Knižné novinky

Premýšľajte s(n)ami!

Premýšľajte s(n)ami!

Marián Goga

Kniha je plná úloh, ktorých cieľom je prinútiť čitateľa logicky uvažovať a ustavične rozvíjať a zdokonaľovať také vlastnosti, akými sú dôvtip, pohotovosť, schopnosť porovnávať veci a javy, pozornosť a sústredenosť. Obsahuje...

Účtovníctvo.Nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva.

Účtovníctvo.Nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva.

Katarína Máziková

Cieľom predkladanej publikácie je zachytiť a premietnuť do príkladov zmeny, ktoré nastali v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov po schválení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Publikácia je...

Kariérny diplomat

Kariérny diplomat

Juraj Králik

Popredný slovenský kariérny diplomat napísal na slovenské pomery ojedinelú prácu. Jeho rozsiahla monografia poskytuje zaujímavý pohľad na dejiny diplomacie od tých najranejších čias až po súčasnosť. Značný priestor autor...

Controlling hotela a reštaurácie

Controlling hotela a reštaurácie

Katarína Valenteová, Gustáv Sládek

Publikácia s témou výsostne aktuálnou pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa potrebujú prezentovať ako konkurencieschopné, ekonomicky životaschopné subjekty tak na domácom, ako aj zahraničnom trhu služieb cestovného ruchu. Cieľom...

Medzinárodný finančný manažment a zbierka príkladov

Medzinárodný finančný manažment a zbierka príkladov

Anna Polednáková

Autorský kolektív vysokoškolskej učebnice sústredil pozornosť na jeden z kľúčových faktorov úspešnosti súčasných podnikov – na manažment medzinárodných finančných vzťahov. Po stručnom teoretickom náčrte globálneho...

Globalistika. Poznávanie problémov súčasného sveta

Globalistika. Poznávanie problémov súčasného sveta

Koloman Ivanička

Autor – výrazná vedecká osobnosť – svojou publikáciou razantným spôsobom vstupuje do pôvodnej spoločenskovednej tvorby nielen voľbou výsostne aktuálnej témy, ale najmä mnohoaspektovosťou prístupu k problematike globalizácie a...

Štatistika pre ekonómov - zbierka príkladov B

Štatistika pre ekonómov - zbierka príkladov B

Viera Pacáková

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Táto zbierka príkladov je určená pre študentov Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave a v prípade záujmu aj pre študentov iných vysokých škôl ekonomického zamerania....

Finančný manažment

Finančný manažment

Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Publikácia predstavuje komplexnú problematiku finančného manažmentu – od jeho obsahu a úloh cez pôsobenie ekonomického okolia, finančnú analýzu vnútorných faktorov a finančné plánovanie až...

Stredoškolská matematika v príkladoch (lístkovnica) (Lístkovnica)

Stredoškolská matematika v príkladoch (lístkovnica) (Lístkovnica)

Ján Kováčik

Publikácia obsahuje 1 300 riešených príkladov zodpovedajúcich štandardom stredoškolského učiva z matematiky. Riešenia príkladov sa uvádzajú v plnom rozsahu a sú doplnené najnevyhnutnejšími komentármi. Publikácia je prispôsobená...

Marketing

Marketing

Jaroslav Kita

Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom konkurencieschopnosti podniku. Učebnica marketingu vychádza zo...

Účtovníctvo obchodných bánk

Účtovníctvo obchodných bánk

Dagmar Boušková

V oblasti účtovníctva nastali vstupom Slovenska do Európskej únie podstatné zmeny, pričom v účtovníctve bánk sa tieto zmeny prejavili najvýraznejšie. Prispelo k tomu nevídané tempo rozširovania činnosti bánk uvádzaním nových...

Business Opportunities in Slovakia and Central Europe

Business Opportunities in Slovakia and Central Europe

Jana Kubicová, William T. Bagatelas, Bruno S. Sergi

This new book analyzes major changes that have been occurring in the business environment in Slovakia and Central Europe for the last fifteen years, and introduces the reader to a comprehensive understanding of this economically challenging and...

Náuka o spoločnosti - cvičebnica zo základov ekonómie a ekonomiky

Náuka o spoločnosti - cvičebnica zo základov ekonómie a ekonomiky

Renáta Madzinová, Rastislav Kotulič

Zostaviť dobrý test, ktorý spĺňa požiadavky na to, aby vyskúšal dostatočný počet študentov a overil nielen ich vedomosti, ktoré získali z učebnice, ale aj schopnosť ich aplikácie do praxe, je veľmi náročné. Pre učiteľov i...

Solventnosť. Nové trendy v riadení poisťovní

Solventnosť. Nové trendy v riadení poisťovní

Ingrid Vachálková, Anna Majtánová

Efektívna ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia počas dlhodobého časového horizontu patrí k základným požiadavkám poisťovníctva. Solventnosť poisťovne ponúka komplexný pohľad na majetkovú situáciu a hospodárenie...

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

Darina Saxunová, Zuzana Šuranová, Peter Krištofík

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS poskytuje komplexný pohľad na účtovníctvo podniku vedené v súlade s princípmi IFRS. Jej cieľom je tiež poukázať na vzájomné...

Kvalita vzdelávania

Kvalita vzdelávania

Ivan Turek

Väčšina politikov, národohospodárov, sociológov, prognostikov i expertov z ďalších oblastí vedy sa zhoduje v názore, že budúcnosť národov, štátov, ľudstva závisí od kvality vzdelávania. Obsah publikácie tvoria kapitoly...

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Adriana Horníková

Publikácia prináša teoretické poznatky z oblasti navrhovania experimentov. Od najjednoduchších návrhov s jedným faktorom, či už pevným alebo náhodným, vysvetľuje základné princípy vytvárania návrhov experimentov s faktormi...

Podnikanie v železničnej doprave

Podnikanie v železničnej doprave

Bibiána Buková

Postupujúca liberalizácia a internacionalizácia dopravného trhu Európskej únie vytvára nové podmienky pre podnikanie aj v odvetví železničnej dopravy. Publikácia predstavuje všetky aspekty podnikania v železničnej doprave v troch...

The Slovak economy and EU membership

The Slovak economy and EU membership

William T. Bagatelas, Bruno S. Sergi

The book before you is dedicated to the Slovak economy – a small open economy of 5.3 million inhabitants and located in the middle of Europe – bringing together a series of chapters covering specific aspects of this country, giving detailed...

Economics and politics: Has 9/11 Changed Anything?

Economics and politics: Has 9/11 Changed Anything?

William T. Bagatelas, Bruno S. Sergi

The two autors analyse the way in which international relations have been altered by the shameful events occurring in New York and Washington. They do not choose to offer completely definitive answers, but instead motivate independent thinking...