27.3.2013
ID: 80upozornenie pre užívateľov

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Podľa zákona č. 394/2012, od 1. januára 2013 je zakázané odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti medzi (i) fyzickými osobami nepodnikateľmi prevyšujúcu sumu 15.000 EUR a (ii) medzi právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi prevyšujúcu sumu 5.000 EUR. Platbu v hotovosti prevyšujúcu vyššie uvedené sumy a dohodnutú pred 1. 1. 2013, je možné vykonať do 31. marca 2013. Porušenie zákazu však nemá vplyv na platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa platba v hotovosti vykonala.

 
 Rödl & Partner
 
Zákaz platieb v hotovosti nad zákonom stanovenú sumu sa vzťahuje na platby na území Slovenskej republiky, ako aj na platby uskutočnené v cudzine. Na platby v cudzine sa zákaz vzťahuje, ak odovzdanie peňažnej hotovosti súvisí s plnením na území Slovenskej republiky a odovzdávajúca osoba má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. Obdobne platí, ak má príjemca hotovosti v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, platba je prijatá v cudzine a súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky. Fyzická osoba, ktorá poruší zákaz platieb v hotovosti sa dopustí priestupku, za ktorý môže byť sankcionovaná pokutou do výšky 10.000 EUR. Ak zákaz platieb v hotovosti poruší právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej hrozí pokuta až do výšky 150.000 EUR.


Silvia Podlipná 

Silvia Podlipná,
advokátka, Associate Partner


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk