Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Praktikum z trestného práva procesného

Praktikum z trestného práva procesného

Peter Polák

Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na tento účel osvedčila...

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Pavel Lacko

Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je...

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Mojmír Mamojka

Cieľom publikácie „Zmluvné umenie v obchodnom práve“ je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva priblížiť čitateľovi problematiku uzatvárania zmlúv a zabezpečovacích inštitútov. Autor...

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Pavol Kádek

Medicína je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá napreduje míľovými krokmi a púta pozornosť nielen zdravotníckych pracovníkov a prírodovedcov, ale aj právnikov venujúcim sa medicínskemu právu. Zdravotnícki...

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Kristína Viestová

Cieľom monografie je vyplniť vákuum v odbornej marketingovej literatúre, v ktorej absentujú témy ako dejiny, vývoj a história slovenskej teórie marketingu. Text je štruktúrovaný do troch častí, a to krátky prehľad vývoja svetovej...

Krizový management pro malé a střední podniky

Krizový management pro malé a střední podniky

Marie Mikušová

Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve najmä...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová

Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, rieši priestupky...

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. a...

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Herbert Hausmaninger, Peter Blaho

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie
Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet...

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá...

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo...

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček obsahuje dve publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až  2013. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky  2011 ‒ 2012 a druhá prináša 43...

Lexikón právnych dejín Slovenska

Lexikón právnych dejín Slovenska

Ladislav Hubenák

Právne dejiny Slovenska sú integrálnou súčasťou národnej histórie a úzko súvisia so všeobecnými dejinami štátu a práva aj súčasnými dejinami práva krajín Európy. Cieľom predkladanej publikácie nie je poskytnúť čitateľovi...

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Róbert Jakubáč

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo Wolters...

Základná škola - organizácia a manažment

Základná škola - organizácia a manažment

Ingrid Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj...

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Tamara Paceková

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je základným právnym rámcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku. Je harmonizovaný najmä s rámcovou smernicou 89/391 a na ňu nadväzujúcimi...

Praktikum z trestného práva hmotného

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora

Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case...

Nákladový controlling - prípadové štúdie

Nákladový controlling - prípadové štúdie

Alžbeta Foltínová

Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť...