Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Sebastian Flick, Peter Markovič

Globalizácia ekonomického života nás zasahuje takmer v každej oblasti podnikania. Budovanie udržateľného podnikateľského prostredia nemá byť len o úspore výrobných faktorov, má byť o zachovaní ekonomickej rozmanitosti tak, aby aj...

Kompetenčné právo v obecnej samopráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Kompetenčné právo v obecnej samopráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Jozef Tekeli

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle...

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák, Caroline Lišková

Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti manažmentu. Kniha je výsledkom dlhodobej vedeckovýskumnej práce, ktorá sa postupne obohacovala o nové poznatky z tejto...

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Jozef Sýkora

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania...

Rodinné podnikanie

Rodinné podnikanie

Monika Hudáková, Jarmila Mižičková, Dagmar Válková, Zdeněk Mikoláš, Vendula Fialová

Hlavným cieľom autorov bolo preniknúť do podstaty rodinného podnikania a odhaliť jeho silné a slabé stránky. Zároveň naznačujú nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja rodinných firiem na Slovensku, v Českej republike a...

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Emília Zimková

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne...

Civilný sporový poriadok - komentár

Civilný sporový poriadok - komentár

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako...

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (E-kniha)

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (E-kniha)

Jozef Sýkora

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania...

Teória rizika v poistení

Teória rizika v poistení

Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné...

Verejné obstarávanie - právo a prax (E-časopis)

Verejné obstarávanie - právo a prax (E-časopis)

Dvojmesačník plný odborných informácií

monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným...

Súkromné právo (E-časopis)

Súkromné právo (E-časopis)

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe
V oblasti súkromného práva Vám prinášame nový praktický časopis zameraný na aktuálne problémy v tejto oblasti. Mesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na...

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike (E-kniha)

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike (E-kniha)

Mikuláš Gurtler

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to:...

Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

Peter Vršanský, Jozef Valuch

Publikácia „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“ predstavuje modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom komplexného právnického vzdelania v oblasti...

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Mikuláš Gurtler

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to:...

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske...

Ekonómia

Ekonómia

Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

2., doplnené a prepracované vydanie
Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko...

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Beáta Bednárová, Anna Šlosárová

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a...

Analýza finančných trhov

Analýza finančných trhov

Božena Hrvoľová

Cieľom tretieho, prepracovaného vydania publikácie je poskytnúť základné informácie o problematike finančných trhov, ich segmentov, nástrojov, cien a inštitúcií, ktoré sú sprostredkovateľmi pri plnení hlavných úloh finančného...

Praktikum z teórie práva

Praktikum z teórie práva

Michal Mrva, Martin Turčan, Nadežda Vaculíková

Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické...

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov.
Náprava...