16.4.2021
ID: 5057upozornenie pre užívateľov

Aktuálna judikatúra vo veci nárokov z vád diela

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal dňa 27. mája 2020 uznesenie sp. zn. 3Obdo/3/2020, ktoré bolo zaradené do zbierky stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR ako R 59/2020. Toto uznesenie sa týka nárokov objednávateľa v prípade, ak zhotoviteľ dodá dielo s vadami, následne pristúpi k odstráneniu vád nahradením časti diela a odmietne odstrániť ďalšie vady diela.

Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany nevyužili možnosť upraviť svoje vzájomné práva týkajúce sa nárokov vád odlišne od dispozitívnych ustanovení obchodného zákonníka, súd sa vo vyššie uvedenom judikáte zaoberal nárokmi z vád diela v rozsahu stanovenom obchodným zákonníkom.

Zhrnutie zákonnej úpravy

Na úvod považujeme za vhodné v krátkosti zhrnúť zákonnú úpravu nárokov z vád diela. Úprava zmluvy o dielo obsahuje len doplnkovú úpravu nárokov vád z diela v §§ 564 a 565, pričom pre základ nárokov zákon odkazuje na primeranú aplikáciu ustanovení o nárokoch z vád veci pri kúpnej zmluve.

Možnosť uplatnenia nárokov z vád diela sa preto rovnako ako pri vadách veci pri kúpnej zmluve posudzuje podľa závažnosti porušenia zmluvy, ku ktorej došlo v dôsledku existencie vady. Nároky objednávateľa teda záležia od skutočnosti, či bola zmluva existenciou vady porušená podstatným alebo nepodstatným spôsobom. Za podstatný spôsobom porušenia zmluvy sa považuje skutočnosť, ak strana porušujúca zmluvu vedela alebo mohla vedieť, že druhá strana by nemala záujem na plnení povinností pri takomto porušení zmluvy. Pre účely aplikácie ustanovení o podstatnom porušení zmluvy je vhodné v zmluve vyslovene uviesť, aké porušenie povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, nakoľko ak vzniknú pochybnosti o závažnosti porušenia zmluvy, porušenie sa považuje za nepodstatné.

V prípade existencie vady diela je oprávnená zmluvná strana bez ohľadu na závažnosť vady diela oprávnená zvoliť si vo vzťahu ku konkrétnej vade jeden z nasledovných nárokov:

 1. požadovať odstránenie vady;
 2. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 3. odstúpiť od zmluvy.

Rozdielom v dôsledku závažnosti porušenia zmluvy je, že v prípade existencie vady, ktorá spôsobuje podstatné porušenie zmluvy si objednávateľ môže uplatniť ktorýkoľvek nárok z vád hneď v momente zistenia vady. Ak je v dôsledku existencie vady zmluva porušená nepodstatným spôsobom, objednávateľ je oprávnený najprv žiadať len odstránenie vady alebo zľavu z ceny diela. Ak si objednávateľ uplatní nárok na odstránenie vady, je oprávnený určiť dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie vady, a ak tak nespraví, lehotu určí zhotoviteľ diela. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká objednávateľovi pri nepodstatnom porušení zmluvy len v prípade, ak zhotoviteľ neopraví dielo v stanovenej lehote a objednávateľ upozornil zhotoviteľa na jeho úmysel odstúpiť od zmluvy v prípade neodstránenia vád diela.

Základ sporu riešeného v judikáte R 59/2020

V predmetnej veci dovolateľ napadol rozhodnutie krajského súdu o potvrdení rozhodnutia okresného súdu, ktorým súd zamietol žalobu o nároku na zľavu z ceny diela, ktorý žalobca žiadal od žalovaného z titulu existencie neodstránených vád diela. Zľava z ceny diela zahŕňala v zmysle žaloby náklady žalobcu na odstránenie vád diela zhotoveného žalovaným, pričom žalobca sa domáhal náhrady nákladov vynaložených na odstránenie vadnej časti diela prostredníctvom nahradenia danej časti diela novou časťou. Nakoľko žalovaný odmietol odstrániť vady v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej žalobcom, všetky potrebné práce na odstránenie vady vykonala pre žalobcu tretia osoba na základe samostatného zmluvného vzťahu so žalobcom bez akéhokoľvek zapojenia žalovaného.

Okresný súd žalobu zamietol z dôvodu, že zmluva ani zákon neumožňovala odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby a preto žalovaný nebol povinný nahradiť žalobcovi odmenu uhradenú danej tretej osobe. Krajský súd rozhodnutie okresného súdu potvrdil, stotožnil sa s danými závermi a dodal, že časť vád diela bola odstránená zhotoviteľom dodaním náhradnej časti diela. Súd zároveň dodal, že zľavu z ceny diela je možné uplatniť len do doby odstránenia vád, pričom žalobca si zľavu uplatnil až po odstránení vád.

Dovolateľ vytýka rozhodnutiu odvolacieho súdu nesprávne vyriešenie nasledovných právnych otázok:

  • má objednávateľ právo na zľavu z ceny diela vo výške nákladov vyúčtovaných treťou osobou na odstránenie vady, ak zhotoviteľ riadne a včas uplatnené vady neodstráni?
  • je objednávateľ oprávnený uplatniť si zľavu z ceny diela len do momentu odstránenia vád?

Žalovaný voči dovolaniu uviedol, že (i) dovolateľ žiada zľavu z ceny diela v rozpore s ustanovením § 439 ods. 1 OBZ, (ii) žalovaný odstránil vady diela tým, že nahradil vadnú časť diela iným dielom a (iii) žalobca v rozpore so zákonom zmenil uplatnený nárok z pôvodného odstránenia vád na zľavu z ceny diela bez súhlasu zhotoviteľa.

Uvedenie súvisiacich rozhodnutí slovenského a českého najvyššieho súdu

Najvyšší súd v súvislosti s daným sporom zhrnul aplikované ustanovenia obchodného zákonníka a citoval aj nasledovné relevantné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Českej republiky:

  • rozhodnutie NSSR sp. zn. 1Co/3/2009 v ktorom najvyšší súd uviedol, že v prípade ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote, podmienky pre uplatnenie zľavy z ceny diela sú:
 1. existencia vád,
 2. ich včasné uplatnenie,
 3. zodpovednosť zhotoviteľa za vady,
 4. neodstránenie vád zhotoviteľom v poskytnutej primeranej dodatočnej lehote;
  • rozhodnutie NSSR sp. zn. 4MObdo/5/2013 o nemožnosti uplatnenia nároku na náhradu škody pokiaľ neboli uplatnené nároky zo zodpovednosti za vady diela;
  • rozhodnutie NSČR sp. zn. 23Dco/4167/2014 o existencii práva na zľavu z ceny diela aj keď bola vada odstránená treťou osobu bez vedomia zhotoviteľa v prípade, keď sa zhotoviteľ odmietol zaoberať reklamovanou vadou;
  • rozhodnutie NSČR sp. zn. 23Cdo/3945/2016 o rozdiele právnych následkov medzi oznámením vád a oznámením voľby medzi nárokmi z týchto vád. Ak objednávateľ opomenie oznámiť vady diela zhotoviteľovi, objednávateľ môže v prípade uplatnenia námietky zhotoviteľa prísť o svoje nároky z vád diela. Na rozdiel od toho opomenutie oznámenia voľby nároku nemá za následok stratu nárokov z vád. Ak sa v dôsledku vád jedná o podstatné porušenie zmluvy, zostávajú objednávateľovi nároky ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak objednávateľ neoznámi voľbu nároku v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený určiť lehotu na odstránenie vady a v tejto lehote objednávateľ nemôže uplatniť iné nároky z vád diela. Právo požadovať zľavu z ceny diela nezaniká skôr, než dôjde k odstráneniu vád zhotoviteľom, prípadne k odstúpeniu od zmluvy;
  • rozhodnutie NSČR sp. zn. 32Dco/4980/2014 o nároku na náhradu škody v rozsahu ktorý nie je možné uspokojiť nárokom z vadného plnenia. V tomto rozhodnutí NSČR uviedol, že pokiaľ zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela a náklady na odstránenie vád diela prevyšujú zľavu z ceny diela, náklady prevyšujúce zľavu z ceny diela sú reparovateľné prostredníctvom náhrady škody.

Podstatné časti judikátu R 59/2020

Dovolací súd poznamenal, že v prípade voľby nárokov z vád a ich zmeny sa jedná o dva rôzne postupy s rôznymi dôsledkami, keď (i) objednávateľ zmení uplatnený nárok z vád diela z odstránenia vady na zľavu z ceny diela pred uplynutím doby na vykonanie opravy a keď (ii) objednávateľ zmení uplatnení nárok z vady diela z odstránenia vady na zľavu z ceny diela po uplynutí doby na vykonanie opravy (resp. po zhotoviteľovom odmietnutí vykonania opravy). Prvá možnosť si pre platnosť vyžaduje súhlas zhotoviteľa, druhá súhlas zhotoviteľa nevyžaduje. Ak si však objednávateľ po uplynutí doby na vykonanie opravy diela uplatní nárok na zľavu z ceny diela alebo nárok na odstúpenie od zmluvy, nemôže tento svoj sekundárny výber (teda výber medzi zľavou z ceny a odstúpením od zmluvy) zmeniť bez súhlasu zhotoviteľa.

Podmienky pre uplatnenie výberu medzi zľavou z ceny diela a odstúpením od zmluvy sú nasledovné:

 1. existencia vady diela,
 2. včasné uplatnenie vady,
 3. zodpovednosť zhotoviteľa za vadu,
 4. neodstránenie vady zhotoviteľom v poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.

Zákon nestanovuje žiadnu osobitnú lehotu na uplatnenia nároku na zľavu z ceny diela (okrem premlčacej lehoty) a teda nie je rozhodujúce, či bola vada v čase uplatnenia zľavy z ceny odstránená, pokiaľ túto vadu odstránil zhotoviteľ. Nakoľko v danom prípade zhotoviteľ neodstránil vadu diela, objednávateľ bol oprávnený uplatniť si zľavu z ceny diela aj po odstránení vady, a to bez ohľadu nato, či si strany zmluvy o dielo v zmluve upravili možnosť odstrániť vady diela prostredníctvom tretej osoby. Neprípustný by bol postup, kedy by objednávateľ najprv nechal odstrániť vady treťou osobou a až následne by zhotoviteľovi oznámil vady a uplatnil by nárok na zľavu z ceny diela v podobe nákladov na odstránenie vád treťou osobou.

V rozhodnutí R 59/2020 najvyšší súd vyslovene priznal zvýšenú ochranu objednávateľovi, ktorý zmluvu neporušil, pričom na druhej strane zhotoviteľ jednak dodal dielo s vadami a následne vady neodstránil. Túto skutočnosť je súd povinný zohľadniť nakoľko na objednávateľa nemajú byť bezdôvodne prenášané dôsledky vadného plnenia zhotoviteľa a jeho následnej nečinnosti.

Čo sa týka výšky zľavy z ceny diela, táto je upravená ustanovením § § 439 ods. 1 OBZ ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou diela bez vád a cenou diela s vadami v čase, kedy malo byť dielo objednávateľovi dodané, pričom v danej veci táto zľava z ceny diela nepokrýva všetky náklady objednávateľa. Náklady objednávateľa ktoré vynaložil na odstránenie vád diela, ktoré neboli pokryté zľavou z kúpnej ceny je možné nahradiť v súlade s § 440 ods. 1 OBZ prostredníctvom nároku na náhradu škody, nakoľko objednávateľ sa nevie domôcť náhrady nákladov prostredníctvom iného nároku z vád diela. Uvedené vychádza z toho, že objednávateľ musí mať právnu možnosť dosiahnuť náhradu celej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku vadného plnenia zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ nemôže znášať negatívne dôsledky vadného plnenia zo strany zhotoviteľa a jeho následnú pasivitu prejavujúcu sa v neodstránení vád diela ani v dodatočnej primeranej lehote.

Rozhodnutie krajského súdu o neoprávnenosti nároku objednávateľa sa opieralo aj o skutočnosť, že zhotoviteľ časť vád diela odstránil dodaním náhradnej časti diela a teda žalobca nebol oprávnený žiadať náhradu nákladov spojených s nahradením tejto časti diela. Najvyšší súd však v tejto časti podotkol, že nebolo zrejmé, či nahradená časť diela zodpovedá stavu dohodnutému v zmluve o dielo čo je významné pre posúdenie (ne)oprávnenosti výmeny tejto časti diela a s tým súvisiacu zľavu z ceny diela.

Najvyšší súd v rozhodnutí zároveň poukázal na nesprávnu aplikáciu § 439 ods. 1 OBZ o výške zľavy z ceny diela v rozhodnutí okresného a krajského súdu, kde síce súdy správne poukázali na dané ustanovenie, ktoré žalobca nesprávne aplikoval na celú výšku jeho nákladov, avšak príslušné súdy zamietli nárok v celku a teda nepriznali žalobcovi ani nárok na zľavu v zmysle ustanovenia § 439 ods. 1 OBZ. Súd je viazaný žalobným návrhom a nie jeho právnou kvalifikáciou a teda ak si žalobca uplatnil nárok na náhradu nákladov, hoci nesprávne aplikoval ustanovenie § 439 ods. 1 OBZ, jeho nárok nemožno v celku zamietnuť a objednávateľ musí mať právnu možnosť dosiahnuť náhradu celej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku vadného plnenia zo strany zhotoviteľa.

Záver

Najvyšší súd v rozhodnutí R 59/2020 priznal zvýšenú ochranu objednávateľovi, ktorý legitímne očakával vykonanie diela v súlade s uzavretou zmluvou o dielo. V prípade, ak plnenie poskytnuté zhotoviteľom nie je v súlade so zmluvou, dielo má vady a zákon poskytuje objednávateľovi prostriedky a postupy, ktorými sa voči zhotoviteľovi môže domáhať splnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo. Bez ohľadu nato, či objednávateľ v žalobe správne právne kvalifikuje daný stav, súdy sú povinné poskytnúť ochranu nárokov objednávateľa, medzi ktoré patria aj nárok na odstránenie vád a nárok na zľavu z ceny diela, pričom škodu, ktorá objednávateľovi v súvislosti s vadou diela vznikne, a ktorú nemožno nahradiť prostredníctvom nárokov z vád, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v súlade s ustanoveniami o náhrade škody.

Relevans

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A

811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 323 54 602

Fax: +421 2 594 18 115

e-mail: office@relevans.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk