25.2.2016
ID: 3231

Vzdelávanie justície v súťažnom práve a prednáška predsedu Súdneho dvora EÚ

d7629b1e805ca34d6d34789b1836bee3/Arep_PredsedaSD_Svaby_logo.jpg
Zdroj: AREP, IKRÉNYI & REHÁK

Tlačová správa

AREP Agentúra pre rozvoj európskeho práva dňa 9.2.2016 v hoteli Crowne Plaza Bratislava úspešne zrealizovala prvý termín z cyklu ôsmich vzdelávacích podujatí v oblasti súťažného práva pre justíciu s názvom Európske súťažné právo – sudcovské výzvy v druhej dekáde členstva v EÚ. Podujatie bolo pripravené s podporou Európskej únie, so záštitou Ministerstva spravodlivosti SR, v spolupráci s Najvyšším súdom SR a s podporou viacerých advokátskych kancelárií vrátane kancelárie Ikrényi & Rehák.

Vzdelávacie podujatie pre 150 účastníkov z prostredia justície otvoril príhovorom Minister spravodlivosti Tomáš Borec so štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Program konferencie uvádzali a moderovali Ivana Hauerlandová, advokátka a riaditeľka organizátorskej agentúry AREP a Viktor Ewerling, prokurista partnerskej advokátskej kancelárie Ikrényi & Rehák.

Európske súťažné právo

Všeobecný úvod do súťažného práva účastníkom priblížili advokáti Adrián Barger a Matúš Ľahký z advokátskej kancelárie Barger Prekop, v rámci ktorého sa venovali vzniku a histórii súťažného práva, jeho významu a zmyslu, priblíženiu modelov fungovania trhu, úprave na úrovni EÚ a  členských štátov vrátane súvisiacej harmonizácie. V závere porovnali základné rysy európskeho a amerického modelu súťažno-právnej úpravy.

Druhú doobedňajšiu prednášku pripravenú na pôde Ústavu štátu a práva SAV v autorskej spolupráci docenta a riaditeľa ústavu Jozefa Vozára a jeho zástupkyne Barbory Králičkovej, súčasne autorky pripravovaného komentára k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže, predniesla druhá z menovaných autorov. V rámci nej definovala a objasnila základné pojmy súťažného práva, priblížila základnú právnu úpravu vnútroštátnych a európskych prameňov, pričom v závere venovala významnú pozornosť medzinárodnej spolupráci v rámci European Competition Network a možnému využitiu pre justíciu.

Úspešné podujatie zavŕšila návšteva a prednáška cteného hosťa – profesora Koena Lenaertsa, dlhoročného sudcu európskej justície a súčasného predsedu Súdneho dvora Európskej únie. Jeho mimoriadne prínosná a aktuálne prednáška na tému Competition Lawand the Charter of Fundamental Rights of the European Union, simultánne tlmočená aj do slovenského jazyka, vyvolala veľký záujem a mimoriadne pozitívne odozvy. Pán predseda sa v jej rámci venoval právnej povahe konaní a sankcií súvisiacich s podozrením z porušenia súťažného práva z hľadiska aplikovateľnosti ustanovení Charty základných práv EÚ aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Priblížil prieskum rozhodnutí Komisie v čase jeho pôsobenia na Všeobecnom súde (Súde prvého stupňa) aj Súdnom dvore. Zdôraznil potrebu dôsledného a hlbokého prieskumu administratívneho rozhodnutia súdom („in-depth review of the law and of the facts“),a  to aj vo vzťahu k výške pokuty, pri ktorej súd nie je viazaný posúdením Komisie, ani jej usmernením k spôsobu stanovenia výšky pokuty. V kontexte práva na účinnú obranu priblížil tiež donedávna existujúcu prax v Belgicku, v rámci ktorej belgická súťažná autorita nebola účastníkom konania o prieskume jej rozhodnutí, čo pre žalobcov vytváralo nerovné postavenie porušujúce ich právo na obranu, keď v konaní pred súdom nemohli priamo konfrontovať súťažnú autoritu. Absencia kontradiktórnosti a rovnosti strán tak v praxi viedla k nesprávnej tendencii súdu spoliehať sa na správnosť posúdenia veci správnym orgánom. Predseda súdneho dvora venoval podstatnú časť prednášky aj ďalším právam súvisiacim s konaním, pričom v závere akcentoval právo na prístup k spisu a jeho realizáciu v čo najväčšom rozsahu („to the largest possible extent“).

Európske súťažné právo

Vzhľadom na úspech podujatia organizátor podujatia AREP Agentúra pre rozvoj európskeho práva spolu s partnermi projektu pozývajú justičnú odbornú verejnosť na ďalšie termíny z cyklu vzdelávacích podujatí v oblasti súťažného práva. Najbližší termín sa uskutoční 10.3.2016 na tému Zodpovednosť v súťažnom práve. Podrobnejšie informácie o programe sú dostupné na www.arep.sk a prihlásiť sa možno emailom na adrese arep@europe.com.

Vzdelávací program Európske súťažné právo – sudcovské výzvy v druhej dekáde členstva v EÚ pozostáva zo štyroch jarných a štyroch jesenných celodenných vzdelávacích podujatí, ktorý je zameraný na justíciu, predovšetkým na sudcov. Podujatia sa môžu bezplatne zúčastniť okrem sudcov aj ďalší zamestnanci súdov, prokuratúry, notárskeho a exekútorského stavu a tiež mediátori. Ďalšie podrobnosti, príspevky z podujatia, ako aj informácie o možnosti podporiť projekt 2% daní alebo inak, sú dostupné na www.arep.sk.


JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.

JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.,
riaditeľka AREP

AREP Agentúra pre rozvoj európskeho práva 
e-mail: arep@europe.com


JUDr. Viktor Ewerling, PhD.

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.,
advokát

JUDr. Martin Rehák, PhD.

JUDr. Martin Rehák, PhD.,
advokát


IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
Advokátska kancelária • Law office

Šoltésovej 2
811 08  Bratislava

Tel.: +421 2 50 10 21 11
e-mail: office@ikrenyirehak.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk