Knižné novinky

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka (E-kniha)

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka (E-kniha)

Iveta Matlovičová

Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností na strane zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Nová publikácia vydavateľstva...

Information Literacy Models in Managerial Education

Information Literacy Models in Managerial Education

Vladimír Bolek

ICT penetrates all levels of the economy together with social life and thus changes society into the information society. It is defined as the society where information and information technologies are predominant. The issue of managerial education...

Information Literacy Models in Managerial Education (E-kniha)

Information Literacy Models in Managerial Education (E-kniha)

Vladimír Bolek

ICT penetrates all levels of the economy together with social life and thus changes society into the information society. It is defined as the society where information and information technologies are predominant. The issue of managerial education...

Správny súdny poriadok - komentár

Správny súdny poriadok - komentár

Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.Predkladaná...

Správny súdny poriadok - komentár (E-kniha)

Správny súdny poriadok - komentár (E-kniha)

Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.Predkladaná...

INFORMATIKA II (E-kniha)

INFORMATIKA II (E-kniha)

Mojmír Kokles

Učebný text Informatika II je určený študentom prvého ročníka Fakulty podnikového manažmentu EU na študijných programoch Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment. Je to základná literatúra pre rovnomenný predmet s...

Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem (E-kniha)

Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem (E-kniha)

Otília Zorkóciová, Mária Šášiková

Táto vedecká monografia sa venujeme analýze vývoja spotrebiteľských trendov v historickej podmienenosti posledných 10 rokov až po súčasnosť, s ambíciou identifikácie ich najpodstatnejších charakteristík, ktoré významnou mierou...

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár

Róbert Jakubáč

V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. zákona...

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár (E-kniha)

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár (E-kniha)

Róbert Jakubáč

V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. zákona...

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní

Peter Kerecman, Zuzana Fabianová, Tatiana Frištiková

Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer.Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné kódexy (na ktoré sa tiež autori odvolávajú) medzi...

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (E-kniha)

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (E-kniha)

Peter Kerecman, Zuzana Fabianová, Tatiana Frištiková

Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer.Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné kódexy (na ktoré sa tiež autori odvolávajú) medzi...

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

Zdenko Krajčír, Jana Mlsnová, Žaneta Surmajová

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania. Autormi komentára sú odborníci s dlhoročnou...

Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom

Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom

Peter Staněk, Pavlína Ivanová

Monografia prináša obrovské množstvá informácií, analýz, kvalitatívne nových myšlienok a paradigiem. Svojím obsahom je prelomová a mimoriadne inšpirujúca. Búra staré stereotypy, paradigmy, hodnoty a spôsoby myslenia. Publikácia...

Judikatúra vo veciach zmeniek

Judikatúra vo veciach zmeniek

Peter Strapáč

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení praktických problémov, pričom bola zostavená tak, aby dala...

Judikatúra vo veciach zmeniek (E-kniha)

Judikatúra vo veciach zmeniek (E-kniha)

Peter Strapáč

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení praktických problémov, pričom bola zostavená tak, aby dala...

Občianske právo s vysvetlivkami, 1. až 5. zväzok (Lístkovnica)

Občianske právo s vysvetlivkami, 1. až 5. zväzok (Lístkovnica)

Karol Plank

Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy, t.j. Občiansky zákonník a Občiansky súdny...

Občianske právo s vysvetlivkami + Judikatúra, 1. až 8. zväzok (Lístkovnica)

Občianske právo s vysvetlivkami + Judikatúra, 1. až 8. zväzok (Lístkovnica)

Karol Plank

Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým...

Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár (E-kniha)

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár (E-kniha)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý...