Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Škola a kvalita

Škola a kvalita

Ivan Turek

Problematika kvality vzdelávania, školy, vyučovacieho procesu či kvality učenia je pre väčšinu pedagogickej verejnosti na Slovensku zatiaľ relatívne neznáma. Viac priblížiť predmetnú problemtiku je práve cieľom tejto knihy, ktorá...

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Peter Strapáč

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj...

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček obsahuje tri publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až 2014. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky 2011 ‒ 2012, druhá prináša 43 rozsudkov za...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Anna Schultzová

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového...

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...

Materská škola - organizácia a manažment

Materská škola - organizácia a manažment

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly "Riadenie školy a školských zariadení" (2013) a "Ekonomika školy a školských zariadení" (2014), ktoré sa všeobecne venovali...

Základná škola - organizácia a manažment

Základná škola - organizácia a manažment

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj...

Tresty vo výchove

Tresty vo výchove

Lujza Koldeová

Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou trestov a ich aplikáciou vo výchovnom procese z teoreticko-empirického hľadiska. Prezentuje základné východiská problematiky trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove, vymedzuje...

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár...

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd)

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd)

Jana Kušnírová, Juraj Válek

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov.
Predkladanú zbierku autori rozdelili na kapitoly...

Úvod do práva transferového oceňovania

Úvod do práva transferového oceňovania

Michal Kočiš

V posledných rokoch je možné pozorovať dynamický rozvoj spoločensko-ekonomických vzťahov presahujúcich hranice štátov, ako aj právneho poriadku ako celku. Osobitne významné sú v tejto súvislosti otázky týkajúce sa daňovo-právnej...

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie – pracovný zošit

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie – pracovný zošit

Anna Neumannová

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k...

Judikatúra vo veciach verejného obstarávania

Judikatúra vo veciach verejného obstarávania

Jana Zemková, Ina Šingliarová

Ďalší výber judikatúry z populárnej edície nášho vydavateľstva obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti...

Interkultúrne aspekty medzinárodného marketingu (E-kniha)

Interkultúrne aspekty medzinárodného marketingu (E-kniha)

Soňa Supeková, Hana Janákova

Monografia sa venuje vybraným kultúrnym aspektom medzinárodného marketingu z hľadiska účinkov kultúrnych zmien v priemyselných zmiešaných spoločnostiach v rámci stredoeurópskeho regiónu v posledných rokoch. Výsledky skúmania...

Rozvoj regiónov a európska integrácia (E-kniha)

Rozvoj regiónov a európska integrácia (E-kniha)

Kajetana Hontyová, Ondrej Beňuš

Hlavným cieľom monografie je posúdiť rozvoj regiónov Vyšehradskej skupiny (V4) na základe ich konkurencieschopnosti. V úvodnej kapitole sa autori venujú konkurencieschopnosti regiónu ako prejavu jeho rozvoja a analyzujú...

Finančné trhy - nástroje a transakcie (E-kniha)

Finančné trhy - nástroje a transakcie (E-kniha)

Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou...

Znalectvo – praktikum (E-kniha)

Znalectvo – praktikum (E-kniha)

Milan Kubica, Peter Kardoš, Miroslav Jakubec

Predkladaná publikácia Znalectvo – praktikum je na slovenskom knižnom trhu prvotinou v oblasti aplikácie znaleckej teórie. Je rozdelená na sedem základných kapitol. Na začiatku každej z nich sú stručne opísané legislatívne a...

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

Lucia Kašiarová, Miriam Majorová, Terézia Urbanová

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach?“ Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese...

Finančné dejiny Európy (história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia) (E-kniha)

Finančné dejiny Európy (história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia) (E-kniha)

Zsolt Horbulák

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme...