Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
24.7.2014
ID: 2276upozornenie pre užívateľov

Zmluva medzi Slovenskom a USA o sociálnom zabezpečení

Legálne odpracované roky v USA sa od 01.05.2014 započítajú k vzniku nároku na dôchodok.

 
 Nitschneider & Partners
 
Príspevok z klientského newsletteru

Dňa 01.05.2014 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskom a USA o sociálnom zabezpečení (ďalej len „Zmluva“). Touto Zmluvou sme sa čiastočne priblížili už platnej úprava v rámci EÚ. Napriek tomu, že Zmluva bola uzatvorená už v roku 2012, platnosť nadobudla až tohto roku.
 
Na základe Zmluvy bude možné na účely priznania dôchodku na Slovensku prihliadnuť aj na dobu, resp. doby, kedy poistenec pracoval v USA. Výsledkom toho bude môcť Sociálna poisťovňa priznať dôchodok aj tým poistencom (zamestnancom/SZČO), ktorí nezískali potrebné obdobie dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (15 rokov) a podmienku získania potrebného obdobia dôchodkového poistenia splnia až po započítaní obdobia, v ktorom pracovali v USA. Sociálna poisťovňa  bude však vyplácať dôchodok iba v sume zodpovedajúcej obdobiu získanému podľa slovenských právnych predpisov. Zmluva teda ovplyvní len vznik nároku na dôchodok, nie však jeho výšku. Zmluva platí aj opačným smerom, čiže poistencom z USA sa zohľadní pre vznik nároku na dôchodok doba počas, ktorej pracovali na Slovensku. V zmysle Zmluvy je možné vyplácať dôchodok aj v prípadoch, ak má osoba bydlisko na území druhého zmluvného štátu.
 
Zmluva sa dotkla aj dočasného vyslania zamestnancov pri vyslaní z územia jedného zmluvného štátu na územie druhého zmluvného štátu. V týchto prípadoch takáto osoba podlieha iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu, tak akoby bola zamestnaná na území prvého zmluvného štátu za predpokladu, že obdobie zamestnania na území druhého zmluvného štátu nepresiahne päť rokov. V tomto ohľade sa Zmluva obdobne vzťahuje aj na SZČO.
 
Na záver ešte uvádzame, že pri rozhodovaní o nároku na dôchodkové dávky podľa tejto Zmluvy sa prihliada aj na obdobia poistenia, ktoré nastali pred nadobudnutím platnosti Zmluvy.


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.:  +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com


Ius Laboris / Affiliate


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk