18.4.2014
ID: 1818upozornenie pre užívateľov

Základné bankové účty pre všetkých

Právo na zriadenie základného platobného účtu budú mať všetky osoby s legálnym pobytom na území EÚ. Vyplýva to z textu smernice, ktorú schválil Európsky parlament. V budúcnosti tak nebude možné odmietnuť žiadateľa z dôvodu jeho štátnej príslušnosti či miesta trvalého pobytu. Poplatky a podmienky pre všetky platobné účty by mali byť vďaka novým pravidlám transparentnejšie a ľahko porovnateľné. Uľahčiť by sa mal aj prechod ku konkurencii, ktorá ponúkne lepšie podmienky.

Otvorený prístup

Parlament do novej legislatívy zapracoval požiadavku, aby sa povinnosť ponúkať platobné účty so základnými funkciami vzťahovala na všetky úverové inštitúcie alebo aspoň na taký počet, ktorý by zaručil prístup k týmto účtom pre všetkých občanov v danom členskom štáte a zároveň zabezpečil dostatočnú konkurenciu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby základné platobné účty neponúkali iba internetové banky.

Právo na zriadenie základného platobného účtu sa bude vzťahovať na všetky osoby s legálnym pobytom na území EÚ, a to aj bez stálej adresy. Členské štáty môžu od potenciálnych klientov požadovať vysvetlenie dôvodov záujmu o zriadenie účtu v danej krajine, musia však plne rešpektovať základné práva a slobody klientov a zabezpečiť, aby táto požiadavka neznamenala pre klienta prílišnú záťaž.

Jasné informácie

Nová legislatíva sprehľadňuje štruktúru poplatkov a úrokových sadzieb platobných účtov - tieto informácie by mali byť jasné a štandardizované naprieč EÚ - a umožňuje tak klientom, aby si ľahko porovnali ponuky rôznych bánk. V každom členskom štáte by mala existovať aspoň jedna nezávislá internetovej stránka porovnávajúca úrokové sadzby a poplatky, ktoré si banky účtujú za svoje služby. Banky by zároveň mali povinnosť informovať potenciálnych klientov o možnosti zriadiť si základný účet.

Základný účet v kocke

Platobný účet so základnými funkciami bude klientom umožňovať ukladanie peňazí na účet, výbery v hotovosti, vrátane internetových platieb a platieb kartou. Klienti by mohli uskutočniť neobmedzený počet transakcií, ktoré by neboli dodatočne spoplatnené alebo by sa na ne vzťahoval primeraný poplatok. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že základné platobné účty na ich území nebudú poskytovať možnosť prečerpania (kontokorentný úver) alebo určia maximálnu sumu a trvanie povoleného prečerpania.

Jednoduchší prechod ku konkurencii

Zákazníci budú môcť za primeraný poplatok prejsť ku konkurenčnej banke v rámci EÚ, ktorá ponúka výhodnejšie podmienky. Prenos bankového účtu v rovnakej mene a krajine by mal byť uskutočnený bankou, ku ktorej klient prechádza, na základe jeho žiadosti a oprávnenia.

Zákazník v oprávnení určí všetky prichádzajúce platby, trvalé príkazy na úhradu a súhlasy s inkasom, ktoré sa majú presunúť. Do dvoch pracovných dní od prijatia oprávnenia požiada prijímajúca banka pôvodnú o vykonanie úloh, ktoré sú uvedené v žiadosti klienta.

Banky budú musieť bezodkladne nahradiť klientom všetky finančné straty, ktoré im vzniknú v dôsledku pochybení pri prenose účtu.

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti formálne schváliť Rada. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na ich transpozíciu do vnútroštátnych právnych poriadkov.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk