3.11.2021
ID: 5250upozornenie pre užívateľov

Všeobecný súd sa po prvýkrát vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte

Zvukový súbor, ktorý obsahuje zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky s nápojom, po ktorom nasleduje ticho a perlenie, nemožno zapísať ako ochrannú známku pre rôzne nápoje a kovové prepravné a skladovacie nádoby, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť

Spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podala prihlášku zvukového označenia ako ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Toto označenie, predložené formou zvukového súboru, pripomína zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky s nápojom, po ktorom nasleduje ticho trvajúce približne jednu sekundu a perlenie trvajúce približne deväť sekúnd. Prihláška bola podaná pre rôzne nápoje, ako aj kovové prepravné a skladovacie nádoby.

EUIPO zamietol túto prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku zamietol žalobu spoločnosti Ardagh Metal Beverage Holdings a po prvýkrát sa vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte. Uvádza spresnenia týkajúce sa kritérií posúdenia rozlišovacej spôsobilosti zvukových ochranných známok, ako aj vnímania týchto ochranných známok spotrebiteľmi vo všeobecnosti.

Posúdenie Všeobecným súdom

Všeobecný súd najskôr pripomína, že kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti1 zvukových ochranných známok sa nelíšia od kritérií vzťahujúcich sa na iné kategórie ochranných známok a že zvukové označenie musí mať určitú rezonanciu, ktorá umožňuje cieľovému spotrebiteľovi vnímať ho ako ochrannú známku, a nie ako funkčný prvok alebo ukazovateľ bez charakteristických vlastností.2 Spotrebiteľ dotknutých tovarov alebo služieb teda musí mať možnosť samotným vnímaním ochrannej známky bez toho, aby bola kombinovaná s inými prvkami, ako sú najmä slovné alebo obrazové prvky, či dokonca iná ochranná známka, vytvoriť súvislosť s týmto obchodným pôvodom.

Ďalej vzhľadom na to, že EUIPO analogicky uplatnil judikatúru3, podľa ktorej má rozlišovaciu spôsobilosť iba ochranná známka, ktorá sa podstatným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, Všeobecný súd zdôrazňuje, že táto judikatúra bola rozvinutá vo vzťahu k trojrozmerným ochranným známkam spočívajúcim v tvare samotného tovaru alebo jeho obalu, hoci existovala norma alebo zvyklosti odvetvia týkajúce sa tohto tvaru. V takom prípade však dotknutý spotrebiteľ, ktorý je zvyknutý vidieť jeden tvar alebo viac tvarov v súlade s normou alebo zvyklosťami odvetvia, nebude vnímať trojrozmernú ochrannú známku ako údaj o obchodnom pôvode tovarov, ak je jej tvar zhodný s obvyklým tvarom alebo obvyklými tvarmi alebo je mu alebo im podobný. Všeobecný súd dodáva, že táto judikatúra nestanovuje nové kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ale sa obmedzuje na spresnenie, že v rámci uplatnenia týchto kritérií nie je vnímanie priemerného spotrebiteľa v prípade trojrozmernej ochrannej známky nevyhnutne rovnaké ako v prípade slovnej, obrazovej alebo zvukovej ochrannej známky, ktorá spočíva v označení nezávislom od vonkajších aspektov alebo tvaru tovarov. V dôsledku toho Všeobecný súd rozhodol, že uvedenú judikatúru týkajúcu sa trojrozmerných ochranných známok v zásade nemožno uplatniť na zvukové ochranné známky. Hoci EUIPO nesprávne uplatnil túto judikatúru, Všeobecný súd napriek tomu konštatuje, že toto pochybenie nemá takú povahu, že by spôsobilo nesprávnosť odôvodnenia uvedeného v napadnutom rozhodnutí, ktoré je tiež založené na inom dôvode.

Pokiaľ ide o tento ďalší dôvod založený na vnímaní prihlasovanej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti tak, že ide o funkčný prvok dotknutých výrobkov, Všeobecný súd na jednej strane poznamenáva, že zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky sa bude vzhľadom na druh tovarov skutočne považovať za čisto technický a funkčný prvok. Otvorenie plechovky alebo fľaše je totiž nevyhnutne podmienené určitému technickému riešeniu v rámci narábania s nápojmi s cieľom ich konzumácie, takýto zvuk sa teda nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovaru. Na druhej strane si príslušná skupina verejnosti bude zvuk perlenia bubliniek okamžite spájať s nápojmi. Všeobecný súd navyše uvádza, že zvukové prvky a ticho trvajúce približne jednu sekundu, posudzované ako celok, nemajú žiadnu neodňateľnú charakteristiku, pre ktorú by ich táto skupina verejnosti mohla vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovaru. Tieto prvky nie sú dostatočne výrazné na to, aby sa odlišovali od porovnateľných zvukov v odvetví nápojov. Všeobecný súd preto potvrdzuje závery EUIPO týkajúce sa chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

Napokon Všeobecný súd vyvracia tvrdenie EUIPO, podľa ktorého je na trhoch nápojov a ich obalov neobvyklé označovať obchodný pôvod tovaru iba prostredníctvom zvukov, keďže tento tovar až do svojej spotreby nevydáva žiadny zvuk. Všeobecný súd totiž uvádza, že väčšina výrobkov je sama osebe bez zvuku a vydáva zvuk až v čase svojej spotreby. Samotná skutočnosť, že zvuk sa môže prejaviť iba pri spotrebe, teda neznamená, že použitie zvukov na označenie obchodného pôvodu tovaru na určitom trhu je ešte neobvyklé. Všeobecný súd však vysvetľuje, že prípadné pochybenie EUIPO v tejto súvislosti nemá za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia, pretože nemalo rozhodujúci vplyv na výrok tohto rozhodnutia.

[1]  V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).
[2] Rozsudok z 13. septembra 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Zvuková ochranná známka) (T-408/15, EU:T:2016:468, body 41 a 45).
[3]  Pozri tiež rozsudok zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT (C-136/02 P, EU:C:2004:592, bod 31).

 

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 120/21, 7. júla 2021
Rozsudok vo veci T-668/19
Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk