zbierka zákonov


Zbierka:  28/2013
16.2.2013
Zbierka:  27/2013
6.2.2013
Zbierka:  26/2013
5.2.2013
Zbierka:  25/2013
1.2.2013
Zbierka:  24/2013
1.2.2013
Zbierka:  23/2013
1.2.2013
Zbierka:  22/2013
1.2.2013
Zbierka:  21/2013
1.2.2013
Zbierka:  20/2013
1.2.2013
Zbierka:  19/2013
1.2.2013
Zbierka:  18/2013
30.1.2013
Zbierka:  17/2013
18.1.2013
Zbierka:  16/2013
18.1.2013
Zbierka:  15/2013
18.1.2013
Zbierka:  14/2013
18.1.2013

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 115/2011 z 12. decembra 2012 vo veci návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu § 26 a § 30d zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, ako aj § 30 ods. 3 v časti „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“, § 41 ods. 4, § 44 ods. 2 v časti „ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava“, § 45 ods. 2 poslednej vety, § 52 ods. 1 poslednej vety, § 96 ods. 1 poslednej vety, § 107 ods. 1 poslednej vety, § 123 ods. 1 poslednej vety, § 137 ods. 1 poslednej vety a § 168 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 1, čl. 20 ods. 1, 4 a 5, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Zbierka:  13/2013
11.1.2013
Zbierka:  12/2013
11.1.2013
Zbierka:  11/2013
11.1.2013
Zbierka:  10/2013
11.1.2013
Zbierka:  9/2013
11.1.2013