16.3.2016
ID: 3245upozornenie pre užívateľov

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov: Rada sa dohodla na pozícii týkajúcej sa výmeny daňových informácií o nadnárodných podnikoch

Rada sa 8. marca 2016 dohodla na pozícii týkajúcej sa návrhu smernice o výmene daňových informácií o činnostiach nadnárodných podnikov, pričom sa ešte čaká na stanovisko Európskeho parlamentu.

Spojené kráľovstvo túto pozíciu výrazne podporilo, pričom ešte musí konzultovať so svojim parlamentom.

Prostredníctvom tejto smernice sa na úrovni EÚ vykoná odporúčanie OECD, v ktorom sa od nadnárodných podnikov vyžaduje, aby podávali správy o daňových informáciách, rozdelených podľa jednotlivých krajín, a od vnútroštátnych daňových orgánov sa vyžaduje, aby si tieto informácie automaticky vymieňali.

Balík opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Je prvým prvkom balíka návrhov, ktoré Komisia vydala v januári 2016 a ktorých cieľom je posilniť pravidlá EÚ na predchádzanie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov. Tento balík nadväzuje na odporúčania, ktoré schválila OECD na jeseň 2015, s cieľom riešiť fenomén narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS), ktorý existuje medzi právnickými osobami.

Dohodou Rady sa preukazuje ambícia holandského predsedníctva dosiahnuť v rámci balíka opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam urýchlene pokrok.

Veľké nadnárodné podniky

Smernicou sa transponuje odporúčanie OECD týkajúce sa podávania správ podľa jednotlivých krajín (opatrenie 13 v rámci BEPS) do právne záväzného nástroja EÚ. Zahŕňa nadnárodné podniky s celkovým konsolidovaným príjmom skupiny aspoň 750 miliónov EUR.

Hoci by sa to týkalo len 10 – 15 % skupín nadnárodných podnikov, tieto skupiny predstavujú 90 % príjmov podnikov.

Daňové plánovanie nadnárodných podnikov sa v posledných rokoch stalo prepracovanejším a zdaniteľné zisky sa presúvajú do štátov s výhodnými daňovými režimami. Agresívne daňové plánovanie môže zneužívať technické detaily daňového systému alebo nesúlad medzi dvoma či viacerými daňovými systémami s cieľom znížiť daňové záväzky alebo sa im vyhnúť.

Informácie, ktoré sa majú oznamovať

Posilnením transparentnosti sa v návrhu smernice usiluje o to, aby boli nadnárodné podniky motivované platiť dane v krajine, kde produkujú zisky. V správach podľa jednotlivých krajín sa majú uvádzať informácie o príjmoch, ziskoch, zaplatených daniach, kapitále, výnosoch, hmotných aktívach a o počte zamestnancov.

Podľa tejto smernice budú nadnárodné podniky povinné podávať správu podľa jednotlivých krajín príslušným daňovým orgánom členského štátu, v ktorom sú rezidentom na daňové účely, a to už vo fiškálnom roku 2016.

Ak materská spoločnosť skupiny nie je rezidentom EÚ na daňové účely a nepodáva správu, urobí tak prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v EÚ. Takéto „sekundárne podávanie správ“ bude povinné od fiškálneho roku 2017; v roku 2016 bude nepovinné.

Výmena informácií

Daňové orgány si budú musieť vymieňať správy automaticky, aby sa tak mohli posúdiť akékoľvek riziká vyhýbania sa daňovým povinnostiam týkajúce sa transferového oceňovania[1]. Na tento účel bude smernica nadväzovať na existujúci rámec EÚ pre automatickú výmenu informácií medzi daňovými orgánmi zriadený smernicou 2011/16/EÚ. Bude sa využívať existujúca spoločná komunikačná sieť, čím sa ušetria náklady na vykonávanie.

V smernici sa stanoví lehota na podávanie správ v dĺžke 12 mesiacov po uplynutí fiškálneho roka a lehota ďalších troch mesiacov na automatickú výmenu informácií.

Spoločný prístup EÚ

Smernicou sa zabezpečí harmonizované vykonávanie odporúčaní OECD o podávaní správ podľa jednotlivých krajín, a to aj 7 členskými štátmi, ktoré nie sú členmi OECD.

Rada prijme túto smernicu po tom, ako Európsky parlament zaujme stanovisko a stiahnu sa výhrady parlamentného preskúmania, a po finalizácii znenia vo všetkých jazykoch.

Ambiciózny harmonogram

Pokiaľ ide o prácu na ostatných častiach balíka opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, predsedníctvo si vytýčilo ambiciózny harmonogram. Rada si po prvýkrát vymenila názory 12. februára 2016. Predsedníctvo plánuje 25. mája 2016 dosiahnuť dohodu o návrhu na riešenie niektorých z najčastejších praktík zameraných na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Transferové oceňovanie je cena zaplatená za tovar a služby vymieňané medzi subjektmi, ktoré tvoria skupinu podnikov.


Zdroj: TS Rada EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk