24.2.2017
ID: 3619upozornenie pre užívateľov

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Rada sa dohodla na pozícii k hybridným nesúladom

Rada sa 21. februára 2017 dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá zamerané na odstránenie „hybridných nesúladov“ s daňovými systémami tretích krajín.

Tento návrh smernice je najnovším z viacerých opatrení zameraných na to, aby sa veľkým spoločnostiam zabránilo vyhýbať sa daňovým povinnostiam.

Jeho cieľom je zabrániť im v zneužívaní rozdielov medzi daňovými systémami dvoch alebo viacerých krajín na zníženie svojich celkových daňových záväzkov. Takéto dohody môžu viesť k výraznému narúšaniu základu dane daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb v EÚ.

Smernica prispeje k vykonaniu odporúčaní OECD z roku 2015 týkajúcich sa narúšania základu dane z príjmov právnických osôb a presunu ziskov.

V návrhu sa zameriava pozornosť na hybridné nesúlady, pokiaľ ide o nečlenské krajiny EÚ, keďže na rozdiely v rámci EÚ sa vzťahuje smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prijatá v júli 2016. Návrhom sa uvedená smernica zodpovedajúcim spôsobom mení a dopĺňa.

Rada dospela ku kompromisu v týchto otázkach:

  • v prípade hybridného regulačného kapitálu sa ustanoví výnimka z pravidiel pre bankový sektor. Výnimka bude časovo obmedzená a Komisia sa požiada, aby predložila správu s hodnotením jej dôsledkov;
  • v prípade finančných obchodníkov sa uplatní vymedzenejší prístup v súlade s prístupom OECD;
  • pokiaľ ide o vykonanie, stanoví sa dlhšia lehota ako v prípade smernice z júla 2016. Termín vykonania sa stanoví na1. januára 2020 (o jeden rok neskôr) a 1. januára 2022 pre jedno osobitné ustanovenie.

Ďalší postup

Smernica je súčasťou balíka návrhov týkajúcich sa daní z príjmov právnických osôb, ktoré Komisia predložila v októbri 2016.

Dohoda sa dosiahla na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Rada smernicu prijme po tom, ako Európsky parlament zaujme stanovisko.

Členské štáty sú povinné transponovať uvedenú smernicu do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov do 31. decembra 2019.

Smernica si v Rade vyžaduje jednomyseľnosť po konzultácii s Parlamentom. (Právny základ: článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)

Zdroj: TS Rada EÚ

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk