Knižné novinky

Daňovníctvo – daňová teória a politika I.

Daňovníctvo – daňová teória a politika I.

Anna Schultzová

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej...

Ekonómia v novej ekonomike – praktikum

Ekonómia v novej ekonomike – praktikum

Daria Rozborilová

Tretie, prepracované vydanie Praktikum voľne dopĺňa Testy (na CD) a Metodickú pomôcku na semináre z predmetu ekonómia, ktoré sú súčasťou vysokoškolskej učebnice Ekonómia v novej ekonomike. Obsahuje množstvo zadaní týkajúcich sa...

Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii

Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii

Eva Muchová, Peter Lisý

Súčasná globálna finančná kríza vytvára tlak na použitie fiškálnej politiky v boji s hospodárskou recesiou a otvára diskusiu o ďalšom vývoji Paktu stability a rastu. V publikácii sa podrobná pozornosť venuje projektu menovej únie...

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie
V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu vo...

Podnikové financie - učebnica

Podnikové financie - učebnica

Karol Vlachynský

Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba...

Podnikove financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov

Podnikove financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov

Elena Fetisovová

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej...

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo

Anna Majtánová

Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa poisťovníctvo a poistný trh chápu ako neoddeliteľná a pritom veľmi silná súčasť finančného trhu....

Manažment školy v praxi

Manažment školy v praxi

Odborný mesačník pre riaditeľov (manažment) škôl a školských zariadení

monitoruje aktuálne dianie vo všetkých oblastiach rezortu školstva
mapuje legislatívu pre prevádzkovanie škôl a školských zariadení
informuje...

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Odborný mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

monitoruje dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a...

Právo pre ROPO a obce v praxi

Právo pre ROPO a obce v praxi

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce

monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú...

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu

Dagmar Kokavcová

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce,...

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu (E-kniha)

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu (E-kniha)

Dagmar Kokavcová

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce,...

Analýza a prognóza vo financiách

Analýza a prognóza vo financiách

Pavol Ochotnický

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov a zvolených príkladov. Ide najmä o ilustráciu väzby teoretických poznatkov z oblasti financií,...

Medzinárodné podnikanie z makroekonomického pohľadu

Medzinárodné podnikanie z makroekonomického pohľadu

Daniela Marcinčáková

Publikácia sa zameriava na charakteristiku oblastí, ktoré determinujú podnikateľskú činnosť na medzinárodných trhoch. Jej úlohou je priblížiť a vysvetliť princípy fungovania podnikateľskej činnosti v medzinárodnom prostredí z...

Správny poriadok – komentár (Lístkovnica)

Správny poriadok – komentár (Lístkovnica)

Jozef Sobihard

Publikácia obsahuje podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku. Sú v nej však...

Občiansky zákonník. Stručný komentár

Občiansky zákonník. Stručný komentár

Peter Vojčík

  Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec....

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

J. Zámožík, A. Škreko, M. Návrat, z. Adamová

Druhé, prepracované a doplnené údajeCvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ obdobu. Cvičebnica pozostáva z...

Audit marketingu a cien

Audit marketingu a cien

Zoltán Rózsa, Michal Oláh

Druhé vydaniePublikácia sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a...

Zo súdnej praxe

Zo súdnej praxe

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR
ZO SÚDNEJ PRAXE už osemnásť rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v...

Dane a účtovníctvo v praxi

Dane a účtovníctvo v praxi

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom...