Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Zákon o poľovníctve - komentár k vybraným ustanoveniam

Zákon o poľovníctve - komentár k vybraným ustanoveniam

Martin Ľupták, Matúš Sarvaš

Predkladaná publikácia predstavuje prvý sprievodný výklad právnej úpravy vykonávania práva poľovníctva v slovenských podmienkach.
Absencia komentára k zákonu o poľovníctve medzi doteraz vydanými odbornými publikáciami z oblasti...

Cezhraničné dedenie

Cezhraničné dedenie

Miriam Imrich Breznoščáková

Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení...

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (E-kniha)

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (E-kniha)

Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo...

Zákon o priestupkoch – komentár

Zákon o priestupkoch – komentár

JUDr. Helena Spišiaková

Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2014. Predstavuje v poradí tretiu publikáciu, ktorá...

Správa a vymáhanie pohľadávok 2 (E-kniha)

Správa a vymáhanie pohľadávok 2 (E-kniha)

Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD.

Odborná publikácia „Správa a vymáhanie pohľadávok 2“ nadväzuje na mimoriadne úspešnú odbornú monografiu „Správa a vymáhanie pohľadávok“. Praktická časť každej kapitoly je obohatená o príklady, analýzy, vzory dokumentov,...

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu

Ľubomír Čunderlík

Svojím zameraním jedinečná publikácia ako prvá na Slovensku komplexne poskytuje informácie z oblasti právnej úpravy investičného bankovníctva. Predstavuje unikátny zdroj pre odbornú komunitu, ktorá sa v praxi zaoberá problematikou...

Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo

Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo

Daniel Krošlák, Michaela Moravčíková (eds.)

V dejinách prítomný fenomén náboženstva ako spoločenského tmelu je od moderných čias nahrádzaný štátom, ideológiami alebo médiami. Realita sa delí na sakrálnu a profánnu sféru, symboly, jazyk, hodnoty a normy sa sekularizujú, a...

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti

Ivan Humeník, Inocent-Mária V. Szaniszló, Zuzana Zoláková (eds.)

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka - nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti.
Kto je zodpovedný...

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD

Ľubomír Púček, Alica Zamišková

Praktická príručka má dve časti. Prvú tvorí prehľad postupov a pravidiel pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a podlimitných zákaziek, vrátane elektronického trhoviska. Druhú tvoria vzory pre zadávanie zákaziek podľa § 9...

Judikatúra vo veciach stavebného konania

Judikatúra vo veciach stavebného konania

Eva Babiaková, Lucia Leňová

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon, s ohľadom na...

Ekonomické minimum starostu

Ekonomické minimum starostu

Ingrid Konečná Veverková

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce....

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

Edmund Horváth

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania.
Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj...

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi

Ľubomír Púček, Alica Zamišková

Praktická príručka má dve časti. Prvú tvorí prehľad postupov a pravidiel pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a podlimitných zákaziek, vrátane elektronického trhoviska. Druhú tvoria vzory pre zadávanie zákaziek podľa § 9...

Sprievodca miestnou samosprávou (E-kniha)

Sprievodca miestnou samosprávou (E-kniha)

Ladislav Briestenský

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc...

Mzdy profesionálne (E-kniha)

Mzdy profesionálne (E-kniha)

Ing. Iveta Matlovičová

Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so...

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

Jubilejné 10. vydanie obľúbenej praktickej príručky pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní,...

Zákon o krátkodobom nájme bytu - komentár

Zákon o krátkodobom nájme bytu - komentár

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Krátkodobý nájom bytu priniesol do aplikačnej praxe potenciál stať sa jedným z najpoužívanejších inštitútov prenechania veci do užívania, a to v dôsledku jeho jasného a pomerne jednoduchého koncipovania, ktoré v prípade...

Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve

Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve

Jana Mitterpachová

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi nielen obchodného práva jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Napriek tomu monografie zaoberajúce sa touto témou sú zriedkavé a málokedy sa detailnejšie zaoberajú...

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Hamalová Marta, Belajová Anna, Gecíková Ivana, Papcunová Viera

Ambíciou predkladaného textu je poskytnúť komplexný prehľad nevyhnutných poznatkov z teórie, riadenia a organizácie verejnej správy. Publikácia sa zameriava na základné teoreticko-metodologické problémy štúdia verejnej správy –...