Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Jozef Tekeli, Marian Hoffmann

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Na trhu slovenskej právnickej literatúry...

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Ingrid Veverková

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár...

Zákon o mediácii - komentár

Zákon o mediácii - komentár

Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné...

Podnikové hospodárstvo - príklady, prípadové štúdie, kontrolné testy

Podnikové hospodárstvo - príklady, prípadové štúdie, kontrolné testy

Helena Majdúchová

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových...

Súdny preklad a tlmočenie

Súdny preklad a tlmočenie

Teodor Hrehovčík, Miroslav Bázlik

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov. V porovnaní so...

Konkurenčné stratégie – tradičné techniky vs. nové pohľady a prístupy

Konkurenčné stratégie – tradičné techniky vs. nové pohľady a prístupy

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula

Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií, a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti....

Audity kvality (E-kniha)

Audity kvality (E-kniha)

Iveta Paulová, Yulia Šurinová

Účelom tejto odbornej publikácie je informovať o základných princípoch auditov kvality a postupe pri procese auditovania. Časť knihy sa zaoberá špecifikami a prístupom pri vykonávaní auditov v automobilovom priemysle. Pozornosť je...

Zákon o rodine - komentár

Zákon o rodine - komentár

Edmund Horváth, Erik Varga

Druhé, prepracované a doplnené vydanie
Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu.
Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad...

Katastrálny zákon - komentár

Katastrálny zákon - komentár

Ondrej Halama

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na našom knižnom trhu, Katastrálny zákon – komentár.
Kataster nehnuteľností je verejná evidencia, ktorá zasahuje do...

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Jozef Harajdič

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru.
Pracovný pomer je jedným zo základných pracovnoprávnych vzťahov a zároveň hlavným predmetom záujmu individuálneho...

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Tomáš Gábriš

Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov

Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného...

Základy verejnej správy

Základy verejnej správy

Daniel Klimovský

Cieľom publikácie je predstaviť verejnú správu v istej logickej štruktúre tak, aby čitatelia získali čo najprijateľnejšie a najobsiahlejšie informácie o všetkých vymedzených témach. Okrem myšlienok autora sú v nej prezentované...

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Komentár

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Komentár

Veronika Dubielová, Jaroslav Nižňanský

Publikácia venovaná problematike hotovostných platieb zastrešuje komentáre k dvom dôležitým zákonom – k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a k zákonu č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v...

Audity kvality

Audity kvality

Iveta Paulová, Yulia Šurinová

Účelom tejto odbornej publikácie je informovať o základných princípoch auditov kvality a postupe pri procese auditovania. Časť knihy sa zaoberá špecifikami a prístupom pri vykonávaní auditov v automobilovom priemysle. Pozornosť je...

DPH v praxi (Online)

DPH v praxi (Online)

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

Dane a účtovníctvo v praxi (Online)

Dane a účtovníctvo v praxi (Online)

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom...

Dane a účtovníctvo v praxi (E-časopis)

Dane a účtovníctvo v praxi (E-časopis)

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom...

DPH v praxi (E-časopis)

DPH v praxi (E-časopis)

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

DPH v praxi

DPH v praxi

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...