Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Matej Kačaljak

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti....

Konto pracovného času

Konto pracovného času

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola  problematika tohto pracovnoprávneho inštitútu...

Konto pracovného času (E-kniha)

Konto pracovného času (E-kniha)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola  problematika tohto pracovnoprávneho inštitútu...

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Marek Benedik

Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako spoločnosť sama. Riešenie a vyriešenie konfliktov pokojne, rýchlo, spravodlivo a podľa vopred daných férových pravidiel pred nezávislým a nestranným arbitrom je od 1....

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (E-kniha)

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (E-kniha)

Marek Benedik

Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako spoločnosť sama. Riešenie a vyriešenie konfliktov pokojne, rýchlo, spravodlivo a podľa vopred daných férových pravidiel pred nezávislým a nestranným arbitrom je od 1....

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z  právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s...

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (E-kniha)

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (E-kniha)

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z  právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s...

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k...

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (E-kniha)

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (E-kniha)

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k...

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Jarmila Belešová

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a...

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár (E-kniha)

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár (E-kniha)

Tamara Paceková

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať vzájomné vzťahy subjektov, ktoré ovplyvňujú úroveň starostlivosti o...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie

Tatiana Mičudová

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Tatiana Mičudová

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia,...

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel (E-kniha)

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel (E-kniha)

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia,...

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného...

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel (E-kniha)

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel (E-kniha)

Elena Závadská, Katarína Kokodičová

„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného...

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi

Mária Schwarzová

Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Základné nároky vyplývajúce z medzinárodných štandardov finančného vykazovania sú...

Volebné právo a volebné systémy

Volebné právo a volebné systémy

Marek Domin

Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti.Obsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá...

Správne právo hmotné. Osobitná časť

Správne právo hmotné. Osobitná časť

Branislav Cepek

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo zaužívanej klasifikácie...