12.11.2019
ID: 4653upozornenie pre užívateľov

Zmluva o prevode obchodného podielu verzus zmluva o predaji podniku

Zvrat v podnikateľských zámeroch je častou skutočnosťou týkajúcou sa čoraz väčšieho počtu podnikateľov. Osoba podnikateľa je vymedzená v zákone č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), a to konkrétne v ust. § 2 Obchodného zákonníka ako osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom teda môže byť buď fyzická osoba, alebo právnická osoba.

Pokiaľ nie je podnikateľsky zámer dotiahnutý do úspešného konca, je možné, že s najväčšou pravdepodobnosťou podnikateľ uskutoční nový podnikateľský zámer. Avšak uskutočniť podnikateľský zámer od úplného začiatku je pomerne náročný proces, preto čoraz viac podnikateľov využíva možnosť buď prevodu obchodného podielu, alebo uzatvorenia zmluvy o predaji podniku.

V4 Legal, s.r.o.

V prípade prvej alternatívy ide o pomerne klasický prevod obchodného podielu, kde pôvodný spoločník prevedie svoj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti zmluvou o prevode obchodného podielu na nového spoločníka obchodnej spoločnosti. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Obchodný podiel je samostatným predmetom právnych vzťahov, pričom nie je pokladaný za inú majetkovú hodnotu alebo vec. Podmienky nakladania spoločníka s obchodným podielom určuje spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina. Zmluva o prevode obchodného podielu je upravená v ust. § 115 Obchodného zákonníka. Zákon upravuje zmluvu o prevode obchodného podielu pomerne stručne, nakoľko v spomínanom ust. § 115 a nasl. Obchodného zákonníka sú upravené len možnosti prevodu obchodného podielu buď na spoločníka obchodnej spoločnosti, v ktorej sa obchodný podiel prevádza, alebo na nového spoločníka, mimo rámec obchodnej spoločnosti. Prevod obchodného podielu na tretiu osobu, t. j. na osobu mimo spoločnosti je prípustný len vtedy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Na rozdiel od uvedeného je prevod obchodného podielu na iného spoločníka dovolený vždy, t.j nie je potrebné, aby takáto možnosť bola výslovne upravená v spoločenskej zmluve.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve musia byť osvedčené. Pokiaľ sa prevádza väčšinový obchodný podiel zmluva o prevode obchodného podielu nadobúda účinnosť až zápisom prevodu do obchodného registra, čiže takýto zápis má konštitutívny účinok. Obchodný zákonník v ust. § 115 ods. 7 definuje väčšinový obchodný podiel, ako obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. Prevod menšinového obchodného podielu nadobúda účinky až schválením tohto prevodu valným zhromaždením, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak a zápis zmeny v osobe menšinového spoločníka v obchodnom registri má len deklaratórny účinok.

Účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti nastávajú odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje. To neplatí v prípade už vyššie uvedeného, t.j. pri prevode väčšinového obchodného podielu, kde účinky nastávajú až okamihom zápisu do obchodného registra.

V prípade druhej alternatívy sa jedná o komplexný prevod celého podniku vrátane prevzatia všetkých práv aj záväzkov k nemu patriacich. Predaj podniku sa uskutočňuje na základe zmluvy o predaji podniku. Zmluva o predaji podniku je upravená v ust. § 476 až 488 Obchodného zákonníka a vyznačuje sa tým, že je absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom. Jedná sa o odplatnú zmluvu, kde s predajom podniku prechádza na kupujúceho právna subjektivita predávajúceho, kupujúci teda nie je univerzálnym právnym nástupcom predávajúceho (univerzálnym sukcesorom), ale singulárnym sukcesorom predávajúceho.

Aby zmluva o predaji podniku bola zrozumiteľná a vážna, je nevyhnutné, oboznámiť sa so základnými skutočnosťami týkajúcich sa prevádzaného podniku. Ustanovenie § 5 Obchodného zákonníka vymedzuje podnik ako: „súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť“. Do podniku, tak okrem pozemkov a budov, patria aj hnuteľné veci, autorské práva, know-how, vybudovaná riadiaca a organizačná štruktúra, práva a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a ochranné známky, ku ktorým má podnik majetkové práva a ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Podstatnou náležitosťou zmluvy o predaji podniku je jej písomná forma a podpisy predávajúceho a kupujúceho musia byť úradne osvedčené. Ďalšími podstatnými náležitosťami je vymedzenie zmluvných strán, ktorými sú predávajúci a kupujúci, podrobné vymedzenie všetkých zložiek podniku, ktorý je predmetom predaja, záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k všetkým zložkám podniku alebo jeho časti, ktorej charakter musí mať povahu samostatnej organizačnej zložky a záväzok kupujúceho prevziať predmet prevodu a zaplatiť kúpnu cenu. V prípade kúpnej ceny je potrebné jej určenie, alebo spôsob jej výpočtu. Vlastnícke právo k veciam zahrnutým do predaja podniku prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom účinnosti zmluvy.

Keďže sa na prechod záväzkov z predávajúceho na kupujúceho nevyžaduje súhlas veriteľa, v záujme ochrany veriteľa Obchodný zákonník ustanovuje dve možnosti.  Prvou možnosťou je, že predávajúci ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcemu, t. j. ak kupujúci nesplní svoj záväzok, ktorý na neho prešiel predajom podniku včas, je predávajúci tento záväzok povinný uhradiť. Druhou možnosťou je, že za ustanovených podmienok, v lehotách upravených v ust. § 478 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a preukázaním, že predajom podniku sa zaručene zhorší vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa, je veriteľ oprávnený domáhať sa podania odporu na súde, aby tento určil, že voči veriteľovi je prevod záväzku predávajúceho na kupujúceho neúčinný. Dôkaznú povinnosť v tomto prípade znáša veriteľ.

Dôležitým krokom pri prevzatí veci, ktoré sú predmetom predaja podľa ust. § 483 Obchodného zákonníka je spísanie zápisnice o prevzatí. V tejto zápisnici je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na prípadné vady (faktické aj právne) prevzatých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie, alebo vedieť musí. Taktiež je potrebné, aby v zápisnici boli určené veci, ktoré pri odovzdaní predmetu prevodu vzhľadom na ich povahu odovzdané neboli a vadné veci (faktické aj právne vady podniku). Pokaľ ale predávajúci neoboznámi kupujúceho s vadami, znáša predávajúci zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v dôsledku týchto vád. Pokiaľ nastane taktiež skutočnosť, že predávajúci v zápisnici o odovzdaní a prevzatí neuvedie veci, ktoré pri odovzdaní predmetu prevodu vzhľadom na ich povahu uvedené mali byť, má kupujúci právo na zľavu z kúpnej ceny. V nadväznosti na uvedené je právom kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji podniku, pokiaľ nie je podnik spôsobilý na jeho prevádzku, spôsobom určeným v zmluve a taktiež pokiaľ vady, ktoré boli včas oznámené nie je možné včas odstrániť alebo teda nebudú odstránené v lehote určenej kupujúcim. Ďalšia skutočnosť, ktorá oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji podniku, je ak nehnuteľnosť tvoriaca súčasť podniku neprejde do vlastníctva kupujúceho a predávajúci neodstráni túto vadu v primeranej dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí. Nadobúdanie práv k nehnuteľnosti upravuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Predaj podniku je pomerne náročný proces pri ktorom ide o taký zmluvný typ, ktorým dochádza ako je uvedené vyššie k prevodu viacerých zložiek podniku. Teda nielen k prevodu hnuteľných a nehnuteľných veci, iných práv a iných majetkových hodnôt (t.j. práva na peňažné plnenie, resp. pohľadávky, nepeňažné plnenia, práva z uzavretých zmlúv a pod.), ale aj práv z priemyselného vlastníctva, práv duševného vlastníctva, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, k zamestnancom podniku. To, aké zložky podniku sa prevádzajú v súvislosti s predajom podniku, je špecifické pre každý podnik samostatne. Preto vzhľadom na uvedené a vzhľadom na špecifické zložky podniku, je potrebné pri zmluve o predaji podniku, neopomenúť vplyv viacerých právnych predpisov. Že je dôležité dodržiavať všetky zákonné povinnosti pri zmluve o predaji podniku pripájame aj súdne rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo dňa 30.05.2019, sp. zn. 20CoPr/4/2018, ktorý preskúmaval rozhodnutie Okresného súdu Svidník č. k. 7Cpr/2/2013-161 zo dňa 30.05.2018, ohľadom problematiky uzatvorenia zmluvy o predaji podniku a práva vyplývajúce z nej, kde Krajský súd v Prešove potvrdil žalobu žalobkyne, ktorá sa domáhala svojich práv vzniknutých z pracovnoprávneho vzťahu. Žalovaná pochybila pri uzatvorení zmluvy o predaji podniku, keď zmluva o predaji podniku bola uzatvorená bez príloh, kedy tieto prílohy boli dodatočne podpísané a predložené súdu až na jeho výzvu. Taktiež nevykonala zmenu evidencie zamestnancov ani v zdravotnej poisťovni a ani v sociálnej poisťovni. Žalovaná si takisto nesplnila povinnosť oznámenia vykonaných zmien, vyplývajúcich z uzatvorenia zmluvy o predaji podniku príslušnému daňovému úradu. Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Svidník, ktorý tvrdil, že sa jednalo o uzatvorenie fiktívnej zmluvy, ktorá odporuje ustanoveniam Obchodného zákonníka, týkajúceho sa inštitútu predaja podniku.

Pokiaľ by sme chceli porovnať zmluvu o prevode obchodného podielu a zmluvu o predaji podniku, pri zmluve o prevode obchodného podielu sa nemení majetkový substrát podnikateľa, mení sa vlastnícka štruktúra a odplatu získava spoločník prevádzajúci obchodný podiel. Pri zmluve o predaji podniku sa na rozdiel od uvedeného majetkový substrát mení, odplatu získava priamo spoločnosť, teda nejde do rúk jej vlastníka. Zmluva o predaji podniku umožňuje prevod pomerne veľkého rozsahu majetku, práv a povinností, a to jedným právnym úkonom. Taktiež nahrádza množstvo čiastkových právnych úkonov ako kúpna zmluva, prevzatie dlhu, postúpenie pohľadávky a pod. Vo všeobecnosti je prevod obchodného podielu jednoduchší a menej časovo náročný proces, ako predaj podniku, nakoľko nedochádza k zmene nositeľa práv. Avšak pri prevode obchodného podielu kupujúci vstupuje do celkového právneho a záväzkového stavu spoločnosti, preto je tu riziko transakcie vyššie ako pri predaji podniku. Pri zmluve o predaji podniku je nevýhodou predávajúceho, že ručí za vady a taktiež aj za záväzky predávaného podniku. Odporúča sa preto aby kupujúci trval na presnom stanovení práv, záväzkov a vecí tvoriacich predmet predaja podniku, aby sa zabránilo vzniknutiu možných budúcich sporov.

Na základe uvedeného je na zvážení každého podnikateľa, akým spôsobom chce realizovať svoj podnikateľský zámer. Či si vyberiete jednoduchšiu formu alebo zložitejšiu formu naša advokátska kancelária V4 Legal, s.r.o., Vám v tejto oblasti práva poskytne kvalifikované právne poradenstvo.

Mgr. Martina Hubíkova


 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk