20.9.2013
ID: 819upozornenie pre užívateľov

Ústavný súd registroval za I. polrok tohto roku iba 3 nevybavené podania z roku 2010

Napriek stúpajúcemu trendu v počte doručených podaní sa ústavnému súdu v I. polroku 2013 darilo zniž ovať stav nevybavených podaní - sťažností fyzických a právnických osôb ako aj návrhov z minulosti.

Popri 16 645 podaniach doručených Ústavnému súdu Slovenskej republiky za I. polrok 2013 plénum a jednotlivé senáty skorigovali k 30. júnu 2013 stav nevyba vených podaní z predchádzajúcich rokov nasledovne:

  •  rok 2010 - nevybavené 3 podania (z toho 1 plenárne podanie)
  •  rok 2011 - nevybavených 67 podaní (z toho 10 plenárnych podaní)
  • rok 2012 - nevybavených 3 988 podaní (z toho 11 plenárnych podaní)

V porovnaní s I. polrokom 2012 ústavný súd už neregistruje žiadne nevybavené podanie z rokov 2008 a 2009. V roku 2007 evidoval ústavný súd 993 nevybavených sťažností a návrhov (1 podanie z roku 2001, 1 podanie z roku 2002, 2 podania z roku 2003, 14 podaní z roku 2004, 62 podaní z roku 2005, 611 podaní z roku 2006 a 302 podaní z roku 2007), ktoré mu ako dedičstvo zanechalo predchádzajúce zloženie ústavného súdu pod vedením predsedu Jána Mazáka.

„Považujem to za veľmi významný argument pre porovnanie dynamiky práce súčasného a predchádzajúceho zloženia ústavného súdu v takmer identických technických, materiálnych a personálnych podmienkach. Bol to skutočne « tvrdý oriešok » vyrovnať sa s takým breme nom. Oceňujem nasadenie sudcov, poradcov ako aj ostatných zamestnancov Kancelárie ústavného súdu pri vybavovaní narastajúcej agendy. Samozrejme, nie všetky rozhodnutia vznikajú tak rýchlo, ako by si to želali sťažovatelia pred ústavným súdom, ale každé roz hodnutie závisí od povahy a zložitosti podan ia, ako aj od spôsobu prác e jednotlivých sudcov spravodajcov," zdôraznila predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.


Zdroj: Ústavný súd Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk