30.12.2013
ID: 1277upozornenie pre užívateľov

Zmluva a všeobecné obchodné podmienky – čítať ich alebo nečítať. Ak áno, na čo si dať pozor?

Všetci ich poznáme. Malým písmom husto popísané stránky, ktoré už svojím vzhľadom odrádzajú od ich čítania. V tom lepšom prípade ich mnohí letmo preletia pohľadom, v tom horšom o ne vôbec neprejavia záujem. Uvedieme vám dôvody, prečo tak nepostupovať a čo si všímať v obchodných podmienkach.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Obchodný zákonník umožňuje odkázať v zmluve na všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). Tým sa stávajú súčasťou uzatvorenej zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné. Popri zmluve tak práva a povinnosti zmluvných strán určujú aj VOP. To je dôvod, prečo je VOP nutné venovať rovnakú pozornosť ako zmluve. Ak by ste ich totiž nečítali, je to akoby ste nečítali zmluvu.

VOP sú vopred spracované, štandardizované texty, obsahujúce spravidla údaje o zodpovednosti, prechode vlastníckeho práva a nebezpečenstva, platobné podmienky, rozhodcovské doložky, voľbu rozhodného práva a iné. Sú vypracovávané tak, aby ich bolo možné opakovane používať v jednotlivých odvetviach podnikania.

Hlavnou výhodou VOP je, že umožňujú rýchle uzatvorenie zmluvy pri zachovaní kvality zmluvných dojednaní. Samotný text zmluvy tak nie je obsiahly a obsahuje len špecifiká konkrétneho obchodu

Typy VOP a ich záväznosť

VOP sú vypracovávané odbornými alebo záujmovými organizáciami pre jednotlivé druhy tovarov a služieb, a to aj na medzinárodnej ako aj na lokálnej úrovni. Pri podnikateľoch pôsobiacich v jednotlivých oblastiach obchodu sa predpokladá, že poznajú VOP, ktoré sa ich týkajú, teda také, ktoré sú z ich „fachu“. V takom prípade stačí v zmluve uviesť presný  názov VOP, prípadne organizáciu, ktorá ich vydala. Nie je potrebné ustanovenia VOP kopírovať do zmluvy, VOP podpisovať alebo prikladať znenie VOP k zmluve ako prílohu. Nevyžaduje sa ani zmluvné ustanovenie, ktorým by zmluvné strany prehlásili, že sú im VOP známe.

Druhým typom VOP sú VOP vypracované jednou zo zmluvných strán. Tu už obchodný zákonník vyžaduje, aby VOP boli druhej zmluvnej strane známe alebo musia byť priložené k zmluve. Pod známym sa napríklad rozumie, že zmluvné strany medzi sebou dlhšie obchodujú a tak je druhá zmluvná strana s VOP oboznámená. Pre možný prípad sporu však odporúčame priložiť VOP k zmluve. Ak ide medzi zmluvnými stranami o prvú zmluvu a druhá zmluvná strana sa tak nemala možnosť oboznámiť sa s VOP, VOP musia byť prílohou zmluvy. Odkaz na internetovú stránku s VOP alebo nahliadnutie k VOP pred uzatvorením zmluvy nestačí. Ak by táto podmienka nebola splnená, na VOP sa nebude prihliadať a otázky, ktoré nie sú upravené v zmluve sa budú spravovať Obchodným zákonníkom, prípadne inými právnymi predpismi.

Odchýlenie od VOP

Ako sme uviedli, VOP sú štandardizovaný text, ktorý nemôže odzrkadľovať osobitosti konkrétneho zmluvného vzťahu. Zmluvné dojednania, ktoré upravujú odlišným spôsobom tie isté práva a povinnosti ako VOP, majú preto prednosť pred VOP. Zmluvné strany si tak môžu v zmluve dohodnúť odlišné podmienky od tých, ktoré stanovujú VOP.

Pravidlo prednosti zmluvy pred VOP však môžu zmluvné strany vylúčiť. Ak tak urobia, v takom prípade sa VOP vždy uprednostnia pred zmluvou, bez ohľadu na to či obsahuje zmluva rozdielne ustanovenia od VOP.

Zmena VOP

VOP počas svojej platnosti podliehajú zmenám, či už z dôvodu novej legislatívy, potreby zaktualizovať ich znenie alebo z iných dôvodov. S tým je spojená často diskutovaná otázka, či sa zmluvný vzťah bude riadiť pôvodnými VOP alebo novými VOP.

V prípade, ak v samotných VOP je stanovené, že si ten, kto VOP vytvoril vyhradzuje právo tieto VOP meniť, druhá zmluvná strana sa nimi musí riadiť zmenenými VOP aj v prípade, ak nedá súhlas so zmenou VOP. Podpisom zmluvy s odkazom na VOP druhá zmluvná strana s takýmto postupom súhlasila. Strane, ktorá VOP vytvorila potom stačí oznámiť druhej zmluvnej strane, že došlo k zmene VOP a zaslať jej nové znenie, ktoré sa bude aplikovať na ich zmluvný vzťah. Vyhnúť sa jednostrannej zmene VOP môžete tak, že sa v zmluve dohodnete, že zmluva ako aj VOP sa môžu meniť len písomnými dodatkami k zmluve. Tým dôjde k odchýleniu od VOP dojednaním v zmluve, ktoré bude mať prednosť pred samotnými VOP.

V prípade, ak si zmluvná strana, ktorá VOP vytvorila, nevyhradila právo na ich jednostrannú zmenu, v takom prípade musí byť akceptovanie nových VOP predmetom dohody zmluvných strán, pretože zmena VOP je aj zmenou zmluvy. Ak je zmluvu možné meniť len písomnými dodatkami, zmena VOP musí byť dohodnutá v písomnom dodatku k zmluve.

Čo si všímať vo VOP

VOP, ktoré sú pripravované medzinárodnými alebo záujmovými organizáciami upravujú práva a povinnosti zmluvných strán tak, aby mali rovnomerné povstanie a nedošlo k zvýhodneniu ani jednej zmluvnej strany. Pri VOP pripravenými jednou zo zmluvných strán je však časté, že sa v nich nachádzajú ustanovenia, ktoré sú v prospech práve tej zmluvnej strany, ktorá ich vytvorila. Jednoznačne stanoviť ich presný výpočet toho, či si všímať nie je možné, pokúsime sa však naviesť vás správnym smerom a poukázať na to, na čo by ste sa vo VOP (ale aj v zmluve) mali sústrediť:

 • platobné podmienky,
 • za aké porušenie povinnosti je možné uložiť zmluvnú pokutu, jej výška, splatnosť,
 • výška úrokov z omeškania,
 • prechod vlastníckeho práva,
 • prechod zodpovednosti za škodu za tovar, dielo,
 • povinnosť poistiť predmet zmluvy,
 • rozhodné právo, ktorým sa zmluvný vzťah riadi,
 • rozhodcovskú doložku, t.j. či je určené, že prípadné spory bude riešiť rozhodcovský súd, a nie všeobecné súdy, ktorý rozhodcovský súd je určený, počet rozhodcov,
 • možnosti odstúpenia od zmluvy,
 • zmeny VOP,
 • iné podľa predmetu zmluvy (napríklad výška úroku pri zmluve o pôžičke).

Nevenovanie dostatočnej pozornosti VOP nesie so sebou skutočné podnikateľské riziko, ktoré neznáša len živnostník alebo spoločnosť, ale aj konateľ. Pri ich ignorovaní nepostupuje s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu, ktorá tak môže spoločnosti vzniknúť.


Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava 1

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk