Knižné novinky

Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Renáta Pakšiová, Miloslav Janhuba

Vývoj účtovníctva v súčasnosti preferuje riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z účtovníckej praxe, pričom teória účtovníctva a jej význam sa bagatelizujú. Pritom práve teória účtovníctva, v kontexte historického...

Kolektívne investovanie, 1. vydanie

Chovancová, B., Žofčák, S.

Problematika kolektívneho investovania má v súčasnosti veľmi široký záber, ktorý nie je možné obsiahnuť v rámci jednej publikácie. Autori sa preto rozhodli sústrediť pozornosť len na niektoré ťažiskové problémy a najmä na...

Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Anna Baštincová, Martin Tužinský

Publikácia je zameraná na teoretické vymedzenie a analýzu splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov, metodiku ich výpočtu, dôsledky účtovania na finančnú a výnosovú situáciu účtovnej jednotky, ako aj ich vykazovanie v...

Regionálna ekonómia a politika

Milan Buček, Štefan Rehák, Jozef Tvrdoň

Po desaťročí používania zahraničných učebníc, v ktorých, samozrejme, absentovali slovenské regionálne problémy a slovenská regionálna politika, prináša autorský kolektív z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja EU v...

Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov

M. Flešková, V. Dolinská

Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, rôznorodosťou prístupov k skúmaniu psychických a psychologických javov, opisom človeka ako osobnosti so svojimi osobitosťami, s ktorými treba rátať a ktoré je nutné...

Psychológia pre právnikov

L. Čírtková, G. Dianiška, D.Havrlentová, A. Marešová, J. Sochůrek

Publikácia poskytuje relevantné poznatky o vybraných problémoch forenznej psychológie. Výber jednotlivých tém vychádza z potrieb vedomostných nárokov na základné znalosti študentov práva v oblasti psychológie. Učebnica vysvetľuje...

Medzinárodné finančné centrá - Zmeny v globálnej finančnej architektúre

Jana Kotlebová, Božena Chovancová

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier, a analyzovať pozitívne a negatívne stránky tohto procesu, ktoré by v budúcnosti mohli mať kľúčovú...

Finančná analýza podniku + CD

Rastislav Kotulič, Peter Király, Miroslava Rajčániová

Druhé, prepracované a doplnené vydanie

 
Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen firmy, ale aj celého...

Matematika 2

Jozef Fecenko, Katarína Sakálová

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Učebný text druhého dielu je venovaný problematike funkcií viac premenných a lineárnej algebre, ktorú ekonómovia pokladajú za najdôležitejšiu zo všetkých matematických...

Matematika 3

František Peller, Ľudovít Pinda, Jozef Fecenko

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Predmetom tretieho dielu vysokoškolskej učebnice je dvojný a trojný integrál, diferenciálne rovnice (vrátane niektorých výsledkov, čo doteraz neboli na Slovensku publikované,...

Controlling hotela a reštaurácie

Gustáv Sládek, Katarína Valenteová

Publikácia s témou výsostne aktuálnou pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa potrebujú prezentovať ako konkurencieschopné, ekonomicky životaschopné subjekty tak na domácom, ako aj zahraničnom trhu služieb cestovného ruchu. Cieľom...

Kvantitatívne metódy finančných operácií

Valéria Skřivánková, Jaroslav Skřivánek

Vysokoškolská učebnica stručne prezentuje použitie niektorých matematických metód pri finančnom hodnotení a rozhodovaní. Podáva historický prehľad vzniku a rozvoja finančných trhov a vymedzuje základné pojmy súvisiace s...

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

z. Adamová, M. Návrat, A. Škreko, J. Zámožík

Druhé, prepracované a doplnené údajeCvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ obdobu. Cvičebnica pozostáva z...

Základy obchodného práva, 1. časť

L. Žitňanská, O. Ovečková

Vysokoškolská učebnica, ktorej prvý zväzok predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia a základný rozbor platnej právnej úpravy...

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Ján Lazar, Peter Blaho

Publikácia Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci IX. Lubyho právnických dní v Smoleniciach v dňoch 20. a 21. septembra 2007. Táto konferencia...

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax + CD

Martina Jánošíková, Ján Mazák

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ktorá vedie Ústav európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v...

Rímske právo

Karol Rebro, Peter Blaho

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici. Zachytáva...

Prípadové štúdie z pracovného práva

H. Barancová, M. Freund, J. Matlák, V. Tkáč, I. Hodálová, S. Matláková, M.Nováková, A. Olšovská, K. Svitanová, P.Tonhauser

Tieto učebné texty z oblasti pracovného práva patria medzi prvé učebnice s kvalitatívne novým vzdelávacím prístupom k študentom. Ide o špecifické prípadové štúdie, ktorých výučba je založená na riešení konkrétnych prípadov...

Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

O. Prikryl, O. Samaš, P. Toman

Publikácia obsahuje: - zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody - zásady ukladania trestu odňatia slobody - vplyv priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na výmeru trestu odňatia slobody - podrobnosti o asperačnej zásade -...

Hĺbková analýza údajov

Milan Terek, Adriana Horníková, Viera Labudová

Publikácia poskytuje základný prehľad o metódach a modeloch hĺbkovej analýzy údajov. Cieľom monografie je nielen vysvetliť základné princípy, ale aj poskytnúť základné poznatky nevyhnutné na aplikáciu metód a modelov hĺbkovej...