16.9.2015
ID: 3026upozornenie pre užívateľov

Záväzné stanoviská – rozšírenie tém

Už viac ako rok majú podnikatelia možnosť požiadať finančnú správu o záväzné stanovisko k neobvyklým obchodným prípadom. Od 15. 9. 2015 pribudlo niekoľko ďalších oblastí, v ktorých sa dá usmernenie získať. Vydané záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane aj pre druhostupňový orgán.

Vyhláškou MF SR sa s účinnosťou od 15. 9. 2015 rozširuje rozsah ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), k uplatňovaniu ktorých môže Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) vydať záväzné stanovisko.

Finančná správa pri uplatňovaní ustanovení zákona o dani z príjmu (ZDP) od 15.09.2015 môže vydávať záväzné stanovisko k posúdeniu:

  • zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 ZDP,
  • predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a ZDP (k vyššie uvedeným oblastiam sa záväzné stanovisko mohlo vydávať už od 01.09.2014),
  • úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 ZDP,
  • daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 ZDP,
  • odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 ZDP,
  • správnosti uplatnenia ustanovení § 43 ZDP pri dani vyberanej zrážkou.

Pri uplatňovaní ustanovení zákona o DPH od 15.09.2015 môže vydávať záväzné stanovisko k posúdeniu:

  • vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až § 21 zákona o DPH,
  • sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o DPH,
  • osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (k vyššie uvedeným oblastiam sa záväzné stanovisko mohlo vydávať už od 01.09.2014),
  • splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o DPH.

Finančná správa vydáva záväzné stanovisko na základe písomnej žiadosti daňového subjektu a zaplatenej úhrady. Úhrada, ktorá je najmenej vo výške 4 000 eur, sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Daňový subjekt je povinný úhradu za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť na účet č.: IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: DIČ daňového subjektu.

Zdroj: TS Finančná správa


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk