1.3.2024
ID: 5992upozornenie pre užívateľov

Covid-19: Súdny dvor potvrdil určité zákazy cestovania a požiadavky týkajúce sa skríningového testovania a karantény počas zdravotnej krízy

V pandemickej situácii môže členský štát zakázať iné než nevyhnutné cesty do iných členských štátov, ktoré sú na základe ich zdravotnej situácie klasifikované ako oblasti s vysokým rizikom nákazy. Môže tiež požadovať, aby sa osoby, ktoré vstupujú na jeho územie, podrobili skríningovému testovaniu a dodržali karanténu. Tieto pravidlá však musia byť odôvodnené, jasné, presné, nediskriminačné a primerané. Takisto musí byť možné proti nim podať opravný prostriedok.

V marci 2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila epidémiu COVID-19 za pandémiu. Belgicko tak zakázalo iné než nevyhnutné cesty do krajín klasifikovaných ako „červené zóny“ a z nich vzhľadom na ich zdravotnú situáciu. Okrem toho sa museli všetci cestujúci prichádzajúci z takýchto krajín podrobiť skríningovému testovaniu a dodržať karanténu. V júli 2020 belgické orgány nakrátko zaradili Švédsko do „červenej zóny“.

V nadväznosti na toto zaradenie cestovná kancelária NORDIC INFO, ktorá sa špecializuje na cesty do Škandinávie, zrušila všetky plánované cesty medzi Belgickom a Švédskom. Následne sa domáhala náhrady takto spôsobenej škody. Belgický súd položil Súdnemu dvoru otázku, či právo Únie bráni belgickej právnej úprave.

Súdny dvor spresnil, že členský štát môže v boji proti pandémii, akou je pandémia Covid-19, zakázať iné než nevyhnutné cesty do iných členských štátov alebo z nich, ktoré sú klasifikované ako „červené zóny“. Môže tiež požadovať, aby sa osoby, ktoré vstupujú na jeho územie, podrobili skríningovému testovaniu a dodržali karanténu.

Tieto opatrenia, ktoré obmedzujú voľný pohyb v rámci Európskej únie, môžu byť stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. Takáto právna úprava však musí byť odôvodnená a musí obsahovať jasné a presné pravidlá, ktorých uplatnenie musí byť pre občanov predvídateľné. Musí byť tiež nediskriminačná a napadnuteľná v rámci súdneho alebo správneho opravného prostriedku.

Okrem toho takéto obmedzenia voľného pohybu musia byť v súlade so zásadou proporcionality. Musia byť teda vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa verejného zdravia, musia byť obmedzené na to, čo je striktne nevyhnutné, a nesmú byť neprimerané tomuto cieľu, čo znamená najmä zvážiť dôležitosť cieľa a závažnosť zásahu do práv a slobôd dotknutých osôb. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 185/23
V Luxemburgu 5. decembra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-128/22 | NORDIC INFO

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk