Knižné novinky

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov....

Ústavné právo

Ústavné právo

Daniel Krošlák

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok pôsobiacich v čase písania na viacerých akademických...

Husitská revolúcia a Uhorsko

Husitská revolúcia a Uhorsko

Miroslav Lysý

Keď po nepokojnom období prelomu 14. a 15. storočia vypukla v Českom kráľovstve husitská revolúcia, zdalo sa, že pôjde o okrajový a lokálne obmedzený problém. V priebehu rokov 1418 až 1428 sa však husitstvo ako hnutie i vojenská...

Analýza efektívnosti a produktivity - učebný text (E-kniha)

Analýza efektívnosti a produktivity - učebný text (E-kniha)

Eduard Nežinský

V náuke o využívaní vzácnych zdrojov sme nevyhnutne konfrontovaní s otázkou o miere ich spotrebúvania. Analýza produktivity a efektívnosti preto patria k základným oblastiam kvantitatívneho prístupu k štúdiu ekonómie. Pojmy...

Základy práva pre ekónomov

Základy práva pre ekónomov

Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna gramotnosť súčasťou všetkých študijných...

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (E-kniha)

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (E-kniha)

Hana Magurová

Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry...

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. - komentár

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. - komentár

Peter Strapáč

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a...

Najstaršie právo na Slovensku?

Najstaršie právo na Slovensku?

Tomáš Gábriš

Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systémuAmbíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu archaického...

Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu

Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu

Slezáková Andrea, Tkáč Peter, Novotná Michaela

Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania uskutočňujú aktivity patriace do skupiny...

Zákon o odpadoch - praktický komentár

Zákon o odpadoch - praktický komentár

Pavol Takáč

Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a neschopný absorbovať nevyhnutnú zmenu koncepcie odpadového...

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

Hana Magurová

Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovných ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do...

Účtovníctvo vlastníckych transakcií (E-kniha)

Účtovníctvo vlastníckych transakcií (E-kniha)

Katarína Máziková

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol.V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných jednotiek v súvislosti s povinnosťou viesť účtovníctvo a...

Riadenie školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie

Riadenie školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie

Ingrid Konečná Veverková

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať,...

Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Katarína Máziková

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol.V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných jednotiek v súvislosti s povinnosťou viesť účtovníctvo a...

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (E-kniha)

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (E-kniha)

Marek Švec, Tatiana Valentová

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Miloš Sklenka

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II (E-kniha)

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II (E-kniha)

Miloš Sklenka

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej...

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Marek Švec, Tatiana Valentová

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou...

Školské podvádzanie - problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Školské podvádzanie - problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Ján Bajtoš, Andrea Marhevková

Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na jeho pedagogické uvažovanie a konanie. Práve kontrola a hodnotenie výkonov žiakov však často zvádza k...

O práve, cirkvi a spoločnosti

O práve, cirkvi a spoločnosti

Matúš Kasinec

Európska právna kultúra je budovaná na historických pilieroch tvorených gréckou filozofiou, rímskym právom a kresťanským náboženstvom. Tradičné hodnoty vyplývajúce z týchto základov sa v súčasnosti stretávajú so...