Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu (E-kniha)

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu (E-kniha)

Kristína Viestová

Cieľom monografie je vyplniť vákuum v odbornej marketingovej literatúre, v ktorej absentujú témy ako dejiny, vývoj a história slovenskej teórie marketingu. Text je štruktúrovaný do troch častí, a to krátky prehľad vývoja svetovej...

Podnikové financie - zbierka príkladov a praktické aplikácie (E-kniha)

Podnikové financie - zbierka príkladov a praktické aplikácie (E-kniha)

Elena Fetisovová

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené...

Stratégia a strategický manažment - ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom (E-kniha)

Stratégia a strategický manažment - ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom (E-kniha)

Jozef Papula, Zuzana Papulová

V treťom upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií, ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť...

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Miriam Imrich Breznoščáková

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme...

Právny obzor

Právny obzor

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností.

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Markéta Švamberk Šauerová

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. Tieto problémy veľmi často vyvolávajú rozporuplné postoje ako odbornej...

Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Jozef Papula, Monika Hudáková, Zuzana Papulová, Ján Papula

V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré môžu priviesť podniky k úspechu v budúcnosti. Pri...

Akulturačné štúdie pre ekonómov

Akulturačné štúdie pre ekonómov

Viktória Dolinská

Učebnica sa venuje výzve vzdelávania v 21. storočí, ktoré predstavuje tvorbu takého edukačného prostredia, v ktorom sa uplatnia morálne a etické prístupy k rozhodovaniu. Je rozdelená na päť kapitol. V prvej a druhej kapitole...

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková

Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj v zrozumiteľnejšej a prístupnejšej forme. Skúsenosti...

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti

Jozef Tekeli

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle...

Civilný mimosporový poriadok - komentár (E-kniha)

Civilný mimosporový poriadok - komentár (E-kniha)

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Jozef Tekeli

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle...

Trestné právo v zdravotníctve (E-kniha)

Trestné právo v zdravotníctve (E-kniha)

Pavol Kádek

Publikácia „Trestné právo v zdravotníctve“ je primárne zameraná na problematiku trestnoprávnej ochrany života a zdravia človeka. Výpočet a výklad jednotlivých trestných činov zameraných na poruchové a ohrozujúce trestné činy...

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve (E-kniha)

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve (E-kniha)

Miriam Imrich Breznoščáková

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme...

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Sebastian Flick, Peter Markovič

Globalizácia ekonomického života nás zasahuje takmer v každej oblasti podnikania. Budovanie udržateľného podnikateľského prostredia nemá byť len o úspore výrobných faktorov, má byť o zachovaní ekonomickej rozmanitosti tak, aby aj...

Kompetenčné právo v obecnej samopráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Kompetenčné právo v obecnej samopráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Jozef Tekeli

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle...

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák, Caroline Lišková

Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti manažmentu. Kniha je výsledkom dlhodobej vedeckovýskumnej práce, ktorá sa postupne obohacovala o nové poznatky z tejto...

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Jozef Sýkora

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania...

Rodinné podnikanie

Rodinné podnikanie

Monika Hudáková, Jarmila Mižičková, Dagmar Válková, Zdeněk Mikoláš, Vendula Fialová

Hlavným cieľom autorov bolo preniknúť do podstaty rodinného podnikania a odhaliť jeho silné a slabé stránky. Zároveň naznačujú nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja rodinných firiem na Slovensku, v Českej republike a...

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Emília Zimková

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne...