22.8.2013
ID: 678upozornenie pre užívateľov

Vo väzniciach budú platiť jasnejšie pravidlá

Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody umožní lepšie motivovať odsúdených a predchádzať mimoriadnym udalostiam.

Vo väzniciach sa zavedú modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré umožnia lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností. Predpokladá to novela zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú schválila vláda SR. Obdobné pravidlá sa zavádzajú aj pri výkone väzby.

„Po vzore európskych väzenských systémov vytvárame spravodlivejší systém, ktorý umožní lepšie pracovať s odsúdenými. Očakávam, že nové pravidlá prinesú do ústavov viac poriadku a bezpečnosti,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Jednou zo zmien je zavedenie systému pozitívnej motivácie v podobe možnosti prijímať balíky už len ako disciplinárnej odmeny nepodmienenej časovým intervalom. V súčasnosti má nárok na prijatie balíka každý odsúdený raz za tri mesiace bez ohľadu na to, či si plní svoje povinnosti. Vďaka zmene tohto pravidla sa výrazne zníži riziko prieniku drog a iných nepovolených vecí do ústavov. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité napríklad aj zavedenie zákazu piercingu. Pozitívne by malo vplývať na odsúdených rozšírenie možnosti telefonovať, či právo odsúdeného pozvať na návštevu nielen najbližšiu, ale aj širšiu rodinu.

Okrem zmien v zákonoch o výkone trestu odňatia slobody a výkone väzby MS SR navrhuje aj podstatnú úpravu zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súlade s medzinárodnými odporúčaniami sa podrobnejšie upravujú oprávnenia príslušníkov zboru a pravidlá používania donucovacích prostriedkov.

Rozsah donucovacích prostriedkov upravených v platnom zákone sa navrhuje rozšíriť o obranný štít, použitie špeciálneho streliva a o prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity; ich doplnením sa zvýši možnosť použitia účinnejších a humánnejších donucovacích prostriedkov.
Dôležitou zmenou je rozšírenie oprávnení zboru o možnosť používať obrazové záznamy alebo zvukové záznamy vytvorené zborom na zabezpečenie dôkazných prostriedkov v konaní o trestných činoch, priestupkoch, v disciplinárnom konaní voči obvinených, odsúdeným alebo príslušníkom zboru a pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov zboru.

Cieľom je nielen zabrániť situáciám, keď by príslušníci zneužívali svoje právomoci vo vzťahu k odsúdeným, ale napríklad aj eliminovať riziko vynášania informácií od obvinených, pomocou ktorých by bolo možné mariť súdne konania.

Okrem legislatívnych zmien MS SR predkladá vláde SR návrh na schválenie rekonštrukcie bratislavskej väznice. Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je odstrániť dlhodobo veľmi nepriaznivý technický stav objektov a zariadení ústavu. Popri nevyhnutných rekonštrukciách ústavov, ktoré sú v havarijnom stave, MS SR pripravuje projekt elektronického monitoringu osôb, vďaka ktorému sa vytvoria technické podmienky na častejšie ukladanie trestu domáceho väzenia.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk