13.9.2013
ID: 784upozornenie pre užívateľov

Zelená jednotnému bankovému dohľadu

Poslanci EP dali zelenú novému systému bankového dohľadu v EÚ, ktorý umožní Európskej centrálnej banke vykonávať priamy dohľad nad približne 150 najväčšími bankami v EÚ. Poslanci posilnili požiadavky na transparentnosť a zodpovednosť systému a poverili Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) stanovením postupov dohľadu, ktorými by sa mali riadiť národné orgány.

Systém, ktorý bude povinný pre členov eurozóny, bude tiež otvorený účasti ďalších členských štátov EÚ. Aj tu zanechali poslanci svoju stopu- presadili, aby sa nečlenovia eurozóny mohli zúčastniť rozhodovacieho procesu ako rovnocenní partneri.

Spravodajcami EP boli poslankyňa Marianne Thyssen (EPP) a poslanec Sven Giegold (Greens/EFA).

Transparentnosť a zodpovednosť- zásadný záujem

Napriek tomu, že dohoda s členskými štátmi o podobe systému, bola dosiahnutá už v apríli, poslanci museli následne spoločne s ECB spresniť pravidlá demokratickej zodpovednosti a transparentnosti ECB pri jej úlohe dohľadu nad bankami. Nový systém zahŕňa prenesenie významných právomocí bankového dohľadu z národnej úrovne na úroveň EÚ. Poslanci a národné parlamenty preto trvali na tom, že tento presun právomocí musí ísť ruka v ruke s primeranou demokratickou kontrolou nového orgánu dohľadu.

Poslanci tiež zdôrazňujú, že je treba dospieť k jednotnejšej kultúre bankového dohľadu a zamedziť tak nesúrodým prístupom.

Podľa novej legislatívy a s ňou súvisiacej medziinštitucionálnej dohody medzi EP a ECB, bude mať Európsky parlament rozsiahly prístup k informáciám. Jeho najdôležitejšou súčasťou budú komplexné zápisy zo zasadnutia dozornej rady ECB, ktoré umožnia porozumieť diskusiám, vrátane komentovaného záznamu rozhodnutí. Predseda dozornej rady sa tiež bude musieť zúčastniť pravidelných vypočutí v Európskom parlamente.

Za účelom posilnenia zodpovednosti, bude mať Parlament spoločne s Radou právomoc schváliť predsedu a podpredsedov a tiež požiadať o ich odvolanie. Bude tiež môcť začať vyšetrovanie prípadných chýb, ktorých sa dopustí orgán dohľadu. Jednotliví poslanci budú mať možnosť klásť orgánu dohľadu písomné otázky, na ktoré dostanú rýchlu odpoveď.

Medzi ďalšie kľúčové oblasti, v ktorých parlament presadil zmeny patria:

  • silnejšia úloha národných parlamentov
  • lepší prístup k dokumentom zo strany orgánu dohľadu voči bankám
  • atraktívne podmienky pre účasť nečlenov eurozóny
  • striktné rozdelenie pracovníkov Európskej centrálnej banky na tých, ktorí sa budú zaoberať menovou politikou a dohľadom, aby bolo zaistené, že ECB je vo svojej úlohe orgánu dohľadu skutočne zodpovedná
  • posilnenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo vo vzťahu k ECB, ako i vylepšenie jeho schopnosti uskutočňovať záťažové testy a získavať informácie
    zavedenie jednotnejšej kultúry bankového dohľadu a zároveň zachovanie rozmanitosti bankového sektora EÚ


Zdroj: EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk