11.12.2014
ID: 2713upozornenie pre užívateľov

Zmeny v procese registrácie

Registrácia novej elektronickej registračnej pokladnice či registrácia novej firmy, aj tieto procesy čaká dočasná zmena režimu vybavovania. Finančná správa implementuje počas budúceho roka viaceré nové informačné systémy. Niektoré z nich sa spustia už od januára 2015. Z tohto dôvodu je nevyhnutné upraviť fungovanie úradov koncom roka. Zmenený režim sa dotkne registrácie na daňových úradoch.

Do 11. decembra funguje FS v nezmenenom režime. Napriek zákonnej 30-dňovej lehote vybavujú daňové úrady väčšinu agendy registrácie obratom. (registrácia novej elektronickej registračnej pokladnice, pridelenie osobného účtu daňovníka a pod)

Od 12. decembra do 5. januára 2015 bude FS využívať na úkony zákonnú lehotu (ktorá je spravidla 30 dní). Dotkne sa to najmä činností ako:

- registrácia novej firmy,
- registrácia existujúcej firmy pre daň z pridanej hodnoty,
- pridelenia daňového kódu pokladne,
- zrušenie daňového kódu pokladne a iné.

Daňovníkom sa odporúča vybaviť všetky náležitosti spojené s registrom v termíne do 11. 12. 2014. Finančná správa predĺži úradné hodiny registra a posilní počet pracovníkov, ktorí budú vybavovať žiadosti občanov. Daňové úrady budú vo štvrtok 11. 12. 2014 do 14.00. Rovnako bude pracovať aj CallCentrum FS. Pre skoršie vybavenie sa odporúča priniesť všetky potrebné doklady k registrácií, aby nebolo potrebné vyzývať podnikateľov na doplnenie údajov. Zároveň verejnosti FS oznamuje, že z rovnakého dôvodu budú úradné hodiny na daňových úradoch dňa 15. 12. 2014 zrušené.

Registrácia sa na daňových úradoch vráti do pôvodného režimu počas prvého týždňa nového roka. Všetky informácie nájdete aj na www.financnasprava.sk a tiež na call centre 048/431 72 22.

Činnosti, ktorých sa zmena fungovania registra dotkne sú nasledovné:

Lehota sa počíta odo dňa podania žiadosti alebo oznámenia, alebo odo dňa, keď nastala príslušná právna skutočnosť od ktorej sa lehota odvodzuje.

Lehota na registráciu:

     • pre daň z príjmov fyzickej osoby – 30 dní
     • pre daň z príjmov právnickej osoby – 30 dní
     • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti – 30 dní
     • pre daň z pridanej hodnoty
          - registrácia tuzemskej osoby
                    - 30 dní (pre žiadosti doručené do 31.12.2014), ak zdaniteľná osoba nie je povinná zložiť zábezpeku
                    - 60 dní, ak zdaniteľná osoba je povinná zložiť zábezpeku
                    - 10 dní pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti, resp. pri vzniku právneho nástupníctva
                      po platiteľovi DPH
                    - bezodkladne - po skončení dedičského konania pri pokračovaní v podnikaní
                      po úmrtí platiteľa
          - registrácia zahraničnej osoby (vykonáva iba DÚ Bratislava) - 7 dní
          - registrácia nadobúdateľa tovaru z iného členského štátu – 7 dní
          - registrácia príjemcu služby z iného členského štátu resp. poskytovateľa služby 
            do iného členského štátu – 7 dní
          - vydanie osobitného osvedčenia zástupcovi pri dovoze tovaru (vykonáva iba DÚ Bratislava) - 7 dní

Lehota na zrušenie registrácie:

     • pre daň z príjmov fyzickej osoby – 30 dní
     • pre daň z príjmov právnickej osoby – 30 dní
     • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti – 30 dní
     • pre daň z pridanej hodnoty – 30 dní

Lehota na zmenu registrácie pre daň z pridanej hodnoty:

     • Vyznačenie zmeny v osvedčení pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí platiteľa do skončenia dedičského konania  - nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová)  lehota
     • zmena registrácie platiteľa – nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová)  lehota

Lehota na rozhodovanie o zábezpeke na daň z pridanej hodnoty pre žiadosti o registráciu doručené po 12. 12. 2014 – nie je zákonom stanovená lehota, skúmanie povinnosti zložiť zábezpeku však musí byť vykonané v rámci lehoty na registráciu tak, aby bolo možné stanoviť, či sa na vybavenie žiadosti vzťahuje 30-dňová alebo 60-dňová lehota na registráciu.

Lehota na aktualizáciu údajov daňového subjektu, ako je napríklad zmena názvu, zmena adresy sídla, trvalého pobytu, alebo adresy na doručovanie, zmena osoby oprávnenej konať za daňový subjekt (zmena konateľa, splnomocnenca na zastupovanie) – nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová) lehota.

Lehota na vydanie osvedčenia o registrácii - súvisí s lehotami na rozhodnutie o registrácii. Osvedčenie sa vydáva ako výsledok rozhodovania namiesto rozhodnutia o registrácii. Iba v prípade nevyhovenia žiadosti o registráciu sa vydáva rozhodnutie.

Lehota na pridelenie daňového kódu pokladnice - nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová) lehota.

Lehota na zrušenie daňového kódu pokladnice- nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová) lehota.

Lehota na pridelenie osobného účtu daňovníka pre platenie dane - nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová) lehota.

Lehota na vykonanie autorizácie na elektronickú komunikáciu pre osoby, ktoré dosiaľ neboli zapísané do registra (napríklad novovzniknuté právnické osoby- nie je zákonom stanovená lehota – platí štandardná procesná (30-dňová) lehota.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk