27.7.2016
ID: 3415upozornenie pre užívateľov

Zdaňovanie príležitostných príjmov

Leto je spravidla obdobím príležitostných príjmov. Aj zberači lesných plodov musia za určitých podmienok svoj príjem zdaniť. Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak vaša výplata presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len to, čo ste zarobili navyše.

Pre správne stanovenie daňovej povinnosti je nevyhnutné správne posúdiť, ktoré príjmy možno zaradiť medzi príležitostné príjmy (okrem príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí). Rozhodujúce je posúdenie, či ide o zmluvne dohodnutý príjem.

  • ak fyzickej osobe plynie príjem z jej činnosti, ktorú vykonáva na základe zmluvne dohodnutých podmienok, či už podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, treba v prvom rade určiť konkrétny druh tohto príjmu. V tomto prípade môže ísť o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z vytvorenia alebo použitia umeleckého diela alebo výkonu alebo príjmy z kapitálového majetku.
  • ak zmluvne dohodnutý príjem daňovníka nie je príjmom zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z vytvorenia alebo použitia umeleckého diela alebo výkonu, a nie je ani kapitálovým príjmom, zaradí sa tento príjem medzi ostatné príjmy (iné príjmy).
  • len v prípade, ak fyzickej osobe plynie príjem bez zmluvne dohodnutých podmienok a nejde o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z vytvorenia alebo z použitia umeleckého diela (výkonu), a nejde ani o kapitálový príjem, je možné takýto príjem zaradiť medzi príjem z príležitostnej činnosti.

To znamená, že fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne vykonať určitú činnosť, a to bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by  jej určila alebo prikázala iná osoba. Je to napr. príjem z príležitostnej činnosti ako je zber lesných plodov, odvoz  nepotrebného papiera do zberných surovín, pokosenie trávy susedovi a pod.

Toto platí vtedy, ak si daňovník neuplatní toto oslobodenie pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností. Ak by daňovník dosiahol napríklad aj príjmy z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov alebo príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, tak potom je možné uplatniť oslobodenie od dane najviac v úhrnnej výške 500 eur.

Výdavky k príjmom z príležitostných činností zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Ako pomôcku k výpočtu tohto pomeru môže daňovník použiť poučenie k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, kde je príklad tohto výpočtu.

Zdroj: TS FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk