23.7.2013
ID: 529upozornenie pre užívateľov

ESĽP: Rozhodnutie v prípade Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. proti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) vyhlásil 2. júla 2013 za neprijateľnú sťažnosť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. proti Slovenskej republike na porušenie práva na spravodlivé konanie pred súdom ustanoveným zákonom zaručeného článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovoru“) a na porušenie jej práva na účinný prostriedok nápravy podľa článku 13 Dohovoru.

Sťažovateľka, ktorá o.i. zásobuje pitnou vodou obce na východe Slovenska v minulosti odmietla žiadosť súkromnej spoločnosti o dodávky vody, ktorú táto chcela po úprave baliť a predávať ako stolovú vodu. Na základe sťažnosti spoločnosti dostala VVS, a.s. v roku 2003 od Protimonopolného úradu SR pokutu za zneužívanie dominantného postavenia, ktorú následne preskúmavala Rada Protimonopolného úradu SR a Najvyšší súd SR. V rámci tohto konania sťažovateľka požiadala najvyšší súd, aby v súvislosti s predmetom konania položil predbežnú otázku Súdnemu dvoru ES, čomu nevyhovel. V dôsledku odmietnutie položiť predbežnú otázku Súdnemu dvoru ES mali byť podľa sťažovateľky porušené jej práva zaručené Dohovorom.

Vláda v konaní pred Súdom namietla, že sťažovateľka nie je oprávnená na podanie sťažnosti proti Slovenskej republike, keďže je akciovou spoločnosťou, ktorá je takmer v celosti vlastnená mestami a obcami regiónu, v ktorom pôsobí, je nimi plne riadená a kontrolovaná. Navyše zabezpečuje jednu zo základných úloh obcí, a to zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd. Tieto činnosti patria podľa zákona o obecnom zriadení medzi verejnoprospešné služby, ktoré sú vykonávané vo verejnom záujme. Judikatúra Súdu je ustálená v tom, že organizácie, ktoré je možné považovať za „vládne“ (vykonávajúce verejné funkcie) nemajú právo obrátiť sa so sťažnosťou na Súd, aby sa predišlo situácii, kedy je štát v konaní v postavení sťažovateľa, aj žalovaného štátu. Súd sa s argumentáciou vlády v celom rozsahu stotožnil a sťažnosť VVS, a.s. vyhlásil za neprijateľnú.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk