27.11.2019
ID: 4645upozornenie pre užívateľov

Centru právnej pomoci sme pomohli navýšiť peniaze na osobné bankroty, pripravili sme aj zmeny pre nepoctivých dlžníkov

Po legislatívnej úprave z roku 2017 sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejšou možnosťou, ako sa zbaviť svojich dlhov aj pre širokú verejnosť

Ministerstvo spravodlivosti požiadalo rezort financií o navýšenie rozpočtu na osobné bankroty, keďže prostriedky vo výške 5 miliónov eur určené na tento účel pre rok 2019 boli vyčerpané už v septembri. Po osobnom rokovaní oboch ministerstiev aj v tejto veci bola naša žiadosť akceptovaná. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „Inštitút osobného bankrotu sa osvedčil a výrazne pomohol mnohým dlžníkom dostať sa zo začarovaného kruhu dlhov a exekúcií, preto bolo našou prioritou získať nevyhnutné financie na zabezpečenie plynulého procesu vybavovania osobných bankrotov pre občanov v núdzi. Zároveň sme pripravili zmeny, ktoré pomôžu v rámci fungovania tohto inštitútu vyselektovať nepoctivých dlžníkov od tých, pre ktorých je skutočne osobný bankrot novým začiatkom života.“

K spomínanej situácii došlo z toho dôvodu, že Centrum právnej pomoci po organizačných zmenách súvisiacich predovšetkým s realizáciou projektu financovaného z prostriedkov EÚ vybavilo v priebehu roka 2019 viacej žiadostí v súvislosti s osobným bankrotom, ako bolo pôvodne plánované.

Výpadok bankrotov je „zažehnaný“

Výrazný pokles osobných bankrotov v októbri tohto roka je už minulosťou: „Vysoký počet podaní a riešení osobných bankrotov v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka spôsobil vyčerpanie finančných zdrojov Centra právnej pomoci na riešenie tejto agendy už v októbri, preto sme boli nútení pozastaviť distribúciu našich podaní na jednotlivé súdy. Samozrejme, situáciu sme s našim zriaďovateľom, Ministerstvom spravodlivosti SR intenzívne riešili a pomohli nám od rezortu financií získať potrebné finančné prostriedky,“ potvrdila JUDr. Zuzana Kubovičová, riaditeľka Centra právnej pomoci. Od konca minulého týždňa už Centrum právnej pomoci dáva podania na jednotlivé súdy plynule.

Nové podmienky pre oddlženie klepnú po prstoch nepoctivým dlžníkom


Od 1. januára 2020 ( v prípade, že prezidentka SR podpíše novelu Obchodného zákonníka) by tiež malo dôjsť k úprave podmienok oddlženia. Doteraz bola podmienkou vyhlásenia konkurzu skutočnosť, že dlžník má exekúciu na svoj majetok. Táto podmienka sa po novom spresňuje. Bude musieť ísť o exekúciu, ktorá trvá minimálne jeden rok.

Účelom zmeny je sťažiť možnú špekuláciu nepoctivých dlžníkov, ktorí napríklad uznaním dlhu vedeli veľmi rýchlo privodiť splnenie podmienok pre osobný bankrot.

Taktiež sa právna úprava spresňuje pri výkone oprávnení správcu, kedy právna prax pristupovala rozdielne k oprávneniu správcu preskúmavať v prospech oddlžením dotknutých veriteľov preskúmavať odporovateľné úkony dlžníka, či jeho poctivý zámer. Po novom je jednoznačné, že takéto oprávnenie správca má (aj keď správca stále nie je oprávnený navrhnúť zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer).

Rovnako zavádzame, že rozhodnutie o zrušení oddlženia sa má publikovať obdobne ako rozhodnutie o oddlžení dlžníka. Veritelia tak už nebudú odkázaní len na vyhľadávanie zrušených oddlžení  v registri diskvalifikácií.

Čo je osobný bankrot?


Po legislatívnej úprave z roku 2017 sa stal oveľa dostupnejšou možnosťou, ako sa zbaviť svojich dlhov aj pre širokú verejnosť. Podľa našich štatistík sa na Centrum za obdobie január až október 2019 v súvislosti s osobným bankrotom obrátilo osobne, telefonicky alebo emailom 98 537 ľudí (objednaných je aktuálne 3 908 ľudí)  Ďalej bolo podaných 14 262 žiadostí o osobný bankrot formou konkurzu a splátkového kalendára, z čoho 13 413 občanom bol priznaný nárok.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk