Knižné novinky

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (E-kniha)

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (E-kniha)

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z  právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s...

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k...

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (E-kniha)

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (E-kniha)

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k...

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Jarmila Belešová

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a...

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár (E-kniha)

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár (E-kniha)

Tamara Paceková

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať vzájomné vzťahy subjektov, ktoré ovplyvňujú úroveň starostlivosti o...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie

Tatiana Mičudová

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Tatiana Mičudová

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia,...

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel (E-kniha)

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel (E-kniha)

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia,...

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného...

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel (E-kniha)

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel (E-kniha)

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného...

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi

Mária Schwarzová

Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Základné nároky vyplývajúce z medzinárodných štandardov finančného vykazovania sú...

Volebné právo a volebné systémy

Volebné právo a volebné systémy

Marek Domin

Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti.Obsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá...

Správne právo hmotné. Osobitná časť

Správne právo hmotné. Osobitná časť

Branislav Cepek

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo zaužívanej klasifikácie...

Správne právo hmotné. Osobitná časť (E-kniha)

Správne právo hmotné. Osobitná časť (E-kniha)

Branislav Cepek

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo zaužívanej klasifikácie...

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (E-kniha)

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (E-kniha)

Pavel Lacko

Druhé doplnené a aktualizované vydanieV súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť právne problémy s tým spojené.Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale...

Praktikum z trestného práva hmotného (E-kniha)

Praktikum z trestného práva hmotného (E-kniha)

Jozef Záhora

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv....

Trestné právo procesné II

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného,...

Trestné právo procesné II (E-kniha)

Trestné právo procesné II (E-kniha)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného,...

Úvod do sociológie (E-kniha)

Úvod do sociológie (E-kniha)

Viera Štefancová

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov so sociológiou ako samostatnou vedeckou disciplínou, s jej významom pri poznávaní  spoločenských javov a procesov a s jej úlohami. Našim zámerom je  priblížiť základné sociologické pojmy,...