Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Správne právo hmotné - osobitná časť, 3. vyd.

Správne právo hmotné - osobitná časť, 3. vyd.

Marian Vrabko a kolektív

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť, 3. prepracované vydanie, od autorského kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka prehľadné hodnotenie tej časti správneho práva, ktorú reprezentujú...

Nariadenie Rím I - komentár

Nariadenie Rím I - komentár

Pavel Lacko

Napriek tomu, že nariadenie Rím I už niekoľko rokov predstavuje základnú reguláciu vzťahujúcu sa na otázku určenia rozhodného práva v zmluvných záväzkoch, nebola mu dosiaľ v odbornej literatúre venovaná vyššia pozornosť. To...

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Eva Babiaková, Jeannette Hajdinová

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava...

Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ

Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ

Anna Ondrejová

O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. Obsah informácií poskytnutých hromadnými oznamovacími prostriedkami je však nielen veľmi skromný, ale aj nepresný....

Právo finančného trhu

Právo finančného trhu

Ľubomír Čunderlík a kolektív

Cieľom vysokoškolskej učebnice „Právo finančného trhu" je predostrieť v zrozumiteľnej, prehľadnej a kompaktnej podobe systém právnej úpravy finančného trhu a recentné trendy v regulácii jeho sektorov. Text je zameraný na právnu...

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Marek Švec, Michal Drobný, Tímea Szabóová

Keď sa na slovenskom knižnom trhu objaví publikácia z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právom vždy vzbudí pozornosť čitateľov, ktorí sa pracovnoprávnym vzťahom profesionálne venujú. Ak sa autorom navyše podarí spracovať odbornú...

Dva procesy s Vojtechom Tukom

Dva procesy s Vojtechom Tukom

Zuzana Illýová, Michal Malatinský

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to viac to platí, ak je obžalovaným...

Zákon zmenkový a šekový - komentár

Zákon zmenkový a šekový - komentár

Branislav Jablonka

Komentár poskytuje komplexný pohľad na právnu úpravu inštitútu zmeniek obsiahnutú v zákone č. 191/1950 Sb. Zákon zmenkový a šekový (čl. I a III). Na trhu slovenskej právnickej literatúry publikácia obsahujúca podrobný komentár s...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - komentár

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - komentár

Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v určitom hospodárskom odvetví závislom od významnej...

Základy obchodného práva pre ekonómov

Základy obchodného práva pre ekonómov

Mária Veterníková, Dušan Holub, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Martin Winkler, Michal Hutta

Obchodné právo je dôležitou súčasťou právneho poriadku každého ekonomicky vyspelého štátu s trhovou ekonomikou, ktorá je spojená so slobodou podnikania. Sloboda podnikania umožňuje každej osobe, ktorá splní predpoklady...

Introduction to the U.S. Law

Introduction to the U.S. Law

Zuzana Kurucová, Andrea Demovičová

Učebnica Introduction to the U.S. Law je zameraná na odborný anglický jazyk na úrovni C1 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Nie je zameraná na vysvetľovanie gramatických javov, ale predstavuje skôr praktický súbor...

Školská a rovesnícka mediácia

Školská a rovesnícka mediácia

Dušana Bieleszová

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov na pracovisku sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia,...

Repetitórium kriminalistiky

Repetitórium kriminalistiky

Peter Polák, Jozef Kubala

2. vydanieUčebná pomôcka – Repetitórium kriminalistiky predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky týkajúce sa kriminalistiky odlišným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do štyridsiatich siedmich...

Štátoveda

Štátoveda

Ľubor Cibulka

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania...

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní - komentár

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní - komentár

Marek Maslák

Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli najmä skúsenosti z minulosti, ktoré súviseli s rozhodovaním spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní....

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku

Marián Giba

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie v systémoch, ktoré priniesla história či súčasnosť. Francúzsko spĺňa všetky parametre na to, aby...

Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR

Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR

Marica Pirošíková, Miroslava Bálintová

Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), vyhlásených proti Slovenskej republike. Autorky, zástupkyne Slovenskej republiky v konaní pred...

Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov

Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov

Marián Kropaj, Katarína Bartalská, Dušan Holub, Mária Kropajová, Hana Magurová, Jana Šimonová, Mária Veterníková, Martin Winkler

Hlavným podnetom na prípravu predkladanej učebnice bolo úsilie autorského kolektívu poskytnúť aspoň v náčrte základnú učebnú pomôcku z odboru základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov a prispieť ku komplexnejšiemu...

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy v občianskom práve, v obchodnom práve a v pracovnom práve s relevantnou judikatúrou

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy v občianskom práve, v obchodnom práve a v pracovnom práve s relevantnou judikatúrou

Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje komparácii týchto vzťahov v oblasti nielen občianskeho, ale aj obchodného a pracovného práva. V jednotlivých...

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Matej Horvat

Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. V prvom rade sa venuje terminologickému vymedzeniu pojmu zodpovednosť a jeho...