29.7.2013
ID: 559upozornenie pre užívateľov

Elektronické služby štátu budú dostupnejšie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávku komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre služby eGovernmentu, ktoré budú financované z eurofondov.

Pôjde o  dodanie služieb v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Predpokladaná hodnota zákazky je  35 416 667 eur bez DPH. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 25 mesiacov.

Projekty financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti povedú k zlepšeniu dostupnosti pomerne širokého spektra elektronických služieb, ktoré bude možné využiť  v rámci poskytovania prostredníctvom 1200 obslužných miest. Ako vyplýva z rámcovej logickej architektúry eGovermentu, budú komponenty komunikačných procesov a procesov správy dát využívať a  podporovať väčšinu existujúcich, alebo pripravovaných zložiek eGovermentu. V rámci dodávky sa vytvoria a vybavia potrebné pracoviská a zrealizuje sa ich pilotná prevádzka s ohľadom na zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu.
Prostredníctvom dodávaného riešenia bude zabezpečená výmena informácií a údajov v procese poskytovania služieb eGov. Pracoviská budú primárne slúžiť na asistované sprístupnenie e-služieb, publikovaných povinnými osobami do prostredia Ústredným portálom verejnej správy, občanom a podnikateľskej verejnosti.

Integrované obslužné miesto (IOM) umožní pracovníkovi tohto miesta po fyzickej identifikácii žiadateľa sprístupniť e-služby tak, ako keby k nim pristupoval priamo žiadateľ. Rozširujúcou službou IOM bude vydávanie potvrdení, výpisov, či iných dokumentov generovaných na základe údajov z rôznych informačných systémov verejnej správy v papierovej, prípadne elektronickej podobe. Rozmiestnenie IOM pokryje potreby verejnosti v SR. Pre jednotný, transparentný a bezpečný spôsob výkonu procesov IOM bude ich technická a systémová podpora zabezpečená Informačným systémom IOM.


Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk