane podnikateľa, že jeho konanie je v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže – ide najmä o prípady, kedy mal podnikateľ dôvod domnievať sa, že jeho správanie nie je porušením pravidiel hospodárskej súťaže a to z dôvodu, že jeho konanie bolo autorizované alebo podnietené rozhodnutím alebo odporúčaním orgánov verejnej moci alebo regulačných úradov, z ktorého podnikateľ mohol nadobudnúť dojem, že jeho konanie nie je porušením pravidiel hospodárskej súťaže. 

(v) Spolupráca podnikateľa s PMÚ nad rámec zákonných povinností – táto poľahčujúca okolnosť je PMÚ zohľadnená v prípade, ak podnikateľ predkladá PMÚ relevantné dôkazy, podklady a informácie, ktoré môžu výraznou mierou prispieť k vyriešeniu daného prípadu, a to všetko nad rámec jeho zákonných povinností.  

3. Zvýšenie pokuty s cieľom dosiahnuť odstrašujúci účinok 

V prípadoch, ak má podnik významný rozdiel medzi celkovým obratom a relevantným obratom, môže PMÚ zvýšiť pokutu za účelom dosiahnutia odstrašujúceho efektu uloženej pokuty. 

PMÚ môže takisto pri zvyšovaní pokuty zvážiť skutočnosť, že protisúťažné konanie podnikateľa viedlo k značnému majetkovému prospechu, pričom výška tohto prospechu môže byť odzrkadlená vo výške uloženej pokuty.
 
4. Horná hranica uloženej pokuty

Pokuta uložená PMÚ nemôže prekročiť 10% obratu daného podnikateľa za účtovné obdobie predchádzajúce okamihu rozhodovania o pokute. V zmysle § 3 ods. 5 Zákona sa obratom rozumie súčet tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi. Pri združení podnikateľov sa k obratu združenia podnikateľov okrem súčtu podľa predchádzajúcej vety pripočíta aj súčet prijatých príspevkov členov tohto združenia.

5. Leniency program a urovnanie 

V prípade, že je podnikateľ účastný dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, môže prostredníctvom programu zhovievavosti (v angličtine leniency program) požiadať o neuloženie pokuty alebo o zníženie pokuty až do výšky 50%. Podmienky aplikácie programu zhovievavosti sú upravené v § 38d Zákona a vo Vyhláške PMÚ č. 172/2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti. 

Program zhovievavosti sa nevzťahuje na zneužívanie dominantného postavenia. 

V prípade ak skutočnosti zistené PMÚ dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu súťažných pravidiel, môže PMÚ v záujme hospodárnosti z vlastného podnetu alebo na návrh podnikateľa uskutočniť tzv. rokovania o urovnaní. Ak účastník konania o urovnaní a PMÚ súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania o urovnaní prizná svoju účasť na porušení Zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, PMÚ zníži pokutu, ktorú by inak uložil podľa § 38 ods. 1 a 2 Zákona. 

Ak sa rokovanie skončí urovnaním, pokuta, ktorú by PMÚ uložil v prípade zneužívania dominantného postavenia alebo v prípade tzv. horizontálneho kartelu, t.j. dohody uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, sa zníži o 30%. V prípadoch dohody uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí podnikajú na rôznej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, sa pokuta inak uložená PMÚ zníži o 50%. Podrobnosti o urovnaní sú bližšie upravené vo Vyhláške PMÚ č. 171/2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania. 

6. Neschopnosť podnikateľa zaplatiť pokutu 

V prípade, že by mohlo uloženie pokuty v štandardne určenej výške viesť k odchodu podnikateľa z daného trhu, môže tento podnikateľ požiadať o zníženie pokuty. Je potom na úvahe PMÚ, či bude danú žiadosť akceptovať. Treba podotknúť, že samotná zlá finančná situácia podnikateľa nie je dôvodom na zníženie pokuty. 

7. Možnosť odchýliť sa od Metodického pokynu 

V závere Metodického pokynu PMÚ pripúšťa možnosť uloženia len symbolickej pokuty, ktorá bude nižšia ako by bola pokuta vypočítaná podľa ustanovení Metodického pokynu. Symbolická pokuta bude ukladaná skôr výnimočne a len v odôvodnených prípadoch.

PMÚ si takisto ponecháva možnosť v odôvodnených prípadoch odchýliť sa od Metodického pokynu. Dôvodmi odklonu môžu byť napríklad konkrétne okolnosti prípadu alebo nevyhnutnosť dosiahnuť odstrašujúci účinok v konkrétnej veci. Treba uviesť, že toto ustanovenie neposkytuje podnikateľom dostatočnú právnu istotu a ponecháva PMÚ veľký priestor svojvôle, nakoľko bližšie nešpecifikuje okolnosti, za ktorých sa môže odchýliť od Metodického pokynu.   

Príklad výpočtu pokuty:

Relevantný obrat 100.000 EUR
Závažnosť 25%
Dĺžka trvania (1.1.2009 – 31.12.2009) 1 rok 
Základná suma pokuty 25.000 EUR (100.000 EUR x 0,25 x 1)
Priťažujúce okolnosti 15%
Poľahčujúce okolnosti 0%
Pokuta po +/- okolnostiach 28.750 EUR
Leniency program 50%  
Urovnanie 30% 
Pokuta po odčítaní Leniency programu a urovnania 10.045 EUR
Celkový obrat za rok 2017
(obdobie predchádzajúce rozhodnutiu vo veci) 3.000.000 EUR
Horná hranica pokuty (10% z celkového obratu) 300.000 EUR
Výška finálnej pokuty 10.045 EUR

Mgr. Lukáš Michálik, LL.M.,
Mgr. Lukáš Michálik, LL.M.,
Partner

JUDr. Jozef Boledovič, LL.M.,
JUDr. Jozef Boledovič, LL.M.,
Associate


Poštová 3,  
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 5441 0160 
e-mail:  office@hkv.sk

PFR SK 2018


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk