6.5.2015
ID: 2880upozornenie pre užívateľov

Elektronická Zbierka zákonov bude záväzná

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov. Prelomová zmena v oblasti legislatívnych pravidiel prináša jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov, prehľadnejší proces verejného pripomienkovania a záväznú elektronickú Zbierku zákonov. Súčasne s predstavením zákona ministerstvo spustilo pilotnú prevádzku nového právneho a informačného portálu (www.slov-lex.sk)

Legislatívne práce sú súčasťou projektu Slov-Lex, ktorého obsahom je vytvorenie právne záväznej elektronickej Zbierky zákonov (eZbierka) a nového informačného systému pre tvorbu právnych predpisov a sledovanie legislatívneho procesu (eLegislativa). Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Nové pravidlá tvorby právnych predpisov vytvárajú predpoklady pre transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu a plne korešpondujú s požiadavkami podnikateľského sektora v rámci iniciatívy „za vládu zákona“ (Rule of Law Initiative).

Návrh Ministerstva spravodlivosti SR upravuje na úrovni zákona povinnosť predkladať návrhy právnych predpisov do pripomienkového konania. Takisto zavádza povinnosť predložiť na verejné pripomienkovanie aj poslanecké návrhy zákonov.

Nové pravidlá sa budú podľa predloženého návrhu vzťahovať na tvorbu Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a zákonov, ale aj nariadení vlády Slovenskej republiky, či vyhlášok a opatrení štátnych úradov. Detailné a technické pravidlá jednotlivých štádií legislatívneho procesu budú naďalej upravené v Legislatívnych pravidlách vlády SR, respektíve v Rokovacom poriadku Národnej rady SR.

Osobitná časť návrhu zákona je venovaná elektronickej Zbierke zákonov. V súčasnosti je veľmi náročné dostať sa k právne záväznému zneniu účinného predpisu, keďže jediným právne záväzným prameňom práva sú jednotlivé čiastky uverejňované v papierovej Zbierke zákonov. Cieľom projektu Slov-lex je dosiahnuť, aby všetci občania mali zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov.

Nový právny a informačný systém pre elektronickú Zbierku zákonov a legislatívny proces je v súčasnosti v pilotnej prevádzke, počas ktorej priebežne dochádza k importovaniu konsolidovaných dát pre elektronickú Zbierku zákonov a ďalšie moduly systému. Obsah elektronickej zbierky naďalej prebieha procesom verifikácie a kontroly zhody s tlačenou verziou Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Dostupná elektronická verzia právnych predpisov má preto v súčasnosti len informatívny charakter. Systém je dostupný na adrese www.slov-lex.sk.

Zdroj: MSp

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk