Knižné novinky

Prípadové štúdie z pracovného práva

Prípadové štúdie z pracovného práva

M.Nováková, A. Olšovská, K. Svitanová, P.Tonhauser, S. Matláková, I. Hodálová, M. Freund, J. Matlák, V. Tkáč, H. Barancová

Tieto učebné texty z oblasti pracovného práva patria medzi prvé učebnice s kvalitatívne novým vzdelávacím prístupom k študentom. Ide o špecifické prípadové štúdie, ktorých výučba je založená na riešení konkrétnych prípadov...

Otázky kodifikácie súkromného práva

Otázky kodifikácie súkromného práva

Ján Lazar

Publikácia popredného slovenského civilistu prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. obsahuje súbor článkov a štúdii zoradených v chronologickom poradí (1989-2005), ktoré sa zaoberajú problematikou kodifikácie súkromného práva. Autor sa v...

Občianske právo s vysvetlivkami, 1. až 4. zväzok (Lístkovnica)

Občianske právo s vysvetlivkami, 1. až 4. zväzok (Lístkovnica)

Karol Plank

Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy, t.j. Občiansky zákonník a Občiansky súdny...

Stavebný zákon s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Stavebný zákon s vysvetlivkami (Lístkovnica)

P. Kovačík, D.Styková, O.Petková

Publikácia obsahuje úplné znenie stavebného zákona s podrobnými vysvetlivkami, príkladmi, vzormi podaní a rozhodnutí príslušných orgánov, úplné znenia vykonávacích predpisov s podrobnými vysvetlivkami a úplné znenia predpisov...

UNIDROIT – Zásady medzinárodných obchodných zmlúv

UNIDROIT – Zásady medzinárodných obchodných zmlúv

Po vyše dvadsaťročnom skúmaní rôznych systémov zmluvného práva túto publikáciu pripravoval vyše stočlenný tím právnikov z piatich svetadielov pod záštitou Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) so...

Výber z diela a myšlienok Štefana Lubyho

Výber z diela a myšlienok Štefana Lubyho

Štefan Luby

Publikácia vznikla v spolupráci s Nadáciou Štefana Lubyho. Približuje čitateľovi výber z rozsiahleho diela Štefana Lubyho, významného právneho vedca, pedagóga, predstaviteľa moderného právneho myslenia, osobnosti európskeho...

Trestné právo s vysvetlivkami, 1. až 4. zväzok (Lístkovnica)

Trestné právo s vysvetlivkami, 1. až 4. zväzok (Lístkovnica)

Štefan Minárik, Ján Palarec, Peter Štift, Vladimír Mathern, Miloš Haťapka, Harald Stiffel, Pavol Toman, Jozef Čentéš, Ondrej Samaš

Lístkovnicová forma publikácie obsahuje úplné znenia základných i súvisiacich predpisov z trestného práva hmotného i procesného, pričom nový Trestný zákon a nový Trestný poriadok sú doplnené vysvetlivkami a použiteľnou...

Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Ján Lazar

Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor platnej občianskoprávnej...

Makroekonomická analýza

Makroekonomická analýza

Veronika Miťková, Vladimír Mlynarovič

Monografia je určená najmä študentom na všetkých stupňoch štúdia ekonomických programov, od bakalárskych až po doktorandské, ale aj analytikom a pracovníkom z praxe. V prvých dvoch kapitolách prezentuje určitý pohľad na vývoj...

Hĺbková analýza údajov

Hĺbková analýza údajov

Viera Labudová, Adriana Horníková, Milan Terek

Publikácia poskytuje základný prehľad o metódach a modeloch hĺbkovej analýzy údajov. Cieľom monografie je nielen vysvetliť základné princípy, ale aj poskytnúť základné poznatky nevyhnutné na aplikáciu metód a modelov hĺbkovej...

Zákon o rodine – komentár (Lístkovnica)

Zákon o rodine – komentár (Lístkovnica)

Erik Varga, Edmund Horváth

Nový zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine priniesol množstvo čiastkových zmien v doteraz platnej právnej úprave rodinného práva (osvojenie, výživné, určenie rodičovstva, úprava styku s blízkymi osobami a i.), zaviedol niektoré nové...

Trestné právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Trestné právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Jaroslav Ivor

Druhé, doplnené a prepracované vydanie
 
Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením...

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Jaroslav Ivor

Druhé, doplnené a prepracované vydanieUčebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného. Reaguje na...

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Matúš Nemec

Autor publikácie je asistentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje rímske a cirkevné právo. Nie je preto prekvapujúce, že vo svojej práci z právneho hľadiska mapuje postavenie kresťanstva a cirkvi v Rímskej ríši...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických dní. V prvej časti sú...

Obchodný zákonník - komentár + judikatúra, 1. a 2. zväzok (Lístkovnica)

Obchodný zákonník - komentár + judikatúra, 1. a 2. zväzok (Lístkovnica)

Komentár k Obchodnému zákonníku spracovaný slovenskými autormi s prihliadnutím na potreby právnej a podnikateľskej praxe. Obsahuje podrobný výklad ustanovení, odkazy na súvisiace predpisy a literatúru i dosiaľ existujúcu judikatúru...