Knižné novinky

Makroekonomická analýza

Vladimír Mlynarovič, Veronika Miťková

Monografia je určená najmä študentom na všetkých stupňoch štúdia ekonomických programov, od bakalárskych až po doktorandské, ale aj analytikom a pracovníkom z praxe. V prvých dvoch kapitolách prezentuje určitý pohľad na vývoj...

Notársky poriadok - komentár

Karol Kovács, Jozef Farkašovský, Miroslav Pavlovič, Miloslav Kováč

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe spoločnej iniciatívy Notárskej komory Slovenskej...

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár

Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale...

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Jana Kušnírová

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší...

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike (E-kniha)

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike (E-kniha)

Jana Kušnírová

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší...

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie veľmi vydareným spôsobom...

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (E-kniha)

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (E-kniha)

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie veľmi vydareným spôsobom...

Sociálna a didaktická komunikácia

Sociálna a didaktická komunikácia

Valentína Šuťáková, Janka Ferencová, Mária Zahatňanská

Cieľom druhého, rozšíreného vydania publikácie je poskytnúť pohľad na proces komunikácie na vyučovaní, pričom komunikáciu chápu autorky ako prostriedok i podmienku komplexného rozvoja žiaka a podporovania procesu učenia ako...

Sociálna a didaktická komunikácia (E-kniha)

Sociálna a didaktická komunikácia (E-kniha)

Valentína Šuťáková, Janka Ferencová, Mária Zahatňanská

Cieľom druhého, rozšíreného vydania publikácie je poskytnúť pohľad na proces komunikácie na vyučovaní, pričom komunikáciu chápu autorky ako prostriedok i podmienku komplexného rozvoja žiaka a podporovania procesu učenia ako...

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Boris Balog, Gabriela Bizoňová, Katarína Jankovičová

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich rokoch účinnosti aj prehodnotiť zákon č. 245/2003 Z....

Praktikum z rímskeho práva

Praktikum z rímskeho práva

Veronika Kleňová

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých študent dokáže identifikovať civilnoprávny problém,...

Historiografia financií na území Slovenska

Historiografia financií na území Slovenska

Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch...

Historiografia financií na území Slovenska (E-kniha)

Historiografia financií na území Slovenska (E-kniha)

Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch...

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh trestnej činnosti než celosvetový...

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje...

Riadenie ľudských zdrojov (E-kniha)

Riadenie ľudských zdrojov (E-kniha)

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje...

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva

Ivan Podhorec, Zlatica Poláček Tureková, Lucia Petríková

Pracovné právo v súčasnosti zasahuje do mnohých oblastí nášho profesijného života. Súčasťou štúdia práva sú aj znalosti z oblasti teórie a aplikácie pracovného práva. Predkladané Repetitórium pracovného práva nezamýšľa...

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila otázky...

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár (E-kniha)

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár (E-kniha)

Ľudovít Mičinský, Miloš Olík

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články...

Zdravotnícky manažment a financovanie

Zdravotnícky manažment a financovanie

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový charakter, obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva,...