Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.4.2015
ID: 2848upozornenie pre užívateľov

2% do konca apríla

Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ - platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane.

Daňovník, zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí na osobitnom tlačive v lehote do konca apríla 2015. Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roku  2014 je uverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk. Ide len o odporúčaný vzor, preto zamestnanec môže použiť aj vlastné tlačivo vyhlásenia, ktoré ale musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom.

Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o zamestnanca, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona. o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období 2014 a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ak je daňovníkom fyzická osoba, podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný.

Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V  tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Zoznam prijímateľov 2% resp. 3% je uvedený aj na portáli finančnej správy

Zdroj: TS FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk