Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu,...

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár.

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár.

Katarína Janurová, Paulína Mareková

Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár...

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Daňovníctvo - daňová teória a politika I (E-kniha)

Daňovníctvo - daňová teória a politika I (E-kniha)

Anna Schultzová

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového...

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii

Tomáš Ľalík

Problematika vzťahu medzi ústavným súdom a parlamentom je dlhodobo aktuálnou témou pertraktovanou v oblasti právnej teórie a praxe a neobmedzuje sa len na slovenské reálie či diskurz. Analýza tohto vzťahu má globálny,...

Stredná škola - ogranizácia a manažment

Stredná škola - ogranizácia a manažment

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky. Manažment a zamestnanci stredných...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár

Peter Ikrényi, Juraj Tkáč, Martin Bako, Dominika Vokálová, Ivan Ikrényi

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je už vyše 14 rokov súčasťou nášho právneho poriadku a počas svojho „života“ prežil viaceré významné zmeny. Možno konštatovať, že predstavuje významný nástroj kontroly...

Škola a kvalita

Škola a kvalita

Ivan Turek

Problematika kvality vzdelávania, školy, vyučovacieho procesu či kvality učenia je pre väčšinu pedagogickej verejnosti na Slovensku zatiaľ relatívne neznáma. Viac priblížiť predmetnú problemtiku je práve cieľom tejto knihy, ktorá...

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Peter Strapáč

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj...

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček obsahuje tri publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až 2014. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky 2011 ‒ 2012, druhá prináša 43 rozsudkov za...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Anna Schultzová

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového...

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...

Materská škola - organizácia a manažment

Materská škola - organizácia a manažment

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly "Riadenie školy a školských zariadení" (2013) a "Ekonomika školy a školských zariadení" (2014), ktoré sa všeobecne venovali...

Základná škola - organizácia a manažment

Základná škola - organizácia a manažment

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj...

Tresty vo výchove

Tresty vo výchove

Lujza Koldeová

Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou trestov a ich aplikáciou vo výchovnom procese z teoreticko-empirického hľadiska. Prezentuje základné východiská problematiky trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove, vymedzuje...

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár...

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd)

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd)

Jana Kušnírová, Juraj Válek

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov.
Predkladanú zbierku autori rozdelili na kapitoly...

Úvod do práva transferového oceňovania

Úvod do práva transferového oceňovania

Michal Kočiš

V posledných rokoch je možné pozorovať dynamický rozvoj spoločensko-ekonomických vzťahov presahujúcich hranice štátov, ako aj právneho poriadku ako celku. Osobitne významné sú v tejto súvislosti otázky týkajúce sa daňovo-právnej...

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie – pracovný zošit

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie – pracovný zošit

Anna Neumannová

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k...