8.4.2014
ID: 1759upozornenie pre užívateľov

Európska spoločnosť na Slovensku a v Čechách – pozitíva a negatíva

Európska akciová spoločnosť (lat.: Societas Europaea) je formou obchodnej spoločnosti veľmi podobnej klasickej akciovej spoločnosti, avšak založenej priamo na práve Európskej únie (ďalej ako „Európska spoločnosť“ alebo „SE“) a slovenských vykonávacích zákonoch. Táto právna forma podnikania s paneurópskym – nadnárodným charakterom mala primárne zlepšiť ekonomický, podnikateľský a sociálny stav celého vtedajšieho spoločenstva.

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 
Nariadením o SE[1] bol definovaný základný právny rámec fungovania a organizácie európskej spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa mala zabezpečiť jedna z prvoradých funkcií Európskej únie, a to voľný pohyb kapitálu, s tým spojený voľný pohyb tovaru, ako aj osôb. Spolu so Smernicou[2], tvorí Nariadenie o SE základ pre vnútroštátne právne úpravy Európskej spoločnosti - v podmienkach Slovenskej republiky ide o Zákon o SE[3].

V súčasnosti, kedy spoločnosti expandujú a rozširujú svoje podnikateľské záujmy mimo hraníc štátu, v ktorom prvotne svoju spoločnosť založili, je Európska spoločnosť vyhľadávanou formou podnikania, a to nehovoriac o dôvodoch pre ktoré je preferovaným prostriedkom holdingových štruktúr a efektívnym daňovo - optimalizačným nástrojom.

Prečo práve Európska spoločnosť pre Vaše podnikanie?

Európska spoločnosť je flexibilným typom obchodnej spoločnosti, z pohľadu zmeny sídla medzi členskými štátmi a zároveň „pokračovania“ právnej subjektivity spoločnosti, čím nemá v existujúcom právnom stave konkurenciu. Právna úprava na úrovni Európskej únie, ktorá by umožňovala cezhraničné premiestnenie sídla obchodných spoločností je totiž v nedohľadne. V budúcnosti je možné očakávať posun v tejto oblasti nakoľko od roku 2011 prebiehajú diskusie a rokovania o prijatí smernice harmonizujúcej premiestnenie sídla v rámci Európskej únie, hoci konkrétny návrh stále neexistuje.

Medzi primárne prednosti Európskej spoločnosti patrí:

 • nadnárodný, takpovediac pan-európsky charakter Európskej spoločnosti, vychádzajúci z identickej právnej úpravy Nariadenia o SE a prakticky obdobnej právnej úpravy jednotlivých členských štátov EÚ (pozn.: jednotlivé štátne úpravy sa môžu líšiť);
 • značné uľahčenie cezhraničných fúzii obchodných spoločností;
 • pružný presun sídla a ústredia riadenia Európskej spoločnosti so zachovaním právnej subjektivity (zmena daňovej rezidencie);
 • možnosť voľby vyhovujúcejšieho právneho a daňového prostredia, pričom spoločnosť môže ľubovoľne presúvať svoje sídlo a tým aj miesto skutočného vedenia do inej krajiny EÚ;
 • vhodný typ obchodnej spoločnosti pre holdingové štruktúry umiestnené v rôznych daňovo priaznivých jurisdikciách (Cyprus, Veľká Británia, Česká republika a podobne);
 • voľný pohyb kapitálu ako aj pohyb (právnických) osôb;
 • výrazne nižšie náklady na fungovanie Európskej spoločnosti v dôsledku možnosti voľby medzi jednostupňovým alebo dvojstupňovým spôsobom vnútornej správy a riadenia Európskej spoločnosti v porovnaní s klasickou akciovou spoločnosťou.

Pre úplnosť dodávame nevýhody Európskej spoločnosti, ktorými sú:

 • upísané základné imanie Európskej spoločnosti musí byť najmenej 120 000,- EUR;
 • SE nemôže založiť fyzická osoba; môže však za trvania SE nadobudnúť všetky akcie SE;
 • sídlo a ústredie riadenia (miesto, z ktorého sa riadi činnosť Európskej spoločnosti) musia byť jednotné, pričom sankciou môže byť aj zrušenie spoločnosti (samozrejme po výzve na uvedenie do súladu a poskytnutí primeranej lehoty).

Základné informácie

Európska akciová spoločnosť je v slovenskom právnom prostredí definovaná ako právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Má právnu subjektivitu a základné imanie minimálne vo výške 120 000,- EUR. Jej imanie je rozvrhnuté na akcie. Jej podobnosť s akciovou spoločnosťou je podčiarknutá tým, že otázky neupravené Zákonom o SE ani Nariadením o SE, sa spravujú ustanoveniami o akciovej spoločnosti upravenými Obchodným zákonníkom[4]. Pred alebo za názvom spoločnosti musí byť tradične uvedené označenie právnej formy „SE“. Základným korporátnym dokumentom Európskej spoločnosti sú stanovy.

Správa a riadenie Európskej spoločnosti je podľa Zákona o SE vykonávaná v dvoch režimoch:

monistického jednostupňového systému riadenia a správy:

 • štatutárnym orgánom Európskej spoločnosti je správna rada, ktorá riadi jej činnosť, určuje zásadné zámery podnikateľskej činnosti, dohliada na ich uskutočňovanie a koná v mene SE;
 • správna rada má najmenej troch členov, pričom stanovy môžu určiť aj vyšší počet;
 • členom správnej rady môže byť len fyzická osoba;
 • správna rada môže poveriť konaním v mene SE jedného alebo viacerých výkonných riaditeľov, ktorí môžu ale nemusia byť členmi správnej rady;
 • výkonní riaditelia vykonávajú pôsobnosť obchodného vedenia Európskej spoločnosti, v prípade ak Európska spoločnosť nemá zvoleného výkonného riaditeľa, vykonáva túto pôsobnosť správna rada;

dualistického dvojstupňového systému:

 • riadiaca funkcia štatutárneho orgánu a dozorná funkcia sú diverzifikované medzi predstavenstvo, ktoré koná v mene Európskej spoločnosti a dozornú radu;
 • Zákon o SE neustanovuje maximálny počet členov predstavenstva Európskej spoločnosti ani dozornej rady, na Slovensku je však analogicky nutné vychádzať z ustanovení Obchodného zákonníka pre akciovú spoločnosť, t. z. minimálny počet členov dozornej rady by mal byť traja na maximálne funkčné obdobie piatich rokov (s možnosťou opätovnej voľby); Predstavenstvo môže byť po vzore akciovej spoločnosti aj jednočlenné, s maximálnym funkčným obdobím piatich rokov (opäť s možnosťou opätovného zvolenia do funkcie).

Zaujímavosť – porovnania správy a riadenie Európskej spoločnosti v Českej a Slovenskej republike:

 • Jednostupňový systém správy a riadenia - Orgán spoločnosti: Správna rada (Slovenská republika: Min. 3 členovia, pričom stanovy môžu určiť vyšší počet; Česká republika: Min. 3 členovia, stanovy určia počet členov, ktorý nesmie prekročiť 18)
 • Dvojstupňový systém správy a riadenia - Orgán spoločnosti: Predstavenstvo (Slovenská republika: Nie je ustanovené, analogicky vychádzať z a. s., teda môže aj 1 člen; Česká republika: Ak nie je určené stanovami inak má 3 členov, môže mať aj 1)
 • Dvojstupňový systém správy a riadenia - Orgán spoločnosti: Dozorná rada (Slovenská republika: Min. 3 členovia; Česká republika: Ak nie je určené stanovami inak má 3 členov, môže mať aj 1 člena)
   
  Založenie a existencia Európskej spoločnosti

A. Založenie zlúčením alebo splynutím spoločností

Európska spoločnosť môže byť založená zlúčením alebo splynutím minimálne dvoch alebo viacerých akciových spoločností (o ktoré akciové spoločnosti môže ísť ustanovuje Príloha I Nariadenia o SE) rôznych členských štátov EÚ. Najčastejším prípadom z praxe je fúzia slovenskej a českej akciovej spoločnosti, pričom SE je založená so sídlom v daňovo optimálnej jurisdikcii. Nariadenie o SE pritom ustanovuje postup inkorporácie a Vyhláška spôsob a nutné prílohy návrhu, relevantné najmä v prípade ak cieľovým sídlom je miesto na území Slovenskej republiky. Zákon o SE nad rámec špecifikuje ochranu veriteľov a menšinových akcionárov podieľajúcej sa slovenskej „fúzujúcej“ spoločnosti. Kľúčovým dokumentom je osvedčenie notára o splnení podmienok fúzie pre vznik SE.

B. Založenie holdingovej SE

Kapitálové spoločnosti môžu založiť holdingovú SE, ak aspoň dve z nich sa spravujú právom iného členského štátu alebo najmenej dva roky majú dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ktorá sa spravuje právom iného členského štátu. Tieto spoločnosti nezanikajú, stávajú sa so vznikom holdingovej SE jej dcérskymi spoločnosťami. Predpokladom na založenie takejto SE je výmena akcií existujúcich akcionárov participujúcich spoločností za akcie SE. Aj v tomto prípade sú práva veriteľov a práva menšinových akcionárov, resp. spoločníkov upravené aj v Zákone o SE.

C. Založenie dcérskej SE

Právnické osoby verejného alebo súkromného práva, založené podľa práva členského štátu so sídlom a ústredím na území EÚ môžu vytvoriť dcérsku SE upísaním ich akcií, ak aspoň dve z nich sa spravujú právom iného členského štátu, alebo najmenej dva roky majú dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ktorá sa spravuje právom iného členského štátu. Do uvedeného rámca nespadajú napr. neziskové organizácie.

D. Založenie dcérskej SE Európskou spoločnosťou

Európske spoločnosti môžu zakladať svoje dcérske SE v ďalších členských štátoch.

E. Založenie zmenou právnej formy a.s. na SE

Akciová spoločnosť, založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo a ústredie na území EÚ, môže byť transformovaná na SE, ak aspoň dva roky mala dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.

Premiestnenie SE

Premiestňovanie Európskej spoločnosti je už spomínanou výhodou tohto druhu kapitálovej spoločnosti. Sídlo SE môže byť preložené do iného členského štátu v súlade s ustanoveniami Nariadenia o SE, ktoré detailne popisuje postup a proces premiestnenia SE. V skratke premiestnenie znamená, že sa podnikateľ vyhne zániku svojej spoločnosti a zakladaniu novej, na ktorú by podnikateľsky „nadviazal“ so súvisiacim prevodom alebo prechodom aktív a záväzkov – pri premiestnení Európska spoločnosť funguje naďalej, bez nutnosti (a možnosti) jej zániku. Preloženie nesmie viesť k likvidácii spoločnosti alebo vzniku novej právnickej osoby. Ochrana spoločníkov, veriteľov a zamestnancov je znovu detailne ošetrená.

Zrušenie a zánik SE

Právna úprava zrušenia, likvidácie, platobnej neschopnosti a podobných postupov, platná a účinná pre akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo Európska spoločnosť, vrátane ustanovení týkajúcich sa rozhodovania valným zhromaždením, budú použité aj na Európsku spoločnosť. Je nutné uviesť, že spätná transformácia SE na akciovú spoločnosť je rovnako umožnená.

Európska spoločnosť založená podľa práva Českej republiky a jej rozdiely

Ako už bolo spomínané úvodom tohto článku, základný právny rámec pre SE je položený Nariadením o SE a Smernicou. Preto otázky, ktoré sú týmito predpisy priamo upravené, sa v jednotlivých členských štátoch líšiť nemôžu. Oproti tomu rozdiely medzi SE založenou v jedno či druhom členskom štáte môžu vznikať vtedy, ak sa líši vnútroštátna právna úprava Zákonov o SE, rovnako ako úprava dopadajúca na akciové spoločnosti v otázkach európskymi predpisy neupravenými. Už existujúce rozdiely medzi slovenskými a českými SE sa prehĺbili po 1.1.2014, kedy v Českej republike vstúpila v účinnosť nová právna úprava súkromného práva, predstavovaná predovšetkým novým občianskym zákonníkom[5] a zákonom o obchodných korporáciách[6].  V rámci rekodifikácie došlo k novelizácii českej verzie Zákona o SE[7]. Prvým rozdielom je odlišný počet členov orgánov dualistickej SE. Zatiaľ čo slovenská SE musí mať bez výnimky trojčlennú dozornú radu, česká SE si vystačí iba s jedným členom. Preto môže byť česká SE s dualistickým systémom riadenia postavená iba na dvoch osobách (jeden člen predstavenstva a dozornej rady), zatiaľ čo slovenská SE vyžaduje celkom štyri osoby (1 člen predstavenstva a 3 členovia dozornej rady). Monistické SE sa naopak nelíšia, keď v oboch prípadoch musí mať minimálne troch členov.[8] Na tomto mieste je vhodné uviesť, že od nového roku budú môcť aj národné akciové spoločnosti založené podľa zákonov Českej republiky novo voliť medzi dualistickým a monistickým systémom, pričom národná verzia akciovej spoločnosti bude môcť mať aj jednočlennú správnu radu. Ďalším rozdielom je skutočnosť, že česká úprava od nového roku umožnila, aby bola členom orgánu akékoľvek právnickej osoby aj iná právnická osoba. Takúto možnosť predpokladá už Nariadenie o SE, avšak umožňuje národným právnym úpravám určiť inak. Nová úprava nevylučuje ani možnosť krížového členstva, teda prípadu, kedy jedna právnická osoba bude členom orgánu druhej právnickej osoby a naopak. Rozdielom slovenských a českých SE je aj skutočnosť, že základné imanie českej európskej spoločnosti musí byť vždy vyjadrené v českých korunách, a to až do okamihu, kedy Česká republika vstúpi do tretej fáze európskej hospodárskej a menovej únie.[9] Rovnako účtovníctvo českej SE musí byť vedené v českej mene. Ďalší markantný rozdiel spočíva v širšom oprávnení dozornej rady českej SE.

Záver

Európska spoločnosť sa stáva čoraz obľúbenejšou formou podnikania našich klientov. S jej zakladaním, fungovaním a existenciou, zmenami v nej ako aj premiestňovaním, prípadne využitím v rámci nastavenia a realizácie cezhraničných holdingových štruktúr máme dostatok teoretických aj praktických skúseností. V prípade Vášho záujmu o akúkoľvek službu spojenú s využitím Európskej spoločnosti sa na nás neváhajte obrátiť.


Matej Firický

Matej Firický,
vedúcí advokát

Zuzana Malacká,
koncipient

Ondrej Florian / Veronika Filipová za českú časť


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (ďalej ako „Nariadenie o SE“)
[2] Smernica Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení (ďalej ako „Smernica“)
[3] Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o SE“)
[4] Zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)
[5] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
[6] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
[7] Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
[8] Český Zákon o SE navyše limituje maximálny počet členov na 18 osôb.
[9] Tým nie je dotknutá možnosť českej SE uvádzať výšku základného imania aj v eurách. V súlade s Nariadením o SE však musí byť v takom prípade česká mena prepočítaná na eurá koeficientom, ktorý platil posledný deň mesiaca predchádzajúcemu mesiaci založení SE. Neskôr sa už výška základného imania neprepočítava, aj keď dôjde ku zmenám kurzu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk