29.1.2021
ID: 4999upozornenie pre užívateľov

Aplikačné problémy zákazu konkurencie v obchodných záväzkových vzťahoch

V poslednom období sa možno stretnúť so silnejúcou snahou podnikateľov obmedziť svojich obchodných partnerov v aktivitách, ktoré by mohli mať konkurenčný charakter k ich činnosti. Dojednávanie tzv. konkurenčných doložiek v rôznych obchodných záväzkových vzťahov nie je výnimočné, a to aj napriek tomu, že naša právna úprava v tomto smere nie je úplne jednoznačná a v praxi spôsobuje viaceré aplikačné problémy.

Využívanie konkurenčnej doložky je bežné v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy sa zamestnávatelia usilujú zabrániť tomu, aby zamestnanec popri pracovnom pomere alebo po skončení pracovného pomeru vykonával prácu pre konkurenciu. Konkurenčné doložky sa ale pomerne často objavujú už aj v podnikateľskom prostredí, v ktorom by naopak mala fungovať hospodárska súťaž, ako imanentná súčasť trhového hospodárstva a jeden z pilierov ekonomiky. Pre hospodársku súťaž je typická práve konkurencia podnikateľov, ktorí medzi sebou súperia v určitom čase, priestore a predmete činnosti s cieľom dosiahnuť majetkový prospech alebo inú výhodu (získať zákazníka). Môžu teda podnikatelia obmedzovať svojich obchodných partnerov zákazom činnosti, ktorá by mala konkurenčný charakter? Má obmedzovanie činnosti podnikateľov tzv. konkurenčnými doložkami nejaký právny základ?

Čo je konkurenčná doložka?

Konkurenčná doložka predstavuje zmluvné dojednanie, ktorým sa jedna zmluvná strana zaväzuje, že po určitú dobu a na určitom mieste nebude vykonávať činnosť, ktorá by mala konkurenčný charakter k činnosti druhej zmluvnej strany. Zatiaľ čo zákaz konkurenčnej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch je pomerne široko upravený v Zákonníku práce (§ 83 a § 83a Zákonníka práce), v obchodnoprávnych vzťahoch všeobecná úprava zákazu konkurencie (s výnimkou zákazu konkurencie pri členoch štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb) absentuje. Zákaz konkurencie je výslovne upravený v Obchodnom zákonníku iba pri jednom type záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi, a to pri zmluve o obchodnom zastúpení.

Podľa § 672a Obchodného zákonníka

(1) V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.

(2) V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.

V zmysle citovaného ustanovenia možno v zmluve o obchodnom zastúpení dohodnúť zákaz činnosti pre obchodného zástupcu (tzv. konkurenčnú doložku), spočívajúci v zákaze konkurenčnej činnosti na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území, a to najviac po dobu 2 rokov od skončenia zmluvy o obchodnom zastúpení. Na platné uzatvorenie konkurenčnej doložky sa vyžaduje písomná forma a uvedenie všetkých náležitostí v zmysle § 672a Obchodného zákonníka. Správne dojednaná konkurenčná doložka by teda mala obsahovať (i) konkrétnu špecifikáciu konkurenčnej činnosti, ktorá sa zakazuje, (ii) určenie územia alebo okruhu zákazníkov na tomto území, na ktoré sa bude vzťahovať zákaz konkurenčnej činnosti, (iii) určenie doby trvania zákazu konkurenčnej činnosti, pričom táto doba nesmie presiahnuť obdobie 2 rokov od ukončenia zmluvy.

Aj napriek skutočnosti, že Obchodný zákonník okrem právnej úpravy konkurenčnej doložky v zmluve o obchodnom zastúpení neobsahuje úpravu zákazu konkurencie pri iných zmluvných typoch, podľa ustálenej súdnej praxe nie je vylúčené, aby si podnikatelia v rámci zmluvnej voľnosti dojednali konkurenčnú doložku v uzatváraných zmluvných vzťahoch (napríklad v zmluve o dielo, v zmluve o poskytovaní služieb, v zmluve o spolupráci a pod.). Nedostatočná právna úprava a rozdielne právne názory odbornej verejnosti v tejto oblasti však spôsobujú viaceré aplikačné problémy.

Využívanie konkurenčnej doložky v podnikateľskom prostredí je síce bežnou praxou, avšak sprevádzané viacerými otáznikmi. Dojednávanie konkurenčných doložiek je typické prevažne pre väčšie spoločnosti, ktorých snahou je čo najviac obmedziť druhú zmluvnú stranu v konkurenčnej činnosti s cieľom chrániť oprávnené záujmy spoločnosti a jej postavenie na trhu, vrátane prípadnej ochrany know-how, obchodného tajomstva alebo iných citlivých informácií týkajúcich sa fungovania spoločnosti a jej činnosti. Prípadné využitie, či dokonca zneužitie citlivých informácií v prospech konkurencie by mohlo dotknutej spoločnosti spôsobiť škodu (materiálnu či nemateriálnu). Konkurenčné doložky obsiahnuté v zmluvách medzi podnikateľmi sú spravidla veľmi široko koncipované, častokrát bez územného alebo časového rozsahu, čo následne spôsobuje ich neplatnosť. Podnikatelia si neuvedomujú, že zákaz konkurenčnej činnosti nemôže byť bezhranične neobmedzený. Ak má dôjsť k dojednaniu konkurenčnej doložky medzi podnikateľmi, jej rozsah musí byť v súlade s ustanovením § 672a Obchodného zákonníka, čo potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich niekoľkých rozhodnutiach.[1]

Konkurenčná doložka predstavuje právny nástroj na ochranu oprávnených záujmov podnikateľa, prostredníctvom ktorej sa chráni pred činnosťou druhého podnikateľa, ktorá by mala súťažnú povahu. Obmedzenie zákazu konkurencie ako z hľadiska doby jej trvania, tak z hľadiska územného a prípadne tiež osobného rozsahu (čo do okruhu tretích osôb) na druhej strane sleduje ochranu oprávnených záujmov druhého podnikateľa, resp. jeho právo na výkon slobodného podnikania. Zákaz konkurenčnej činnosti tak nemôže byť svojvoľný a neobmedzený. Podľa prevažujúceho právneho názoru akékoľvek dojednanie konkurenčnej doložky v obchodnej zmluve musí spĺňať náležitosti v zmysle kogentného ustanovenia § 672a Obchodného zákonníka, v opačnom prípade by takéto dojednanie zákazu konkurencie bolo neplatné.

S uvedeným záverom sa nestotožňuje časť odbornej verejnosti, podľa ktorej použitie analógie právnej úpravy konkurenčnej doložky v zmluve o obchodnom zastúpení, obsiahnutej v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka, na iné typy obchodných zmlúv obmedzuje zmluvnú voľnosť v obchodných záväzkových vzťahoch, ktorá je pre tieto charakteristická.

K odstráneniu názorovej rozdielnosti výkladu § 672a Obchodného zákonníka a jeho aplikácii na obchodné záväzkové vzťahy by rozhodne prispela precizácia právnej úpravy. Pre inšpiráciu by mohla zákonodarcovi slúžiť napríklad právna úprava Českej republiky, podľa ktorej možno konkurenčnú doložku dojednať v akejkoľvek zmluve za splnenia zákonných podmienok. Podľa § 2975 Občanského zákoníka konkurenčná doložka musí vždy obsahovať územný rozsah, okruh činnosti alebo okruh osôb, ktorých sa konkurenčný zákaz týka a môže byť dojednaná na obdobie maximálne na 5 rokov. Uvidíme či otázka zákazu konkurencie dostane priestor v rámci pripravovanej reformy súkromného práva spočívajúcej v rozsiahlej rekodifikácii Občianskeho zákonníka a zákonnej úpravy práva obchodných spoločností z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.  

Regulácia zákazu konkurencie a stanovenie jasných podmienok, za ktorých možno platne dojednať konkurenčnú doložku aj v iných typoch obchodných zmlúv (okrem zmluvy o obchodnom zastúpení) by rozhodne odstránilo právnu neistotu v otázke primeranosti obmedzovania konkurenčnej činnosti podnikateľov v praxi.


JUDr. Kristína Maschkanová, PhD.
,
advokátka

 
Menke_logo_200
 
 
Gorkého 3
811 01 Bratislava
 
Tel.:    +421 221 291 410
Fax:    +421 220 910 845
 

[1] Porovnaj napríklad rozhodnutie NSSR sp. zn. 4 Obdo/17/2016, zo dňa 30.9.2016


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk