Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Hospodárske právo. 1. diel

Hospodárske právo. 1. diel

Mária Patakyová, Mojmír Mamojka, Jana Duračinská

V učebnici hospodárskeho práva sa študentom práva predkladá výklad tých právnych predpisov, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, obchodnými vzťahmi a majú prevažujúci verejnoprávny charakter, vo výraznejšej miere premietajú...

Zákon o regionálnej investičnej pomoci - praktický komentár

Zákon o regionálnej investičnej pomoci - praktický komentár

Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme...

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného - prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného - prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Ondrej Laciak

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov...

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky

Peter Lukáčka

V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným
Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k...

Zákon o odpadoch - komentár

Zákon o odpadoch - komentár

Božena Gašparíková, Pavol Takáč

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov za odpad z ich výrobkov – tzv....

Metodológia vedeckej práce

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič

Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce.
Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani výskum, ktoré využíva a realizuje...

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Miloš Sklenka, Anna Šlosárová, Renáta Hornická, Miriama Blahušiaková

Druhé vydanie
Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o...

Zákon o verejnom ochrancovi práv - komentár

Zákon o verejnom ochrancovi práv - komentár

Marcela Tittlová, Igor Doboš

Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom času myšlienka rozptýlila aj do ostatných...

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Branislav Cepek

Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného –...

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Ľudmila Ondrejková

Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň prináša...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Jozef Toman

Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké účely ich možno použiť a ako riešiť problémy v...

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Mojmír Beňo, Alena Zuziková

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona...

Investigatívna psychológia. 2. vydanie

Investigatívna psychológia. 2. vydanie

Ondrej Kubík

Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej (vyšetrovacej) psychológie a trestného...

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze - komentár

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze - komentár

Libor Klimek

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona je jeho zdanlivá „cudzosť“. Tento...

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár, 2. vyd.

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár, 2. vyd.

Jozef Záhora, Ivan Šimovček

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne.
Druhé vydanie kamenára k zákonu o...

Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár

Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár

Marek Maslák, Róbert Jakubáč

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako-takej. Práve pôda je...

Zodpovednosť v práve, pocta Oľge Ovečkovej

Zodpovednosť v práve, pocta Oľge Ovečkovej

Jozef Vozár

Problematike zodpovednosti  sa venovala Oľga Ovečková vo viacerých svojich prácach. Ako žiačka profesora Štefana Lubyho rozpracovala túto problematiku z viacerých pohľadov a s náležitou šírkou teoretickej hĺbavosti. Stala sa...

Repetitórium trestného práva, 4. vydanie

Repetitórium trestného práva, 4. vydanie

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

4. vydanieRepetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“,...

Osobitosti v mzdovej učtárni

Osobitosti v mzdovej učtárni

Iveta Matlovičová

Odborná príručka Osobitosti v mzdovej učtárni sa zameriava na špecifické situácie v mzdovom účtovníctve. Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne, 2. rozšírené vydanie,...