Knižné novinky

Podnikové kombinácie podľa IFRS

Podnikové kombinácie podľa IFRS

Renáta Parišová

Cieľom publikácie je charakterizovať podnikové kombinácie podľa IFRS, prezentovať historický vývoj tejto problematiky, porovnať prístupy k podnikovým kombináciám na základe jednotlivých IFRS, poukázať na súčasný stav v tejto...

Posudzovanie rizík priemyselných procesov

Posudzovanie rizík priemyselných procesov

L. Šimák, J. Ristvej, K. Zánická Hollá

Vysokoškolská učebnica obsahuje definície základných východísk a termínov na úseku bezpečnostného inžinierstva a prevencie priemyselných havárií s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu v tejto oblasti. Sú v nej...

Peniaze, banky, finančné trhy

Peniaze, banky, finančné trhy

Stanislav Polouček

Učebnica obsahuje prehľad základných pojmov a súvislostí zo sveta financií a umožňuje zorientovať sa v problematike peňazí a jednotlivých segmentov finančného trhu. Pozornosť sa venuje jednotlivým stavebným prvkom finančného...

Organizačná kultúra

Organizačná kultúra

Anna Kachaňáková

Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k riadeniu zmeny organizačnej kultúry a jej postaveniu v stratégii...

Právo a manažment v zdravotníctve

Právo a manažment v zdravotníctve

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva a zdravotníckych služieb

monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení,
mapuje aktuálnu legislatívu,
informuje a radí prostredníctvom erudovaných...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 5. časť Záväzkové právo

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 5. časť Záväzkové právo

5. časť: Záväzkové právo
Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú ôsmej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 488 – 852) nazvanej „Záväzkové právo“,...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

Publikácia je výstupom z medzinárodnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili odborníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Českej republiky a v neposlednom rade zo Slovenskej...

Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy

Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy

Peter Krištofík

Monografia analyzuje a hodnotí vybrané koncepty finančnej teórie so zameraním na investičné a finančné rozhodovanie vo vzťahu k investorom a podmienkam na rozvíjajúcich sa trhoch. Jej cieľom je konfrontovať a porovnať predpoklady...

Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení

Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení

Miroslav Škoda

Monografia nastoľuje základné otázky týkajúce sa oceňovania a prináša nový pohľad na mnoho známych skutočností. Zameriava sa na dva základné vedecké problémy súvisiace s oceňovaním. Prvým problémom je oceňovanie vo vlastných...

Občiansky zákonník s judikatúrou

Občiansky zákonník s judikatúrou

Edícia IUSTITIA

Druhé, prepracované vydanie
Znenie zákona č. 40/1964 Zb.
Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičná forma spracovania spočíva v tom, že na prvom mieste...

Finančná matematika investičných projektov

Finančná matematika investičných projektov

Ľudovít Pinda

Publikácia sa zaoberá technikami vyhodnocovania súčasnej hodnoty a rizika finančných projektov, najmä investičných projektov. Základ tvorí finančná matematika. Finančné toky z klasickej finančnej matematiky obohatil autor aj o...

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike 2010

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike 2010

Richard Farkaš

Piate, prepracované vydanie
K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané úctovné jednotky zostavovať účtovnú zavierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne...

Prognózovanie pre manažérov dopravy

Prognózovanie pre manažérov dopravy

Eva Nedeliaková, Anna Dolinayová

Monografia Prognózovanie pre manažérov dopravy sa zaoberá historickým vývojom prognózovania, základnými pojmami, významom, princípmi, základnými predpokladmi a postupmi prognózovania, vzťahom medzi manažérom a prognostikom, a to z...

Princípy európskeho zmluvného práva

Princípy európskeho zmluvného práva

Princípy európskeho zmluvného práva vypracovala Komisia pre európske zmluvné právo pod vedením dánskeho profesora Oleho Landu. Slovenský preklad vychádza z originálnych anglických verzií Lando, O. - Beale, H. (edts.): Principles of...

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

Ján Lisý

V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie....

Elektronické podnikanie v doprave a logistike

Elektronické podnikanie v doprave a logistike

Iveta Kubasáková, Radovan Madleňák, Bibiána Buková

Publikácia sa venuje prezentácii elektronického podnikania ako významného nástroja ďalšieho rozvoja logistických/dopravných podnikov. Komplexne sa zaoberá problematikou elektronického podnikania, od histórie cez jeho vývoj, technické...

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Jitka Meluchová

Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke poisťovní podľa IFRS. Je zameraná na špecifické oblasti poisťovníctva, ako sú poistné a investičné zmluvy,...

Účtovníctvo A – učebný text

Účtovníctvo A – učebný text

Martina Mateášová, Katarína Máziková, Dagmar Boušková

Publikácia poskytuje základné teoretické vedomosti z podvojného účtovníctva pre podnikateľov, ktorých zvládnutie je základom pre ďalšie štúdium účtovníctva. V 13 kapitolách sa rozoberá vývoj a právna úprava účtovníctva,...

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci....

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

JUDr. Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov. Do záväzkových vzťahov vstupujú ich...