5.10.2016
ID: 3479upozornenie pre užívateľov

Vysielanie zamestnancov v EÚ po novom

Na čoraz častejší výskyt vysielania zamestnancov v EÚ reagovala Únia smernicou č. 2014/67, u nás implementovanou k 18. júnu 2016 zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác, vrátane novelizácie Zákonníka práce. Spresňuje sa doterajšia úprava vrátane niektorých výhod pre zamestnancov, súčasne sa však aj sťažuje administratívno-právna záťaž pre zamestnávateľov.

 
 IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 
Nová úprava sa týka nielen cezhraničného tzv. leasingu zamestnancov pridelením užívateľskému zamestnávateľovi, či vyslania na iné pôsobisko v rámci skupiny (holdingu), ale aj vysielania zamestnancov na výkon prác v mene svojho zamestnávateľa pre jeho zákazníkov. Ide tak obvykle o vysielanie na rôzne projekty zamestnávateľa v zahraničí, najčastejšie stavebných  a montážnych prác, IT či konzultačných služieb. Táto úprava sa však netýka bežných pracovných ciest za účelom obchodných rokovaní, školení, prezentácií či podobných aktivít, pokiaľ nejde priamo o poskytovanie služieb.

Pracovné podmienky zamestnancov vyslaných do iného štátu sa spravujú právom daného štátu. Platí to o.i. aj o minimálnych mzdových nárokoch, dovolenke či odpočinku. Zamestnávateľ by tak pri vysielaní zamestnancov mal preveriť podmienky zamestnávania v danej krajine, a to aj pri kratších vyslaniach. Podmienkou vyslania je písomná dohoda so zamestnancom, ktorá musí obsahovať aj mzdové podmienky počas vyslania. Pokiaľ ide o personálny leasing, tieto náležitosti upraví dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca.

S vyslaním zamestnanca sú spojené aj ďalšie povinnosti z dôvodu kontroly vysielaní, zamedzeniu nelegálneho zamestnávania, aj koordinácie sociálnych systémov. Zamestnávateľ musí vyslanie vopred ohlásiť Sociálnej poisťovni na tzv. tlačive A1. Vyslanie môže podliehať v jednotlivých štátoch ďalším povinnostiam od ohlásenia zamestnanca (u nás ich zahraniční zamestnávatelia ohlasujú Národnému inšpektorátu práce) cez povinnosť mať na mieste vyslania kópie pracovnej zmluvy či ďalšej evidencie, ustanoviť osobu pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi a pod.. Tieto odporúčame preveriť vždy individuálne vo vzťahu ku konkrétnemu štátu vyslania, nakoľko podliehajú nie zanedbateľným sankciám.


JUDr. Viktor Ewerling, PhD.

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.,
prokurista advokátskej kancelárie


IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.

Šoltésovej 2
811 08  Bratislava

Tel.: +421 2 50 10 21 11
Fax: +421 2 50 10 21 21
e-mail: office@ikrenyirehak.sk

PFR 2016 restru_a_insolvent

________________________________
Článok bol zverejnený v týždenníku TREND v čísle 31 /2016.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk