24.3.2016
ID: 3254upozornenie pre užívateľov

Zmeny v sankciách

Novela daňového poriadku zaviedla od 1. januára motivačné zmeny v sankčnom systéme. Zákon umožní podnikateľom podať dodatočné daňové priznanie (DDP) aj 15 dní po doručení oznámenia o daňovej kontrole a to s nižšími následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov daňovou kontrolou. Zároveň sa mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku. Čím neskôr bude vyrubená dodatočná daňová povinnosť, tým vyššia bude sankcia. Ide o motiváciu plniť si daňové povinnosti poriadne.

Za nesprávne uvedenú výšku dane alebo uplatnený nárok sumy v podanom daňovom priznaní hrozia vyššie pokuty, maximálne však vo výške vyrubenej sumy. Doteraz boli rozdiely dane alebo uplatneného nároku  sankcionované len pokutou ktorá nezohľadňovala časový úsek. Po novom sa  pri ukladaní výšky pokuty bude zohľadňovať počet dní, ktoré uplynú odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania alebo odo dňa nasledujúceho po dni pôvodnej splatnosti dane. Výšku sankcie ovplyvní aj dodatočné daňové priznanie a to podľa toho, či bolo alebo nebolo podané do 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, alebo doručenia oznámenia o daňovej kontrole.

V prípade, ak daň alebo rozdiel dane bude vyrubený správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly bez podania DDP, bude uložená pokuta vypočítaná ročnou sadzbou, ktorá sa určí ako trojnásobok základnej úrokovej sadzby (ZÚS) Európskej centrálnej banky (ECB). (Ak trojnásobok ZÚS ECB nedosiahne 10%, použije sa ročná sadzba 10%), za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane do uplynutia lehoty 15 dní na podanie dodatočného daňového priznania alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok. Ak ide o zníženie nároku uplatneného v daňovom priznaní, uloží sa pokuta odo dňa uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ktorým bol príslušný nárok uplatnený.

Podľa doterajšej právnej úpravy bola sadzba  10 % z vyrubeného rozdielu. 

Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie do 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, pokuta sa bude počítať vo výške dvojnásobku ZÚS ECB ročne (ak dvojnásobok ZÚS ECB nedosiahne 7%, použije sa ročná sadzba 7%) za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty  na podanie daňového priznania alebo pôvodnej splatnosti dane až do dňa podania DDP.

Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie do spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo do doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, pokuta sa vypočíta vo výške ZÚS ECB ročne (ak ročná sadzba ZÚS ECB nedosiahne 3%, použije sa ročná sadzba 3%) za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty  na podanie daňového priznania alebo pôvodnej splatnosti dane do dňa podania DDP.
Podľa doterajšej právnej úpravy je sadzba  5 % z rozdielu medzi sumou uvedenou v DDP a sumou uvedenou v DP.

Minimálna a maximálnu hranica - pokuta nemôže byť menej ako 1% z vyrubenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy.

Postup podľa starej právnej úpravy v znení účinnom do 31.12.2015 uplatní správca dane ak k podaniu dodatočného daňového priznania, doručeniu oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, spísaniu zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručeniu oznámenia o daňovej kontrole došlo do 31. decembra 2015.

Zdroj: TS FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk