28.8.2013
ID: 692upozornenie pre užívateľov

Zmeny pri uplatňovaní DPH z pohľadu platiteľov DPH pri zdaniteľných obchodoch v nadväznosti na vstup Chorvátska do EU

V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie dňa 1.7.2013 z pohľadu platiteľov DPH došlo k zmenám pri uplatňovaní zákona o DPH pri zdaniteľných obchodoch s Chorvátskom.

1. Dodanie tovarov do Chorvátska

Dodanie tovarov do Chorvátska do 30.6.2013

Dodanie tovaru platiteľom do Chorvátska v období do 30.06.2013 sa považovalo za vývoz tovaru, ktorý bol oslobodený od dane, ak boli splnené podmienky § 47 ods. 1 a 3 resp. § 47 ods. 2 a 3 zákona o DPH.

Platiteľ uvádzal takúto dodávku tovaru oslobodenú od dane do riadku 15 a 17 daňového priznania.

V zmysle § 19 ods. 9 zákona o DPH za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

Príklad
Tuzemský platiteľ, ktorý má stanovené mesačné zdaňovacie obdobie, dodal tovar dňa 24.6.2013 chorvátskemu podnikateľovi. Faktúra bola vystavená 2.7.2013. Tovar dňa 24.6. 2013 chorvátsky podnikateľ prostredníctvom prepravnej spoločnosti prepravil do Chorvátska. Tovar opustil územie Európskej únie 28.6.2013 - potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení, ktorého kópiu zaslal tuzemskému platiteľovi. Rovnako slovenskému platiteľovi zaslal kópie prepravných dokladov. Deň potvrdenia colným orgánom 28.6.2013 sa v zmysle § 19 ods. 9 zákona o DPH považuje za deň výstupu tovaru z územia EÚ a vývoz tovaru platiteľ uviedol v riadku 15 a 17 daňového priznania za zdaňovacie obdobie jún 2013.

Dodanie tovarov do Chorvátska od 1.7.2013

Dodanie tovaru platiteľom do Chorvátska od 1.7.2013 pre podnikateľa v Chorvátsku s prideleným IČ DPH, sa považuje za intrakomunitárnu dodávku, ak sú splnené podmienky podľa § 43 zákona o DPH. Platiteľ dane oslobodenú dodávku tovaru uvedie do riadku 15 a 16 daňového priznania a do súhrnného výkazu.

Príklad
Tuzemský platiteľ, ktorý má stanovené mesačné zdaňovacie obdobie, dodal tovar dňa 1.7.2013 chorvátskemu podnikateľovi, ktorý má pridelené IČ DPH. Faktúra bola vystavená 1.7.2013. Tovar dňa 2.7. 2013 chorvátsky podnikateľ prostredníctvom prepravnej spoločnosti prepravil do Chorvátska. Keďže tovar bol v zmysle § 19 ods. 8 zákona o DPH dodaný po 1.7.2013, dňom vzniku daňovej povinnosti je deň vyhotovenia faktúry, t.j. 1.7.2013.

Platiteľ uvedie dodanie tovaru v riadku 15 a 16 daňového priznania za zdaňovacie obdobie júl 2013 a v súhrnnom výkaze za mesiac júl 2013 (alebo tretí štvrťrok 2013).

2. Nákup tovarov z Chorvátska

Dovoz tovarov z Chorvátska do 30.6.2013

Nákup tovaru z Chorvátska tuzemským platiteľom dane pred 1.7.2013 sa považoval za dovoz tovaru z tzv. tretieho štátu, t.j. daň z dovozu vymeriaval colný úrad. Odpočítanie dane, vymeranej a zaplatenej colnému úradu, si platiteľ mohol odpočítať v súlade s ustanoveniami § 49 až § 51 zákona o DPH v riadku 21 a 25 resp. 20 a 24 daňového priznania v závislosti od sadzby dane.

Príklad
Tuzemský platiteľ, ktorý má stanovené mesačné zdaňovacie obdobie, nakúpil od chorvátskeho dodávateľa tovar dňa 24.6.2013. Faktúra bola vystavená 24.6.2013. Tovar bol vyclený – prepustený do colného režimu voľný obeh v SR dňa 28.6.2013, pričom colný úrad vyrubil DPH a clo. Predmetnú DPH si platiteľ uplatnil v riadku 21 a 25 daňového priznania, po splnení podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH.

Nákup tovarov z Chorvátska od 1.7.2013

Nákup tovaru v Chorvátsku od osoby identifikovanej pre daň, prepraveného do SR tuzemským platiteľom dane po 1. 7. 2013, sa považuje za intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v zmysle § 11 zákona o DPH. Takéto nadobudnutie je predmetom dane v tuzemsku a tuzemský platiteľ je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, pričom daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH. Nadobudnutie tovaru sa uvádza v riadku 5 a 6 resp. v riadku 7 a 8 daňového priznania v závislosti od sadzby dane.
 
Príklad
Tuzemský platiteľ, ktorý má stanovené mesačné zdaňovacie obdobie, nakúpil od chorvátskeho dodávateľa identifikovaného pre daň tovar dňa 2.7.2013. Faktúra bola vystavená 1.7.2013. Tovar dňa 4.7.2013 tuzemský platiteľ prostredníctvom prepravnej spoločnosti prepravil do SR. Ak je tovar nadobudnutý po 1.7.2013, ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ktorý je predmetom dane v tuzemsku. Deň nadobudnutia je v zmysle § 20 ods. 1 písm. b/ deň vyhotovenia faktúry, t.j. 2.7.2013. Pokiaľ by bol tovar fakturovaný v inej mene ako EUR, je povinný prepočítať zahraničnú menu kurzom ECB na menu EUR v deň predchádzajúci vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť vznikla 2.7.2013, prepočíta zahraničnú menu kurzom ECB zo dňa 1.7.2013. Daň, ktorú je tuzemský platiteľ povinný platiť v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH, uvedie v riadku 7 a 8 daňového priznania (ak ide o tovar, ktorý podlieha sadzbe 20 %). Ak tuzemský platiteľ splnil podmienky na odpočítanie dane v zmysle § 49 až § 51 zákona o DPH, odpočítanie dane si uplatní za zdaňovacie obdobie júl 2013 v riadku 21 daňového priznania.

3. Dodanie služieb do Chorvátska

Pri dodaní služieb do Chorvátska dodaných do 30.6.2013 a po 1.7.2013 dochádza ku zmenám pri vykazovaní dodaných služieb v daňovom priznaní a následne v súhrnnom výkaze, vzhľadom na deň dodania.

Dodanie služieb do Chorvátska do 30.6.2013

Príklad

Tuzemský platiteľ dodal poradenské služby chorvátskemu podnikateľovi, ktorý má sídlo ekonomickej činnosti v Chorvátsku dňa 28.6.2013 v zmysle objednávky. Služby boli vyfakturované dňa 2.7.2013.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH ide o dodanie služieb, ktorých miesto dodania sa posúdi podľa miesta sídla ekonomickej činnosti odberateľa. Týmto miestom je „tretí štát“. Tuzemský platiteľ dodanie služieb s miestom dodania v treťom štáte neuvádza v daňovom priznaní, ani v súhrnnom výkaze; uvedie ich len v záznamoch vedených podľa § 70 zákona o DPH.

Dodanie služieb do Chorvátska od 1.7.2013

Príklad
Tuzemský platiteľ dodal dňa 2.7.2013 poradenské služby chorvátskemu podnikateľovi, ktorý má sídlo ekonomickej činnosti v Chorvátsku a pridelené chorvátske IČ DPH. Služby boli vyfakturované dňa 19.7.2013.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH ide o dodanie služieb, ktorých miesto dodania sa posúdi podľa miesta sídla ekonomickej činnosti odberateľa. Týmto miestom je členský štát odberateľa. Tuzemský platiteľ dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte neuvádza v daňovom priznaní, ale uvedie ich v súhrnnom výkaze a taktiež v záznamoch vedených podľa § 70 zákona o DPH.

Upozornenie

Pokiaľ by zdaniteľná osoba z Chorvátska nemala pridelené IČ DPH, tuzemský platiteľ by miesto dodania poradenských služieb určil podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH a službu by bol povinný zdaniť slovenskou DPH.
 
4. Prijatie služieb z Chorvátska

Na rozdiel od dodávok tovarov z Chorvátska , pri prijatí služieb od chorvátskeho dodávateľa nedochádza ku zmene pri vykazovaní prijatej služby v daňovom priznaní pred a po vstupe Chorvátska do Európskej únie.

Prijatie služieb z Chorvátska do 30.6.2013 a po 1.7.2013

Príklad
Tuzemský platiteľ si objednal poradenské služby od chorvátskeho podnikateľa, ktorý má sídlo ekonomickej činnosti v Chorvátsku dňa 28. 6. 2013, kedy boli služby aj dodané. Služby boli vyfakturované dňa 2.7.2013.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH ide o dodanie služieb, ktorých miesto dodania sa posúdi podľa miesta sídla ekonomickej činnosti odberateľa. Týmto miestom je tuzemsko. Podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH má tuzemský platiteľ povinnosť priznať daň z prijatých služieb. Keďže služba bola dodaná 28.6.2013, platiteľ uvedie službu do daňového priznania za zdaňovacie obdobie jún 2013, pričom základ dane uvedie v r. 11 a daň v r. 12 daňového priznania a ak splní podmienky § 49 až § 51 zákona o DPH, môže si odpočítať daň v riadku 21 daňového priznania.

Ak by boli poradenské služby dodané po 1.7.2013, vzťahuje sa na platiteľa rovnaký postup, ako je uvedený v príklade.

5. Zásielkový predaj

Zásielkovým predajom na účely zákona o DPH je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet. Dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane je zásielkovým predajom iba v prípade, že tovar je dodaný fyzickým osobám na osobnú spotrebu. Pri zásielkovom predaji sa uplatňuje princíp zdanenia v krajine pôvodu, čo znamená, že tovar je zdanený v členskom štáte dodávateľa, ale len do určitej hodnoty dodaného tovaru bez dane. Z uvedeného dôvodu je dôležité poznať hodnoty /limity/ pre zásielkový predaj v jednotlivých členských štátoch. Limit sa sleduje vždy za kalendárny rok.

Limit pre zásielkový predaj je v Chorvátsku 270 000 Kuna, ekvivalent 35 000 €.
 
Ak dodávateľ prekročí hodnotu pre zásielkový predaj stanovenú členským štátom, do ktorého tovar dodáva, je povinný požiadať o pridelenie IČ pre DPH v tomto členskom štáte a uplatniť sadzbu dane tohto členského štátu. V tomto prípade sa uplatňuje princíp zdanenia v krajine určenia.    
 
6. Konštrukcia chorvátskeho IČ DPH:

Konštrukcia chorvátskeho IČ DPH je HR 99999999999 (kód členského štátu+11 číselných znakov)

7. Sadzby DPH v Chorvátsku:

Základná sadzba dane je 25 %.

Znížená sadzba dane 10 % je na:

  • Ubytovacie služby
  • Dennú periodickú tlač a časopisy tlačené na papieri

8. Vrátenie (refundácia) dane, zaplatenej v Chorvátsku

Pri vrátení dane z nákupov tovarov a služieb v Chorvátsku do 30.06.2013 je možné žiadosť o vrátenie dane podať len za predpokladu vzájomnej reciprocity medzi dotknutými krajinami. Keďže Chorvátsko doposiaľ neeviduje žiadnu dohodu o vzájomnej reciprocite so Slovenskou republikou v súvislosti s vracaním dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby identifikované pre DPH, Chorvátsko nebude akceptovať žiadosti o vrátenie dane podané slovenskými platiteľmi dane týkajúce sa obdobia vrátenia dane od 1.1.2013 do 30.6.2013 a požadovanú daň nevráti. FR SR preto navrhlo prostredníctvom Ministerstva financií SR uzavretie dohody s Chorvátskom o vzájomnej reciprocite pri vracaní dane z pridanej hodnoty. O uzavretí tejto dohody bude FR SR bezodkladne podnikateľskú verejnosť informovať prostredníctvom portálu FR SR.

Ak platiteľ dane kúpi v Chorvátsku po 1.7.2013 tovary a služby, pri ktorých bola oprávnene uplatnená chorvátska daň, môže požiadať o vrátenie dane z týchto nákupov formou podania žiadosti o vrátenie dane elektronickou formou v zmysle § 55f a § 55g zákona o DPH.

9. Otázky a odpovede riešené v súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ:

Registrácia plavidla v SR, kotviaceho v Chorvátsku

Ako postupovať v súvislosti so vstupom Chorvátskej republiky do Európskej únie v prípade platenia DPH v Slovenskej republike z ceny plavidiel registrovaných v Slovenskej republike, avšak dlhodobo kotviacich v Chorvátskej republike, ak ide o motorové plavidlo o dĺžke 13 m, rok výroby 2007.

Podľa § 2 ods. 1 zákona o DPH je predmetom „slovenskej“ DPH dodanie tovaru a služby v tuzemsku, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaru do tuzemska. V nadväznosti na uvedené ustanovenie vyplýva, že plavidlo kotviace v Chorvátsku nepodlieha „slovenskej“ DPH a teda nie je dôvod platiť DPH v SR. V súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ sa nemenil zákon o DPH platný v SR.
 
Pri uplatňovaní DPH pri plavidle kotviacom v Chorvátsku v dobe vstupu tejto krajiny do EÚ odporúčame postupovať v súlade so zákonmi tohto štátu, kde sa daný tovar fyzicky nachádza.

Zájazd do Chorvátska a postup cestovnej kancelárie

Klient cestovnej kancelárie zaplatil celý zájazd do Chorvátska dňa 14. februára 2013. Zájazd sa uskutoční od 20.augusta do 30.augusta 2013. Uplatňuje cestovná kancelária DPH z prirážky cestovnej kancelárie v daňovom priznaní za február 2013, to je v mesiaci, kedy jej vznikla daňová povinnosť, aj keď v tom čase Chorvátsko nebolo členom EÚ?

V prípade, že cestovná kancelária poskytuje alebo predáva služby cestovného ruchu (zájazd), daňová povinnosť jej vzniká podľa § 65 ods.5 zákona o DPH dňom poskytnutia poslednej služby, ale v prípade, ak prijala platbu za tieto služby ešte pre ich samotným poskytnutím, potom daňová povinnosť vzniká z každej platby dňom prijatia platby.

V prípade, že tieto služby sú alebo budú poskytované mimo územia EÚ alebo čiastočne mimo územia EÚ, potom prirážka cestovnej kancelárie je podľa § 65 ods.7 zákona o DPH oslobodená od dane alebo iba jej pomerná časť vzťahujúca sa na služby poskytované mimo územia EÚ.

Keďže v čase predaja zájazdu bolo známe, že služby budú poskytnuté v čase, keď Chorvátsko bude riadnym členom EÚ, t.j. v čase, keď služby budú poskytované na území EÚ, nebude sa môcť uplatniť oslobodenie od dane podľa § 65 ods.7 zákona o DPH, pretože platba pred samotným poskytnutím služieb sa vzťahuje na konkrétnu službu (zájazd), pri ktorej prirážka nebude môcť byť oslobodená z vyššie uvedených dôvodov a preto daňová povinnosť vznikla v tom zdaňovacom období, v ktorom bola platba prijatá, aj keď bola prijatá v čase, keď Chorvátsko ešte nebolo členom EÚ


Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk