8.1.2019
ID: 4352upozornenie pre užívateľov

Gábor Gál: ROK 2018 NA REZORTE SPRAVODLIVOSTI

Čo sa podarilo:

 • Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch (legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti sa zaoberá najmä požiadavkami na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa od svojho nástupu do funkcie snaží zvýšiť využívanie alternatívnych trestov a tým aj Elektronického systému monitorovania osôb (ESMO), ktorý zakúpila SR pred niekoľkými rokmi. Širšia pracovná skupina, ktorú minister spravodlivosti zriadil, analyzuje možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb (napr. premena trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia aj pri zločinoch, TDV aplikovaný u odsúdených matiek s deťmi, nahradenie väzby s probačným dohľadom a s obligatorným monitoringom). 
 • Manipulácia so zdravotným záznamom bude trestným činom (lekársky záznam bude úradným záznamom, ktorého falšovanie a pozmeňovanie bude trestným činom. Táto zmena sa má stať súčasťou najbližšej novelizácie trestných kódexov.)
 • Košické súdy čaká rekonštrukcia (Vláda schválila zámer, že budova, kde sú všetky okresné súdy v Košiciach, kde sídli aj Krajský súd, bude celkom zrekonštruovaná. Bude tam prístavba, nadstavba a stane sa z nej taký “svätostánok” justície hodný 21.storočia.)
 • Platy justičných zamestnancov od roku 2019 porastú (4500 zamestnancov justície si prilepší o 24 percent- na výplatnej páske to vychádza cca o 100 eur v hrubom viac) 
 • Návrh pre proces voľby európskeho prokurátora. Návrh zákona rezortu spravodlivosti o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry bol schválený. Slovensko tak vyberá vhodných kandidátov na svojich zástupcov v Európskej prokuratúre, ktorá zabezpečí efektívnejšie stíhanie trestnej činnosti proti finančným podvodom v EÚ.
 • Nové sídlo pre ministerstvo (Minister spravodlivosti SR Gábor Gál ukončil dlhoročne neriešenú kritickú priestorovú situáciu sídla ministerstva a Najvyššieho súdu SR výberom novej administratívnej budovy pre rezort)
 • Minister spravodlivosti Gábor Gál rovnako vyriešil nepriaznivú priestorovú situáciu na OS BA I. Ministerstvo spravodlivosti SR vyčlenilo pre Okresný súd Bratislava I za účelom sťahovania časti súdu do prenajatého objektu na Medenej ulici v Bratislave rozpočtové prostriedky pre rok 2018 v celkovej výške 329 958,20 eur, pričom aktuálne sú v riešení ďalšie súvisiace rozpočtové prostriedky vo výške cca 70 000 eur v oblasti IT. (v prenajatom objekte je okrem kancelárskych priestorov čiastočne riešené aj uskladňovanie aktuálnej  dokumentácie - spisov, ktoré ešte nie sú určené k archivovaniu, tzv. operatívna spisovňa)
 • Novela „protischránkového“ zákona (Minister spravodlivosti SR Gábor Gál bol exministerkou požiadaný, aby na novelu dohliadol a dokončil ju. Aby sa čím skôr – ako veľmi potrebná pre aplikačnú prax dostala do legislatívneho procesu. Na novele robil ten istý tím odborníkov ako na samotnom zákone. Cieľom novely je odstrániť aplikačné problémy v praxi.)
 • Návrh transparentných pravidiel pri využívaní a odmeňovaní advokátov zo strany štátu. Návrh pravidiel z rezortu spravodlivosti okrem väčšej transparentnosti pri výbere predpokladá  aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej  správy a informatizáciu spoločnosti.
 • Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Návrh zákona vytvoril novú zákonnú úpravu regulujúcu organizáciu ústavného súdu, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispieva k zefektívneniu práce ústavného súdu a vedie k posilneniu ochrany základných práv. Zároveň návrh zákona reaguje na súčasne predkladanú novelu ústavy v oblasti ustanovenia sudcov ústavného súdu do funkcie, ďalej v oblasti výberového procesu kandidátov v Národnej rade SR a v oblasti zániku funkcie sudcu všeobecného súdu, ak tento dosiahne vek 70 rokov.)
 • Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od svojho vzniku. Novela má pomôcť zorientovať sa občanovi vo svojich právach Nasadenie nového obsahového modulu v rámci informačného systému Slov-Lex dostupného na portáli http://www.slov-lex.sk​, ktorého súčasťou sú preklady vybraných právnych predpisov preložených do jazyku národnostných menšín.
 • Odovzdanie dvoch kompletne zrekonštruovaných ústavov na výkon trestu odňatia slobody- Justičný palác Bratislava a ÚVTOS Dubnica nad Váhom. 
 • Zmeny pri voľbe ústavných sudcov (rokovací poriadok o Zákone o Ústavnom súde). Zmeny, ktoré sa v rokovacom poriadku v zákone o Ústavnom súde podarilo presadiť, dosť výrazným spôsobom pomáhajú poslancom, aby bol výber otvorený, transparentný a spravodlivý. 
Vo finálnej fáze prípravy sú tiež legislatívne návrhy pre zastavenie starých exekúcií, zlepšenia obchodného registra, návrh zákona o zaistení majetku. 

Minister spravodlivosti rovnako zaviedol systém osobných konzultácií na súdoch a vo väzniciach, ktoré pravidelne každý týždeň navštevuje a osobne rieši problémy jednotlivých inštitúcií aj zamestnancov. 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk