Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Financial Statements under the US GAAP and IFRS

Financial Statements under the US GAAP and IFRS

Darina Saxunová

Accounting education has experienced a great deal of dramatic changes over the last decades of accounting theory. The first edition of this book Financial Statements under the US GAAP and IFRS highlights the output of accounting information systems...

Praktikum z trestného práva procesného

Praktikum z trestného práva procesného

Peter Polák

Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na tento účel osvedčila...

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Pavel Lacko

Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je...

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Mojmír Mamojka

Cieľom publikácie „Zmluvné umenie v obchodnom práve“ je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva priblížiť čitateľovi problematiku uzatvárania zmlúv a zabezpečovacích inštitútov. Autor...

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Pavol Kádek

Medicína je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá napreduje míľovými krokmi a púta pozornosť nielen zdravotníckych pracovníkov a prírodovedcov, ale aj právnikov venujúcim sa medicínskemu právu. Zdravotnícki...

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Kristína Viestová

Cieľom monografie je vyplniť vákuum v odbornej marketingovej literatúre, v ktorej absentujú témy ako dejiny, vývoj a história slovenskej teórie marketingu. Text je štruktúrovaný do troch častí, a to krátky prehľad vývoja svetovej...

Krizový management pro malé a střední podniky

Krizový management pro malé a střední podniky

Marie Mikušová

Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve najmä...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová

Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, rieši priestupky...

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. a...

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Herbert Hausmaninger, Peter Blaho

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie
Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet...

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá...

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo...

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček obsahuje dve publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až  2013. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky  2011 ‒ 2012 a druhá prináša 43...

Lexikón právnych dejín Slovenska

Lexikón právnych dejín Slovenska

Ladislav Hubenák

Právne dejiny Slovenska sú integrálnou súčasťou národnej histórie a úzko súvisia so všeobecnými dejinami štátu a práva aj súčasnými dejinami práva krajín Európy. Cieľom predkladanej publikácie nie je poskytnúť čitateľovi...

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Róbert Jakubáč

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo Wolters...

Základná škola - organizácia a manažment

Základná škola - organizácia a manažment

Ingrid Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj...

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Tamara Paceková

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je základným právnym rámcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku. Je harmonizovaný najmä s rámcovou smernicou 89/391 a na ňu nadväzujúcimi...

Praktikum z trestného práva hmotného

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora

Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case...