Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Akulturačné štúdie pre ekonómov (E-kniha)

Akulturačné štúdie pre ekonómov (E-kniha)

Viktória Dolinská

Učebnica sa venuje výzve vzdelávania v 21. storočí, ktoré predstavuje tvorbu takého edukačného prostredia, v ktorom sa uplatnia morálne a etické prístupy k rozhodovaniu. Je rozdelená na päť kapitol. V prvej a druhej kapitole...

Účtovníctvo a dane fyzických osôb (E-kniha)

Účtovníctvo a dane fyzických osôb (E-kniha)

Anna Baštincová

Publikácia poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie ich podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto subjektov, ako aj o...

Podnikové financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov (E-kniha)

Podnikové financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov (E-kniha)

Elena Fetisovová

2., upravené vydanie
Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú...

Rodinné podnikanie (E-kniha)

Rodinné podnikanie (E-kniha)

Monika Hudáková, Jarmila Mižičková, Dagmar Válková, Zdeněk Mikoláš, Vendula Fialová

Hlavným cieľom autorov bolo preniknúť do podstaty rodinného podnikania a odhaliť jeho silné a slabé stránky. Zároveň naznačujú nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja rodinných firiem na Slovensku, v Českej republike a...

Medzinárodné organizácie

Medzinárodné organizácie

Gabriela Bérešová

Cieľom publikácie je podať základné teoretické informácie o medzinárodných organizáciách.Prvé medzinárodné organizácie začali vznikať už od polovice 19. storočia ako nástroje spolupráce medzi štátmi. Dodnes však neexistuje...

Medzinárodné organizácie (E-kniha)

Medzinárodné organizácie (E-kniha)

Gabriela Bérešová

Cieľom publikácie je podať základné teoretické informácie o medzinárodných organizáciách.Prvé medzinárodné organizácie začali vznikať už od polovice 19. storočia ako nástroje spolupráce medzi štátmi. Dodnes však neexistuje...

Základy verejnej správy (E-kniha)

Základy verejnej správy (E-kniha)

Daniel Klimovský

Cieľom publikácie je predstaviť verejnú správu v istej logickej štruktúre tak, aby čitatelia získali čo najprijateľnejšie a najobsiahlejšie informácie o všetkých vymedzených témach. Okrem myšlienok autora sú v nej prezentované...

Medzinárodné oragnizácie

Medzinárodné oragnizácie

Gabriela Bérešová

Cieľom publikácie je podať základné teoretické informácie o medzinárodných organizáciách.Prvé medzinárodné organizácie začali vznikať už od polovice 19. storočia ako nástroje spolupráce medzi štátmi. Dodnes však neexistuje...

Medzinárodné oragnizácie (E-kniha)

Medzinárodné oragnizácie (E-kniha)

Gabriela Bérešová

Cieľom publikácie je podať základné teoretické informácie o medzinárodných organizáciách.Prvé medzinárodné organizácie začali vznikať už od polovice 19. storočia ako nástroje spolupráce medzi štátmi. Dodnes však neexistuje...

Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve

Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve

Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej samosprávy. Je dielom kolektívu autorov (doc. JUDr....

Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve (E-kniha)

Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve (E-kniha)

Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej samosprávy. Je dielom kolektívu autorov (doc. JUDr....

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár

Peter Strapáč

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným ustanoveniam, pričom je obohatený o praktické príklady, judikatúru, vzory...

Trestné právo v zdravotníctve

Trestné právo v zdravotníctve

Pavol Kádek

Publikácia „Trestné právo v zdravotníctve“ je primárne zameraná na problematiku trestnoprávnej ochrany života a zdravia človeka. Výpočet a výklad jednotlivých trestných činov zameraných na poruchové a ohrozujúce trestné činy...

Zákon o cestovných náhradách - komentár

Zákon o cestovných náhradách - komentár

Miluška Horváthová

Úprava cestovných náhrad je významnou súčasťou pracovnoprávnych predpisov. Publikácia „Zákon o cestovných náhradách – komentár“ reaguje na početné prípady nesprávnej interpretácie tohto zákona v praxi a snaží sa prispieť...

Civilný mimosporový poriadok - komentár

Civilný mimosporový poriadok - komentár

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Yvetta Turayová, Lýdia Tobiášová, Jozef Čentéš

Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR
Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá...

Trestná zodpovednosť právnických osôb (E-kniha)

Trestná zodpovednosť právnických osôb (E-kniha)

Yvetta Turayová, Lýdia Tobiášová, Jozef Čentéš

Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR
Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá...

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár

Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprava...

Zasielateľstvo a logistika (E-kniha)

Zasielateľstvo a logistika (E-kniha)

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Peter Kolarovszki

Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa,...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd) (E-kniha)

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd) (E-kniha)

Jana Kušnírová, Juraj Válek

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov.
Predkladanú zbierku autori rozdelili na kapitoly...