8.1.2015
ID: 2748upozornenie pre užívateľov

Zmeny v daňových odpisoch

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré začali platiť od januára, sa dotkli aj odpisovania majetku. Novela zákona rozšírila počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a zaviedla novú odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania osem rokov a odpisovú skupinu 6 s dobou odpisovania štyridsať rokov.

Do 3. odpisovej skupiny sa vyčlenili výrobné technológie, ktoré boli do konca r. 2014 odpisované 12 rokov a do 6. odpisovej skupiny sa vyčlenili nevýrobné budovy a stavby (napr. administratívne budovy, hotely), ktoré boli do konca roka 2014 odpisované 20 rokov.

Podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31. 12. 2014 sa mohol daňovník rozhodnúť, či bude majetok  odpisovať metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania. Od 1. 1. 2015 môže daňovník  zrýchlenou metódou odpisovať už len hmotný majetok, ktorý je zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine. Ostatný hmotný majetok sa odpisuje už len rovnomernou metódou. V tejto súvislosti boli zavedené pre hmotný majetok zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine nové koeficienty pre zrýchlené odpisovanie. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania. Zmenu metódy odpisovania, zmenu odpisovej skupiny a zmenu doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník povinný vykonať aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31. 12. 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ďalšie zmeny v oblasti daňových odpisov

  • od 1. 1. 2015 zákon vymedzuje ďalšie prípady, pri ktorých je daňovník povinný prerušiť odpisovanie. Ide o zdaňovacie obdobie,:

v ktorom daňovník hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutého na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

  • pri odpisovaní j osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac sa zavádza obmedzenie, ktoré vychádza z testovania vykázaného základu dane v daňovom priznaní voči úhrnu odpisov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000 eur v danom zdaňovacom období z týchto osobných automobilov. Ak vykázaný základ dane je nižší ako úhrn limitovaných odpisov z týchto osobných automobilov, základ dane sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom ročných odpisov (resp. pomerných častí ročných odpisov) vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Ak vykázaný základ dane je vyšší ako úhrn limitovaných odpisov z týchto osobných automobilov, úprava základu dane sa nevykoná. Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa, ktorý osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac prenajíma na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci (operatívny prenájom),
  • prenajímateľ, ktorý poskytuje hmotný majetok na prenájom, zahrnie odpisy do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania len do výšky príjmov z prenájmu,
  • pri odpisovaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej daňovník uplatňuje výdavky.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk