Knižné novinky

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia (E-kniha)

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia (E-kniha)

Peter Staněk, Pavlína Ivanová

Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu EÚ, keď sa neúplne a izolovane pristupuje k jeho parciálnym problémom. Prináša množstvo nových...

Riadenie hodnoty podniku

Riadenie hodnoty podniku

Miroslav Jakubec, Peter Kardoš

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom ohodnocovania a informačnými zdrojmi využívanými pri stanovení...

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy, pracovný zošit

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy, pracovný zošit

Helena Majdúchová

Druhé, upravené vydanieKniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania...

Ekonomické krízy a ekonomická veda

Ekonomické krízy a ekonomická veda

Daniel Dujava

Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité matematické konštrukcie. Autor sa snaží preklenúť...

Ekonomické krízy a ekonomická veda (E-kniha)

Ekonomické krízy a ekonomická veda (E-kniha)

Daniel Dujava

Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité matematické konštrukcie. Autor sa snaží preklenúť...

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia

Peter Staněk, Pavlína Ivanová

Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu EÚ, keď sa neúplne a izolovane pristupuje k jeho parciálnym problémom. Prináša množstvo nových...

Štatistika pre bakalárov (E-kniha)

Štatistika pre bakalárov (E-kniha)

Eva Sodomová

Štatistika ako vedná disciplína tvorí neodmysliteľnú súčasť vzdelania ekonóma. Bez kvalitných analýz, ktoré predpokladajú znalosť štatistických metód, ako aj vhodného štatistického softvéru, sa dnešná hospodárska prax...

MATEMATIKA pre 1. ročník (E-kniha)

MATEMATIKA pre 1. ročník (E-kniha)

Andrea Kaderová, Vladimír Mucha, Ingrid Ondrejková Krčová, Tatiana Šoltésová

Učebný text MATEMATIKA je základná literatúra z matematiky pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave všetkých fakúlt a všetkých foriem štúdia. Metodickým spracovaním berie tento učebný text ohľad na skutočnosť, že...

Slovenský národohospodár Rudolf Briška – osobnosť a dielo (E-kniha)

Slovenský národohospodár Rudolf Briška – osobnosť a dielo (E-kniha)

Ivan Figura

Publikácia venovaná jednej z významných osobností ekonomickej vedy i hospodárskej praxe na Slovensku umožňuje čitateľovi nahliadnuť do životných osudov Rudolfa Brišku a priblížiť spôsob myslenia, bádania a tvorby tohto široko...

Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni (E-kniha)

Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni (E-kniha)

Anna Belajová, Ivana Gecíková, Viera Papcunová

Monografia spracúva aktuálnu problematiku manažmentu obecnej samosprávy na miestnej úrovni v SR, ktorej sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Je výsledkom niekoľkoročného štúdia, výskumnej práce a získavania...

Škola a kvalita (E-kniha)

Škola a kvalita (E-kniha)

Ivan Turek

Problematika kvality vzdelávania, školy, vyučovacieho procesu či kvality učenia je pre väčšinu pedagogickej verejnosti na Slovensku zatiaľ relatívne neznáma. Viac priblížiť predmetnú problemtiku je práve cieľom tejto knihy, ktorá...

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania (E-kniha)

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania (E-kniha)

Iveta Kufelová

Hospodárska kríza priniesla podmienky, ktoré nútia firmy k nepretržitému hľadaniu ciest a metód na skvalitnenie a zefektívnenie ich činností, ktoré im zabezpečia dostatočný zisk. Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a...

Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov (E-kniha)

Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov (E-kniha)

Erik Šoltés

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu,...

Audítorské štandardy (E-kniha)

Audítorské štandardy (E-kniha)

Ladislav Kareš, Petra Krišková

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora...

Teória rizika v poistení (E-kniha)

Teória rizika v poistení (E-kniha)

Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka

Projekt Solventnost II vznikol s cieľom ochraňovať spotrebiteľa a zabezpečiť za rovnakých podmienok stabilitu všetkých poisťovní pôsobiacich v Európskej únii. Pri jeho zavádzaní do praxe je jednou z aktuálnych úloh aktuárov tvorba...

Matematika plus (E-kniha)

Matematika plus (E-kniha)

Ján Kováčik, Šimon Kováčik

Publikácia obsahuje riešenia úloh z matematiky základnej školy. Tematicky sčasti zodpovedá úrovni tzv. monitorov, sčasti prísnejším kritériám, ktoré by mohli byť súčasťou centrálnych prijímacích testov na stredné školy....

Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT (E-kniha)

Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT (E-kniha)

Peter Jahn, Pavol Šimkovič, Radomír Brtáň, Lenka Theodoulides

Cieľom publikácie je priblížiť záujemcom metódu ReMe a jej teoretický základ v rozsahupotrebnom na jej praktické využitie. Preto nejde len o publikáciu, ale aj o praktickúPC aplikáciu vo forme reflexného analyzátora (RA). Hlavným...

Audítorská dokumentácia (E-kniha)

Audítorská dokumentácia (E-kniha)

Ladislav Kareš

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor...

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov (E-kniha)

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov (E-kniha)

Viera Pacáková

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a...

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (E-kniha)

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (E-kniha)

Hamalová Marta, Belajová Anna, Gecíková Ivana, Papcunová Viera

Ambíciou predkladaného textu je poskytnúť komplexný prehľad nevyhnutných poznatkov z teórie, riadenia a organizácie verejnej správy. Publikácia sa zameriava na základné teoreticko-metodologické problémy štúdia verejnej správy –...