27.4.2016
ID: 3308upozornenie pre užívateľov

Zdaňovanie príjmov z autorskej činnosti a príjmov výkonných umelcov, odvody na sociálne a zdravotné poistenie

V nadväznosti na prijatie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej aj len ako “Zákon o dani z príjmov“) došlo s účinnosťou od 1.1.2016 k zmene v zdaňovaní príjmov autorov a výkonných umelcov.

 
 CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
 
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa príjmy z vytvorenia diela, podania umeleckého výkonu, použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovali v daňovom priznaní (s výnimkou príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ktoré sa zdaňovali formou zrážkovej dane). Od 1.1.2016 sa všetky uvedené príjmy musia zdaňovať primárne zrážkovou daňou. 

Väčšina príjmov z autorskej činnosti a činnosti výkonných umelcov sa po novele primárne zdaňuje zrážkou. Zostáva však aj možnosť zdaniť príjmy v daňovom priznaní autora, a to v prípade ak daňovník (autor/umelec) uplatní postup podľa § 43 ods. 14 Zákona o dani z príjmov a vopred písomne uzatvorí dohodu so svojim platiteľom dane (organizáciou vyplácajúcou jeho príjmy), podľa korej sa zrážková daň neuplatní a daňovník si príjmy zdaní sám pri podaní daňového priznania a o tejto skutočnosti bude príslušný daňový úrad informovaný. Takúto oznamovaciu povinnosť má platiteľ dane voči správcovi dane, a to najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda o neuplatňovaní zrážkovej dane s daňovníkom uzavretá.

Zrážková daň sa podľa ustanovenia § 43 ods. 3 písm. h) Zákona o dani z príjmov týka všetkých príjmov autorov (výkonných umelcov), a to (i) príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa  § 6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) a (ii) príjmov za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 Zákona o dani z príjmov (tzv. pasívne príjmy), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 Zákona o dani z príjmov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že organizácia vyplácajúca príjmy autorom (výkonným umelcom) by sa s každým autorom (výkonným umelcom) mala dohodnúť na ním zvolenom postupe:

(i) či bude chcieť uplatňovať zrážkovú daň – v tom prípade je organizácia povinná pri výplate odmeny autorovi (výkonnému umelcovi) vykonať zrážku a zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je organizácia v rovnakej lehote povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Takýto postup platí a uplatňuje sa aj v prípade zahraničných autorov a výkonný umelcov, ktorých príjem plynie zo zdrojov na území SR[1], a to tak pre ich aktívne príjmy[2] ako aj pasívne príjmy[3]. Zahraniční autori a výkonní umelci sa však na rozdiel od slovenských môžu rozhodnúť, že pri podaní daňového priznania budú daň vybranú zrážkou z príjmov považovať za preddavok na daň a môžu tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní, pričom, ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie daňového preplatku.[4]

(ii) či uzatvorí autor (výkonný umelec) písomnú dohodu s organizáciou, že sa zrážková daň nebude odvádzať a daň z príjmov si odvedie sám (podaním daňového priznania). V tomto prípade je potrebné, aby si organizácia splnila oznamovaciu povinnosť voči príslušnému daňovému úradu a oznámila uzavretie takejto písomnej dohody s autorom (výkonným umelcom),  a to najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka po roku, v ktorom boli dohody uzatvorené.

Zahraniční autori (výkonní umelci) majú rovnako možnosť rozhodnúť sa  neuplatňovať zrážkovú daň pri vyplácaní ich príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR za splnenia podmienky podania daňového priznania a oznamovacej povinnosti organizácie vyplácajúcej príjmy voči príslušnému daňovému úradu.  

Bolo by teda vhodné pre organizácie, ktoré sú platiteľmi príjmov pre autorov a/alebo výkonných umelcov, aby dohody s jednotlivými autormi (výkonnými umelcami) o uplatňovaní resp. neuplatňovaní zrážkovej dane buď zahrnuli priamo do zmlúv s týmito autormi (výkonnými umelcami) alebo s nimi uzatvorili samostatné osobitné dohody o tejto skutočnosti.

Odvodové povinnosti vo vzťahu k zdravotnému a sociálnemu poisteniu

Sociálne poistenie

V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “Zákon o sociálnom poistení“) sa autor (výkonný umelec) považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu a za predpokladu dosiahnutia zákonom určenej výšky aktívneho príjmu, t.j. príjmu z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, mu vznikne povinnosť platiť nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, avšak len v prípade ak sa neuplatní zrážková daň.[5]

Medzi povinne dôchodkovo a nemocensky poistených v súlade so Zákonom o sociálnom poistení patrí samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti definovanej v § 6 ods. 2 Zákona o dani z príjmov, kam patria aj aktívne príjmy autorov a výkonných umelcov.

V § 6 ods. 2 písm. a)  Zákona o dani z príjmov sú príjmy definované ako príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 Zákona o dani z príjmov (teda dohodu s platiteľom dane, že mu daň nebude zrážaná zrážkou). V prípade príjmov z ktorých je daň vykonaná zrážkou, nejde o príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a)  Zákona o dani z príjmov, a teda tieto nepatria do rozsahu povinne dôchodkovo a nemocensky poistenej osoby.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie autora (výkonného umelca) vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jeho priznaná odmena presiahla 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom priznaná odmena nepresiahla uvedené kritéria. Vznik a zánik povinnosti platieb povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa overuje každý rok. Pre stanovenie povinnosti platenia sociálnych odvodov od 1.7.2016 je stanovená hranica 5 148 € (v prípade ak sa neuplatní zrážková daň).

Zdravotné poistenie

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) (ďalej aj len ako “Zákon o zdravotnom poistení“) sa autor (výkonný umelec) považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je povinným platiteľom zdravotného poistenia v prípade prevádzkovania zákonom stanovenej zárobkovej činnosti alebo získania príjmu z takejto činnosti.

V zmysle § 10b ods. 1 písm. b)  Zákona o zdravotnom poistení patria do zárobkovej činnosti podliehajúcej zdravotným odvodom aj aktívne príjmy autorov (výkonných umelcov), t.j. príjmu z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov.

Výnimku z povinnosti platenia zdravotných odvodov predstavujú v zmysle § 10b ods. 4 Zákona o zdravotnom poistení okrem iného príjmy zo zárobkovej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. To znamená, že v prípade ak budú príjmy autora (výkonného umelca) zdanené zrážkou, autorovi (výkonnému umelcovi) nevzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie. 

Porovnanie a prehľad spôsobov odmeňovania autorov/výkonných umelcov vo vzťahu k daňovým a odvodovým povinnostiam

Vyplatenie zdanenej odmeny – zrážková daň

tabulka_1

Vyplatenie celej odmeny

tabulka_2


Mgr. Kristína Maschkanová, PhD.

Mgr. Kristína Maschkanová, PhD.,
asociovaný advokát

JUDr. Lenka Pargáčová

JUDr. Lenka Pargáčová,
asociovaný advokát


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6 - 8
811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5564 3365
Fax.: +421 2 5564 3361
e-mail: office@clscp.sk


--------------------------------------------------------------------------------
[1] § 2 písm. e) a g) Zákona o dani z príjmov
[2] § 16 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov
[3] § 16 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmov
[4] § 43 ods. 6 a ods. 7 Zákona o dani z príjmov
[5] § 6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov v spojení s § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 Zákona o sociálnom poistení


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk